« do zbrodni » traduction en anglais

PL

« do zbrodni » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zbrodni » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zbrodni » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zbrodnia substantif

Exemples d'usage pour « do zbrodni » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishFlirtowanie z kryminalistą będzie dla niego zachętą do dalszych zbrodni.
Any kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
PolishPodwójne standardy stosuje się też do zbrodni wojennych i odszkodowań.
Double standards are also applied with regard to war crimes and restitution.
PolishKarygodne jest to, że większość tych zbrodni do dziś nie została w pełni wyjaśniona.
Shamefully, most of these crimes have not been fully resolved to date.
PolishGdyby 70 lat temu istniał trybunał, to być może nie doszło by do zbrodni katyńskiej.
If the Court had existed 70 years ago, perhaps the Katyń Massacre would never have happened.
PolishZ drugiej strony, bezkarność jest zaproszeniem do popełniania tych zbrodni bez końca.
On the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.
PolishOgromne zapotrzebowanie na organy do transplantacji może prowadzić do patologii czy wręcz zbrodni.
Huge demand for organs for transplantation may lead to pathology or, indeed, crime.
PolishZawsze zaczyna się od nadużywania siły, kiedy brakuje argumentów, a później prowadzi to do zbrodni.
The first stage is always abuse of power for want of arguments, and this subsequently leads to murder.
PolishWyjaśnieniu podlegać musi przede wszystkim kwestia, czy doszło do ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości.
Above all, it should be investigated whether genocide and crimes against humanity did take place.
PolishOdnoszenie się do tych zbrodni w kategoriach względności i gwarancja bezkarności dla sprawców tylko przedłużają tę wojnę.
It is prolonging the war to treat these crimes as relative and allow their perpetrators impunity.
PolishDecyzja Omara al-Baszira o wydaleniu z kraju organizacji charytatywnych przyczyni się do dalszych zbrodni w Darfurze.
Omar al-Bashir's decision to expel charitable organisations from Darfur will result in further crimes.
PolishTekst odnosi się do zbrodni przeciwko ludzkości wciąż mających miejsce "jeszcze w lipcu 1995 r.”.
Mr President, the text refers to crimes against humanity that were still happening 'as late as July 1995'.
PolishCzeka on na wykonanie wyroku śmierci od ponad 15 lat i nigdy nie przyznawał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni.
He has been on death row for more than 15 years and has always denied committing the crime he was accused of.
PolishOczywiście oświadczenie Rady nie odnosi się konkretnie do zbrodni stalinowskich, ale mówi ogólnie o reżimach totalitarnych.
Obviously, the Council statement does not refer specifically to Stalinist crimes but speaks generally of totalitarian regimes.
PolishA to daje szerokie pole do zajmowania się takimi zachowaniami i wystąpieniami, których celem jest namawianie do zbrodni terroryzmu.
And that gives wide scope to target behaviour and speech that has, as its purpose, the instigation of a terrorist offence.
PolishSpotkaliśmy się w Hadze, w Pałacu Pokoju, w tym samym miejscu, w którym obradował trybunał do spraw zbrodni wojennych w byłej Jugosławii.
And we met in the Hague, in the Peace Palace, in the same room where the Yugoslav war crimes tribunal was taking place.
PolishObecnie państwa, które ratyfikowały Rzymski Statut MTK, muszą również uregulować prawo Trybunału do badania zbrodni agresji.
At the moment, states which have ratified the ICC's Rome Statute must also regulate the Court's right to investigate crimes of aggression.
PolishWarto przypomnieć, że niestety Afryka jest kontynentem, gdzie bardzo często dochodzi do licznych przypadków zbrodni i ludobójstwa.
It should be borne in mind that, unfortunately, Africa is a continent where there have been numerous cases of crime and genocide on a frequent basis.
PolishPonadto powiedziałabym, że wiemy z doświadczenia, że kraj może tylko zyskać dzięki uznaniu swojej przeszłości i przyznaniu się do swoich zbrodni.
Furthermore, I would say that we know from experience that a country has everything to gain by recognising its past and acknowledging its crimes.
Polish.”, bo nikt nie może mieć pewności, że w 1996 roku do zbrodni tych już nie dochodziło.
It would be better to say 'were still taking place in July 1995', because nobody can be sure that there were no more such crimes in 1996.
PolishW tej walce nie może być tematów tabu, ani w odniesieniu do zbrodni przeszłości, ani do tragedii obecnie mających miejsce na całym świecie.
In this fight, there can be no taboos, neither with regard to the crimes of the past nor in connection with the tragedies currently taking place all over the world.

Autres mots

Polish
  • do zbrodni