« do zaprezentowania » traduction en anglais

PL

« do zaprezentowania » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zaprezentowania » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zaprezentowania » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zaprezentować verbe

Exemples d'usage pour « do zaprezentowania » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishZainspirowało to ich do zaprezentowania tego projektu poprzez stworzenie małego robota, którego nazwali Sprawl.
It inspired them to show off this design by producing a little robot they named Sprawl.
PolishTak więc, to było sześć rzeczy które mieliśmy wam dzisiaj do zaprezentowania, ale mam nadzieję, że zaczynacie rozumieć, dlaczego jesteśmy nimi tak zafascynowani.
KS: So that was the six we had for you today, but I hope you're starting to see why we find these things so fascinating.
PolishProgram haski, umacniający wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość, wzywa Komisję do zaprezentowania Radzie oceny działań agencji do końca roku 2007.
The Hague programme strengthening freedom, security and justice, invites the Commission to present to the Council an evaluation of the agency by the end of 2007.
PolishTo zdecydowanie jego najdalsza podróż od Tewksbury Hospital, tego możecie być pewni, ponieważ jest on zmotywowany do spotkania dzisiaj z wami i do zaprezentowania wam własnej muzyki.
This is by far the farthest he's strayed from Tewksbury Hospital, I can tell you that, because he's motivated to meet with you today and show you his own music.
PolishJeśli dobrze rozumiem sytuację, w odróżnieniu od wymagania zaprezentowania modelu, nie jest pan w ogóle zobligowany do zaprezentowania poprawek do dyrektywy o eurowinietach w roku 2008.
If I read the situation correctly, in contrast to the requirement to present a model, you are under no obligation at all to present an amendment to the Eurovignette Directive in 2008.
PolishChciałbym zaproponować panu przewodniczącemu Buzkowi, abyśmy jak najszybciej naprawili ten błąd zapraszając Shen Yun do zaprezentowania spektaklu w Parlamencie w pierwszym dogodnym terminie.
I would like to suggest to the President, Mr Buzek, that we redress the situation by inviting Shen Yun to stage a sample performance in the Parliament at the earliest convenient date.
PolishWiem, że hiszpańska i belgijska prezydencja pracują nad tym i pragnę wyraźnie zachęcić państwa do kontynuowania tych działań i do zaprezentowania inicjatywy Rady przed końcem roku.
I know that the Spanish and Belgian Presidencies are working on this and I would like to expressly encourage you to continue to do so and to present a Council initiative before the end of the year.

Autres mots

Polish
  • do zaprezentowania