« do zdania » traduction en anglais

PL

« do zdania » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zdania » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zdania » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zdania substantif
zdanie substantif

Exemples d'usage pour « do zdania » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishObywatele Europy mają prawo do swego zdania w tej sprawie i należy je uszanować.
The people of Europe have a say in this matter and they must be respected.
PolishW kwestii poprawek pani posłanki Doyle i innych, przychylę się do zdania sprawozdawcy.
As regards the amendments by Mrs Doyle and others, I shall follow the opinion of the rapporteur.
Polish(Mówczyni przemawia z wyłączonym mikrofonem prawie do końca pierwszego zdania) ...Liberalny Demokrata.
(Microphone off until near end of first sentence) ... Liberal Democrat.
PolishWiem, że Komisja ma inny pogląd na tę sprawę, ale mam nadzieję, że nasze argumenty ją przekonają do zmiany zdania.
I know the Commission has other ideas, but I hope it will be persuaded by our arguments.
PolishUproszczony Traktat nie daje tym, którzy stracili wiarę w Europę, żadnych powodów do zmiany zdania.
It does not provide those who had stopped believing in Europe with any reasons to renew their faith in it.
PolishBardzo poważnie podchodzimy do zdania Parlamentu.
We are taking very seriously into account Parliament's position.
PolishBadania dinozaurów doprowadziły do zdania sobie sprawy, że istnieje problem z uderzeniem asteroidy dla przykładu.
The study of dinosaurs led to the realization that there's a problem with asteroid impact, for example.
PolishPakiet związany z traktatem powinien wystarczyć do przekonania Irlandczyków do zmiany zdania.
Mr President, the package on the Treaty should be sufficient to persuade the Irish to change their minds.
PolishPanie Barroso, pańskie dzisiejsze przemówienie nie skłoniło nas do zmiany zdania.
(IT) Madam President, ladies and gentlemen, your speech today, Mr Barroso, has not changed our opinion.
PolishW imieniu mojej grupy pragnę zaproponować poprawkę ustną do ostatniego zdania poprawki 27.
Madam President, on behalf of our group, I would like to propose an oral amendment to the last sentence of Amendment 27.
PolishJest już naszą tradycją by myśleć o wszystkich Europejczykach, szanując ich poglądy i prawo do odmiennego zdania.
It has become our tradition to think about all Europeans, respecting their views and their right to a different opinion.
PolishCi spośród naszych partnerów, którzy jeszcze nie zmieli zdania i do których nie zalicza się już Australia, uczynią ten krok.
Some of our main partners who have not yet changed their minds - Australia already has - will change their minds.
PolishChciałbym w szczególności nawiązać do zdania Rady, że CARIFORUM stanowi przykład, ale nie szablon dla innych umów EPA.
I want particularly to pick up on what the Council said about the CARIFORUM being an example, but not a template, for other EPAs.
PolishW odniesieniu do finansowania osobiście jestem zdania, że koszty zapewnienia bezpieczeństwa publicznego powinny być pokrywane ze środków publicznych.
With regard to financing, personally, I am of the opinion that public security should be paid for with public funds.
PolishDotychczas wznowiono jedynie rozmowy i dobrze się stało, że dzisiejsza debata dała Komisji powód do odnotowania naszego zdania.
So far it is only talks that have resumed, and it is good that today's debate has caused the Commission to take proper note of what we think.
PolishJednak coś za coś - Irlandia zobowiązuje się do zmiany zdania i poparcia pakietu reform, który wzmacnia Unię Europejską.
However, the quid pro quo is that Ireland then commit itself to changing its own mind and supporting a reform package that strengthens the European Union.
PolishW przeciwieństwie do Komisji jestem zdania, że możliwość kabotażu należy zapewnić podczas podróży międzynarodowej, jak i w czasie podróży powrotnej.
Unlike the Commission, I am of the opinion that cabotage must be possible on an international journey as well as on the return journey.
PolishZe szczególnym zadowoleniem przyjmuję to, co w sprawozdaniu mówi się na temat uprawnienia konsumentów do zmiany zdania po dokonaniu zakupu on-line danego artykułu.
I particularly welcome what it says with regard to giving consumers the right to change their mind after buying an article online.
PolishEuropejscy partnerzy społeczni mają przed sobą ogromne wyzwane polegające na przekonaniu do zmiany zdania podmiotów, które wciąż odmawiają podporządkowania się postanowieniom dyrektywy.
The European social partners have the enormous challenge of convincing those companies that still refuse to comply with the directive.
PolishPo pierwsze, przychylające się do zdania Komisji i niektórych posłów do Parlamentu chciałbym podkreślić, że umowa okazała się przydatna w walce z terroryzmem.
Firstly, along with the Commission and some of the Members of this House, I would like to stress that the agreement has been useful in the fight against terrorism.

Autres mots

Polish
  • do zdania