« do złamania » traduction en anglais

PL

« do złamania » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do złamania » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do złamania » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
złamać verbe

Exemples d'usage pour « do złamania » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishSkurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą ia do złamania kości kręgosłupa. len
The muscle spasms can be strong enough to cause bone fractures of the spine.
PolishSkurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą do złamania kości kręgosłupa.
The muscle spasms can be strong enough to cause bone fractures of the spine.
PolishMamy tu do czynienia z dwojakimi deklaracjami, gdzie unijna kontrola prowadzi do złamania pewnej zasady.
There is double speak here, with EU control overturning principle.
PolishGłówną miarą skuteczności była liczba kobiet, u których doszło do nowego złamania kręgu, potwierdzonego w badaniu rentgenowskim.
The main measure of effectiveness was the number of women who had a new fracture in the spine as seen on X-rays.
PolishU nielicznych kobiet otrzymujących wyższą dawkę doszło do złamania poza kręgosłupem; odnotowano także większy wzrost gęstości kości.
Fewer women taking the higher dose had a fracture outside the spine and there were greater increases in bone density.
PolishCóż, w opinii ekspertów awaria w Kolontár była wynikiem niepohamowanego dążenia do zysków i poważnego złamania dyscypliny technologicznej.
Well, in the experts' opinion, the disaster at Kolontár was the result of uninhibited profit making and a serious breach of technological discipline.
PolishProgresja choroby może być związana z problemami takimi jak bolesne przerzuty do kości, ucisk rdzenia, złamania patologiczne i zablokowanie moczu.
Disease progression may be associated with problems such as painful bone metastases, cord compression, pathological fractures and urinary obstruction.
PolishJeżeli dla północy zostaną wyznaczone inne limity emisji, niż dla południa, dojdzie do zakłócenia konkurencji, a przez to do złamania zasad wewnętrznych UE.
If different emissions limits are set for the north compared with the south, competition will be distorted and so will the rules within the EU.
PolishDo powikłań tych należały: złamania kręgów (kręgosłupa), złamania innych kości i wszelkie powikłania kostne wymagające zabiegu operacyjnego lub radioterapii.
These included vertebral (spine) fractures, non-vertebral fractures and any bone complication that needed treatment either with radiotherapy or surgery.
PolishDo powikłań tych należą: złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości i hiperkalcemia (wysokie stężenie wapnia we krwi).
This includes fractures, spinal compression, bone disorders needing radiotherapy or surgery, and hypercalcaemia (high levels of calcium in the blood).
PolishDo złamania kości może dochodzić podczas wykonywania zwykłych codziennych czynności takich jak podnoszenie lub z powodu niewielkich uszkodzeń, które normalnie nie powodują złamania zdrowych kości.
Broken bones can happen during normal, everyday activity, such as lifting, or from minor injury that would not generally break normal bone.
PolishJednak trzeba także powiedzieć, że wyjątkowe kryteria karne przyjęte w Hiszpanii wobec organizacji ETA doprowadziły do kilkakrotnego poważnego złamania praw podstawowych.
It should also be said, however, that the exceptional criminal criteria applied in Spain against ETA have, on occasions, resulted in serious violations of fundamental rights.
PolishNależy to wykonać trzymając otoczkę białej nasadki i ściskając końcówkę białej osłonki oraz zginając ją w dół a następnie w górę, aż do momentu złamania (patrz Rysunek 6).
This is done by holding the collar of the white cap while grasping the end of the white cap with the other hand and bending it down and then up until it is broken (see Diagram 6).
PolishNależy to wykonać trzymając otoczkę białej nasadki i ściskając końcówkę białej osłonki drugą ręką oraz zginając ją w dół a następnie w górę, aż do momentu złamania (patrz Rysunek 6).
This is done by holding the collar of the white cap while grasping the end of the white cap with the other hand and bending it down and then up until it is broken (see Diagram 6).

Autres mots

Polish
  • do złamania