« do zabiegów » traduction en anglais

PL

« do zabiegów » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zabiegów » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zabiegów » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zabieg substantif
zabiegi substantif

Exemples d'usage pour « do zabiegów » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPacjenci przygotowywani do zabiegów chirurgicznych z zastosowaniem autotransfuzji
PolishPodczas przygotowania do zabiegów chirurgicznych zawsze trzeba przestrzegać dobrych praktyk zarządzania zasobami krwi.
Good blood management practices should always be used in the perisurgical setting
PolishGłębokie uspokojenie i znieczulenie u psów z równoczesnym stosowaniem butorfanolu do zabiegów medycznych oraz drobnych zabiegów chirurgicznych.
Deep sedation and analgesia in dogs in concomitant use with butorphanol for medical and minor surgical procedures.
PolishPrzy uprzednim zastosowaniu premedykacji, znieczulenie do zabiegów chirurgicznych można podtrzymać, podając mieszaninę wdechową zawierającą od 3, 3 % do 3, 6 % sewofluranu.
Surgical levels of anaesthesia in the healthy dog may be maintained with inhaled concentrations of 3.3 to 3.6 % in the presence of premedication.
PolishPrzy uprzednim zastosowaniu premedykacji, znieczulenie do zabiegów chirurgicznych można podtrzymać, podając mieszaninę wdechową zawierającą od 3, 3 % do 3, 6 % sewofluranu.
5/ 24 Surgical levels of anaesthesia in the healthy dog may be maintained with inhaled concentrations of 3.3 to 3.6 % in the presence of premedication.
PolishW przypadku znieczulenia bez premedykacji znieczulenie do zabiegów chirurgicznych u zdrowych psów uzyskuje się podając sewofluran w stężeniach od 3, 7 % do 3, 8 %.
In the absence of premedication, inhaled concentrations of sevoflurane in the range of 3.7 to 3.8 % will provide surgical levels of anaesthesia in the healthy dog.
PolishZgadzam się również z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i wysoką przedstawiciel w sprawie wagi, jaką przywiązuje do zabiegów o ściślejsze partnerstwo.
I also agree with the Vice-President of the European Commission and High Representative on the importance which she attaches to these efforts to forge a closer partnership.
PolishPrzy użyciu takich stężeń znieczulenie do zabiegów chirurgicznych następuje zwykle w ciągu 3– 14 minut i może rozpocząć się natychmiast lub stopniowo, w ciągu 1– 2 minut.
These concentrations can be expected to produce surgical anaesthesia in 3 to 14 minutes and may be set initially, or may be achieved gradually over the course of 1 to 2 minutes.
PolishPrzy użyciu takich stężeń znieczulenie do zabiegów chirurgicznych następuje zwykle w ciągu 3– 14 minut i może rozpocząć się natychmiast lub stopniowo, w ciągu 1– 2 minut.
These concentrations can be expected to produce surgical anaesthesia within 3 to 14 minutes and may be set initially, or may be achieved gradually over the course of 1 to 2 minutes.
PolishNasze zaufanie do skutecznych zabiegów wielostronnych przybiera postać niestrudzonych działań przeciw karze śmierci na forum Narodów Zjednoczonych oraz innych instytucji międzynarodowych.
Our confidence in effective multilateralism also takes the form of tireless action against the death penalty within the United Nations and other international bodies.
PolishDane te mogą znaleźć wykorzystanie nawet na poziomie gospodarstwa, przykładowo rolnictwo precyzyjne uwzględnia informacje pozyskiwane z teledetekcji do optymalizacji zabiegów agrotechnicznych.
The data could even be useful at the level of the farm: for example, farmers could apply the information obtained from remote sensing in optimising agricultural treatments.

Autres mots

Polish
  • do zabiegów