« do zbudowania » traduction en anglais

PL

« do zbudowania » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zbudowania » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zbudowania » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zbudować verbe

Exemples d'usage pour « do zbudowania » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishI nie mamy władzy demokratycznej, nie mamy podstaw prawnych do zbudowania Europy socjalnej.
And we have no democratic power, no legal basis to develop a social Europe.
PolishTo doprowadziło do zbudowania kilku prototypów, i eksperymentowania z pewnymi pomysłami.
That led to a number of prototypes being built and really experimenting with some ideas.
PolishPodjęte inwestycje dążące do zbudowania dwóch elektrowni jądrowych też zostały powstrzymane.
Investments undertaken in order to build two nuclear power plants have also been stopped.
PolishMalta nie musiałaby ponosić nakładów inwestycyjnych niezbędnych do zbudowania elektrowni.
Malta would not have to undertake the capital expenditure needed to construct a power station.
PolishW Szanghaju, zostaliśmy zaproszeni do zbudowania -- cóż, nie byliśmy zaproszeni; co ja w ogóle gadam.
In Shanghai, we were invited to build -- well we weren't invited; what am I talking about.
PolishTego typu działania prowadziły do zbudowania Trzeciej Rzeszy.
This is the kind of thing that led to the Third Reich.
PolishDzięki temu sprawozdaniu znacznie zbliżyliśmy się do zbudowania zharmonizowanego europejskiego systemu azylowego.
With this report, we have made a great step forward towards a harmonised European asylum system.
PolishTo kolejny krok na drodze do zbudowania unijnego państwa.
PolishW związku z tym przed nami wciąż długa droga do zbudowania horyzontalnego i uniwersalnego podejścia do kwestii praw pracowników.
We are therefore a long way from a horizontal and universal approach to workers' rights.
PolishPoważnie się brali do zbudowania tego statku.
PolishNiemożliwy do zbudowania w żaden inny sposób.
PolishPytanie brzmi - czy potrafimy użyć tych sekretów do zbudowania lepszej stopy, lepszej niż występujące w naturze?
The question is, can we use these secrets, then, to inspire the design of a better foot, better than one that we see in nature?
PolishIch integracja gospodarcza stanowi pozytywny punkt odniesienia do zbudowania otwartej, pewnej i zrównoważonej gospodarki.
Their economic integration is a positive reference point for building an open, reliable and globally sustainable economy.
PolishPrzedmiotowy traktat daje nam podstawy prawne do zbudowania wspólnej polityki energetycznej i wspólnej polityki na rzecz ochrony klimatu.
This treaty gives us the legal basis for a common energy policy and for a common climate protection policy.
PolishKoszty również są spore: słyszałem, że potrzebne będzie 100 mln euro jedynie do zbudowania odpowiedniej drogi i siedziby.
The costs are also considerable: I hear that it will cost EUR 100 million just to build a suitable runway and headquarters.
PolishMoim zdaniem musimy dążyć do zbudowania bardziej zrównoważonej współpracy z obydwoma partnerami, jeśli za takich ich uważamy.
I believe that we must look to establish much more balanced cooperation with both these partners, if this is what we consider they are.
PolishSłyszeliśmy o Twojej pracy z dziećmi, jak też z byłymi hutnikami i jesteśmy chętni wesprzeć Twoje dążenie do zbudowania nowego budynku.
We've heard about your work with the kids and the ex-steel workers, and we're inclined to want to support your desire to build a new building.
PolishPo drugie, będziemy musieli dużo zainwestować w innowację, badania i szkolenia, szczególnie jeśli chcemy dążyć do zbudowania ekologicznej gospodarki.
Secondly, we will need to invest heavily in innovation, research and training, particularly if we want to move towards a green economy.
PolishKomisja wzywa greckie władze do zakończenia planowania i do zbudowania wysypisk - programy te już korzystają z funduszy UE.
The Commission urges the Greek authorities to complete their planning and the construction of the landfill sites - programmes that benefit already from EU funds.
PolishPaństwa członkowskie muszą pokazać, że wyciągnęliśmy wnioski konieczne do zbudowania właściwych ram prawnych w celu zminimalizowania ryzyka kryzysu.
Member States need to show that we have learnt the lessons needed to build the right regulatory framework to minimise the risks of crisis.

Autres mots

Polish
  • do zbudowania