« do uzgodnienia » traduction en anglais

PL

« do uzgodnienia » en anglais

PL do uzgodnienia
volume_up

do uzgodnienia (aussi: do negocjacji, sprzedażny)

Traductions similaires pour « do uzgodnienia » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
uzgodnić verbe

Exemples d'usage pour « do uzgodnienia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishDo uzgodnienia pozostały zasady i warunki dla Komitetu Pojednawczego.
What remains are the modalities in the Conciliation Committee.
PolishCieszę się, że UE udało się przekonać państwa grupy G-20 do uzgodnienia daleko idących zmian tej polityki.
I am pleased that the EU managed to convince the G20 to agree on far-reaching changes to this policy.
PolishWzywamy do uzgodnienia wspólnego planu celów krótko- i długoterminowych w zakresie kwestii dwustronnych i regionalnych.
We call to agree on a common agenda of short- and long-term goals, on global as well as regional issues.
PolishTo dossier naprawdę należałoby przekazać do uzgodnienia, ponieważ w porozumieniu końcowym nie zostały ujęte tabele korelacji.
This dossier should really have gone to conciliation, though, because the correlation tables were not included in the final agreement.
PolishJest to szczególnie ważne w świetle naszego dążenia do uzgodnienia pakietu klimatyczno-energetycznego już w roku 2009.
This is especially important in the light of our ambition to achieve an agreement on the climate and energy package as early as possible in 2009.
PolishJestem pewien, że Komisja zajmie się tymi problemami i weźmie je pod uwagę oraz że dojdzie do uzgodnienia efektywnej umowy handlowej.
I am confident that these problems will be dealt with and taken into account by the Commission and that an effective trade agreement will be agreed.
PolishZ pewnością najłatwiejszą do uzgodnienia częścią sprawozdania była konkluzja, że rozwiązaniem jest stały rozwój nowych i istniejących technologii energetycznych.
The conclusion that the solution lay in the continuing development of new and existing energy technology was certainly the easiest part of the report to deal with.
PolishWzywam również profesjonalne instytucje tego sektora do uzgodnienia wspólnego systemu oceny zakwaterowania i ustanowienia w tym celu partnerstwa publiczno-prywatnego.
I would also urge professional bodies in the sector to agree on a harmonised accommodation rating system and to set up public-private partnerships for that purpose.
PolishDziś, gdy sprawujemy prezydencję i po raz kolejny podtrzymujemy to stanowisko, mamy wiele motywacji i chęci do uzgodnienia kwestii dyrektywy w sprawie ochrony gleby.
Today, as we hold the presidency and once again remain faithful to this position, we are very much motivated and keen to find agreement on a directive for soil protection.
PolishDlatego wzywam Radę do uzgodnienia z Komisją i Parlamentem kompromisu, który spowoduje ulepszenie przedmiotowego rozporządzenia w interesie konsumentów i lepszej informacji.
Therefore, I call on the Council to agree a compromise with the Commission and Parliament that will lead to an improvement in this regulation in the interests of consumers and of better information.
PolishNa koniec chcę powiedzieć, co następuje: podziwiam determinację, jaką okazał pan poseł Vidal-Quadras, dążąc do uzgodnienia stanowisk pomiędzy Parlamentem i Radą podczas drugiego czytania.
May I conclude with the following: I would like to salute the determination shown by Mr Vidal-Quadras to ensure that Parliament and the Council should reach agreement in the second reading.