« do udzielenia pomocy » traduction en anglais

PL

« do udzielenia pomocy » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do udzielenia pomocy » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do udzielenia pomocy » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
udzielić verbe
pomocy! interjection
English
pomóc verbe

Exemples d'usage pour « do udzielenia pomocy » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPrzedstawiciele MFW sami przyznali, że to on jest najbardziej odpowiednią instytucją do udzielenia pomocy Grecji.
The IMF has itself said that it is in an excellent position to help Greece.
PolishZa obowiązek UE uważam podjęcie działań zmierzających do udzielenia pomocy tym państwom w walce z tym zagrożeniem.
I see it as the EU's responsibility to take action to help these States put an end to these threats.
PolishPragnę również podkreślić, że, jak powiedziała przedmówczyni, jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy krajom trzecim.
I also wish to stress that we can give third countries a helping hand, as the speaker before me said.
PolishInne państwa członkowskie były świadome zaistniałej sytuacji i przygotowywały się do udzielenia pomocy dotkniętym regionom.
Other Member States were aware of the situation and were getting prepared to provide support to the affected regions.
PolishW takiej sytuacji jest słuszne, że powinniśmy być przygotowani do udzielenia pomocy makrofinansowej w celu pomocy w odbudowie.
In such a situation, it is right that we should be prepared to provide macro-financial assistance to assist in that recovery.
PolishZobowiązanie do udzielenia pomocy ponad 1 500 hiszpańskich i duńskich pracowników za pośrednictwem tego funduszu jest zatem bardzo dobrą nowiną.
The commitment to help more than 1 500 Spanish and Danish employees via this fund is therefore very good news.
PolishW tym punkcie stwierdzono także, że Parlament jest gotowy do udzielenia pomocy w zakresie zbudowania szerszego i bardziej uzasadnionego konsensusu.
It also states that Parliament stands ready to offer assistance to forge a broader, more informed consensus.
PolishPotępiam obojętność pani minister Gildernew i wzywam nie tyle do udzielenia pomocy krótkoterminowej, co do opracowania długoterminowej strategii paliwowej dla naszego sektora rybołówstwa.
I condemn Minister Gildernew's indifference and call not just for short-term aid but a long-term fuel strategy for our fishing sector.
PolishWzywam Komisję do udzielenia pomocy i wywarcia presji na państwa członkowskie, aby podpisały i ratyfikowały konwencję haską, która wytycza ramy takiej ochrony.
I call on the Commission to help and to exert pressure on the Member States to sign and ratify the Hague Convention, which provides a framework for such protection.
PolishWzywamy Komisję do udzielenia pomocy Chorwacji w spełnieniu pozostałych wymagań, aby doprowadzić do udanego i jak najszybszego zakończenia negocjacji akcesyjnych w 2011 roku.
We are calling on the Commission to help Croatia to meet the remaining requirements to bring accession negotiations to as early a successful conclusion as possible in 2011.

Autres mots

Polish
  • do udzielenia pomocy