« do zasobów » traduction en anglais

PL

« do zasobów » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zasobów » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zasobów » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zasób substantif

Exemples d'usage pour « do zasobów » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishRozwiązania zastosowane w tych krajach są proporcjonalne do posiadanych zasobów.
The solutions found in these countries are proportionate to the resources available.
PolishTo miara jakości życia w stosunku do wykorzystywanych zasobów naturalnych.
And this is a measure of how much well-being we get for our planetary resource use.
PolishPo pierwsze, chciałabym poprzeć to, co pani poseł Harkin powiedziała w odniesieniu do zasobów.
Firstly, I should like to endorse what Ms Harkin said in relation to resources.
PolishNikomu nie może przysługiwać wyłączne prawo do eksploatacji zasobów rybnych Atlantyku.
No one must have exclusive rights to exploit Atlantic fish resources.
PolishPragniemy zmienić politykę rybołówstwa UE, aby prowadziła do odnowienia zasobów rybnych.
We want to change the EU's fisheries policy so that it leads to a recovery in fish stocks.
PolishMusi zapewniać dostosowanie zdolności połowowych flot do poziomu zasobów.
It must ensure fleet capacities brought into line with stock levels.
PolishCzy brakowało nam dyplomatycznych zasobów do negocjowania stabilności w tej części świata?
Did we lack the diplomatic resources for negotiating stability in this part of the world?
PolishOczywiste jest więc dążenie do zapewnienia stałego dostępu do jego zasobów.
It is obvious, therefore, that efforts should be made to ensure permanent access to coal reserves.
PolishPowinien również istnieć efektywny przepływ unijnych zasobówdo poziomu subkrajowego.
There should also be an efficient flow of resources from the EU all the way down to sub-national level.
PolishNadmiernie skupiony na kontroli system finansowania badań naukowych prowadzi do marnowania zasobów.
The excessively control-oriented funding system for research results in a waste of resources.
PolishChcielibyśmy zmienić politykę rybołówstwa UE tak, by prowadziła ona do odnowienia zasobów rybnych.
We would like to change the EU's fisheries policy such that it leads to rebuilding fish stocks.
PolishProces kurczenia się zasobów doprowadzi do zniknięcia całych gatunków.
This will result in the disappearance of whole species.
PolishBezmyślna konkurencja o dostęp do zasobów naturalnych Arktyki jest skrajnie niepożądana, acz realna.
Reckless competition for access to the Arctic's natural resources is most undesirable, but real.
PolishPubliczny dostęp do tego rodzaju zasobów jest niezmiernie ważny.
Public access to such resources is of paramount importance.
PolishW niektórych przypadkach może to oznaczać dostęp do zasobów poza granicami kraju, z którego pochodzą.
For some, this might mean having access to resources beyond the borders of their country of origin.
PolishW 2009 roku obiecano nam mapę zasobów gotowych do szybkiego wykorzystania na wypadek katastrofy.
A map of assets, that is readily available and ready to use when disaster strikes, was promised in 2009.
PolishW tym względzie Unia powinna maksymalnie zwiększyć wysiłki na rzecz ułatwienia dostępu do zasobów.
In this respect, the Union ought to maximise its efforts in facilitating access to available resources.
PolishStan emocjonalny to coś, co zostaje, gdy usuniesz 100 lub 200 zasobów, do których normalnie masz dostęp.
An emotional state is what you get when you remove 100 or 200 of your normally available resources.
PolishW omawianej rezolucji zaapelowano o przyznanie budżetowi UE zasobów odpowiednich do ambitnych celów UE.
This resolution calls for the European budget to be allocated resources equal to the EU's ambitions.
PolishDlatego też chcemy zmienić politykę rybołówstwa UE, aby prowadziła do odnowienia zasobów rybnych.
We therefore want to change the EU's fisheries policy so that it will lead to a recovery in fishing stocks.

Autres mots

Polish
  • do zasobów