« do zbierania » traduction en anglais

PL

« do zbierania » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zbierania » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zbierania » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zbierać verbe

Exemples d'usage pour « do zbierania » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishKrytycznie podchodzę do koncepcji dobrowolnego zbierania sprzętu przez producentów.
I take a very critical view of the voluntary collection of items by producers.
PolishRozpoczęcie zbierania danych do pierwszego raportu okresowego PSUR nastąpi
The clock will start from the first Monday after the date of announcement of the
PolishTe numery faksów służą jedynie do zbierania informacji dotyczących banku.
These fax numbers are used only to collect your bank information.
PolishTo urządzenie do zbierania deszczówki jest bardzo tanie i dostępne dla krajów rozwijających się.
Here's a design for harvesting rainwater that's super cheap and available to people in the developing world.
PolishSystem Eurodac służy do zbierania pobranych odcisków palców osób ubiegających się o azyl.
(EL) Mr President, the Eurodac system is used to collect fingerprints from asylum seekers.
PolishPotrzebujemy komunikatorów do zbierania środków, do uwidaczniania problemu, i do opowiadania o sukcesach.
It involves communicators to keep the funding high, to keep the visibility high, to tell the success stories.
PolishW czasach kryzysu metodą wyjścia z niego nie może być wprowadzanie dalszych podatków, które byłyby trudne do zbierania.
In a crisis, the way out cannot involve yet more, new taxes which would be difficult to collect.
PolishWszystkie zdarzenia zgłoszone przez pacjentów wprowadzone do bazy danych do zamknięcia okresu zbierania danych (data lock- point).
All events reported by patients that have been entered into the database by data-lock point 6.
PolishUchroni to wszystkie państwa członkowskie przed potrzebą zaopatrzenia ich konsulatów w wyposażenie potrzebne do zbierania danych biometrycznych.
This would avoid all Member States having to supply their consulates with the equipment necessary to collect biometric data.
PolishPrzedmiotowe sprawozdanie zachęca do podejmowania wspólnych inicjatyw zbierania danych w tym zakresie, analizowania wyników i proponowania rozwiązań.
This report contributes to orienting joint data collection activities in this area, analysing results and proposing solutions.
PolishUnia Europejska stanowi idealną płaszczyznę do zbierania inicjatyw, wskazywania tych, które mogą działać, a przede wszystkim do pomagania w ich realizacji.
The European Union is the ideal setting to gather ideas, to pick out those that will work best, and especially to help in their implementation.
Polish„Kompetencje do gromadzenia danych” oznaczają, że ESBC musi mieć jasno określone prawnie kompetencje do zbierania informacji na potrzeby statystyk europejskich.
“Mandate for data collection” means that the ESCB must have a clear legal mandate to collect information for European statistical purposes.
PolishUznane zostanie jednoznaczne prawo krajów AKP do regulowania własnych rynków i nie będziemy ograniczali dostępu do koniecznych leków lub zbierania nasion.
The explicit right of the ACP to regulate their own markets will be recognised and there will be no limitation of access to essential medicines or collecting seed.
PolishAgencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej poprawia zdolność UE do monitorowania i zbierania informacji, przez to promując jak największe poszanowanie praw podstawowych.
The European Union Agency for Fundamental Rights strengthens the EU's capacity to monitor and collect information, thus promoting maximum respect for fundamental rights.
PolishZostanie na nim zainstalowania instalacja do zbierania wody deszczowej do nawadniania zieleni w okresach niskich opadów oraz do spłukiwania toalet w Grossmarkthalle.
A system will be installed for collecting rainwater, so that it can then be used to both irrigate the gardens when there is not enough rain and flush toilets in the Grossmarkthalle.
PolishWreszcie jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, w pełni popieram wnioski Europejskiego Inspektora Ochrony Danych odnoszące się do zbierania, przetwarzania i przekazywania tych danych.
Lastly, with regard to the protection of personal data, I fully endorse the conclusions of the European Data Protection Supervisor concerning the collection, processing and transfer of this data.

Autres mots

Polish
  • do zbierania