« do zbioru » traduction en anglais

PL

« do zbioru » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zbioru » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zbioru » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zbiór substantif

Exemples d'usage pour « do zbioru » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNie da się stworzyć jednego wielkiego zbioru wytycznych do wszystkiego.
We cannot have one large specific set of guidelines for everything.
PolishGdy jest gotowe do zbioru, wyciąga się to ze zbiornika i obmywa zimną wodą z mydlinami.
And when it's ready to harvest, you take it out of the bath and you wash it in cold, soapy water.
PolishPliki możesz przeciągać ze swojego komputera i upuszczać bezpośrednio na listę dokumentów, a nawet od razu do wybranego zbioru.
You can drag-and-drop your files directly from your computer into your Documents List.
PolishW rezultacie Internet może się upodobnić do zbioru kanałów telewizji kablowej, w związku z czym nie będzie zapewniona swobodna komunikacja dla wszystkich.
The end result then runs the risk of being more like a collection of cable television channels rather than free communication for everyone.
PolishDlatego złożyłem poprawkę do rezolucji Parlamentu w tej sprawie żądając włączenia do tekstu końcowego zbioru sankcji międzynarodowych.
In this regard, I have tabled an amendment to Parliament's resolution on this matter, requesting an international set of sanctions to be included in the final text.
PolishWydobywam informacje ze specyficznego środowiska, używając bardzo tradycyjnych urządzeń do zbioru danych, generalnie wszystkiego, co mogę znaleźć w sklepie z narzędziami.
I extract information from a specific environment using very low-tech data collecting devices -- generally anything I can find in the hardware store.
PolishMoim zdaniem powinna ona następować praktycznie automatycznie, aby po przyjęciu przez nas przepisów prawa były one włączane do zbioru prawa UE, tworząc nowy kodeks UE.
In my opinion, this should be virtually automatic so that, as we adopt legal rules, these are incorporated within the corpus of EU law to form the new EU code.
PolishW sprawozdaniu zapisano obowiązek operatorów do dostarczenia zbioru ważnych informacji, by konsumenci mogli podejmować bardziej świadome decyzje w sprawie podpisywania umów.
It lays down that operators have an obligation to provide a range of important information so that consumers can make better-informed decisions about concluding contracts.
PolishI faktycznie trafisz do zbioru, który wybrany polityk właśnie ma przeczytać.
Then some droid in the back puts the name on a tickler and says, "Oh, this is an important letter." ~~~ And you actually get into the folder that the elected official actually has to read.

Autres mots

Polish
  • do zbioru