« do zdjęcia » traduction en anglais

PL

« do zdjęcia » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zdjęcia » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zdjęcia » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zdjęcia substantif
zdjąć verbe

Exemples d'usage pour « do zdjęcia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishKliknij zdjęcie lub strzałkę w prawo, aby przejść do następnego zdjęcia.
Click the photo or the right arrow to advance to the next image.
PolishNałożyć zewnętrzną osłonę igły z powrotem na igłę i użyć jej do zdjęcia igły ze wstrzykiwacza.
Put the outer needle cap back on the needle, and use it to unscrew the needle from the pen.
PolishWidać tu, jak napływający od prawej lodowiec, kruszy się i wpada do morza. ~~~ Zdjęcia robiono co godzinę.
You see the glacier flowing in from the right, dropping off into the sea, camera shooting every hour.
PolishPozwólcie, że powrócę do tego zdjęcia Morza Śródziemnego.
And let me go back to that image of the Mediterranean.
PolishByliśmy zaskoczeni nie mając zdjęć zbiorników cieczy do momentu kiedy dostaliśmy zdjęcia z okolic biegunów.
So again, it got puzzling that there were no bodies of fluid, until finally, we saw lakes in the polar regions.
PolishDo każdego zdjęcia dołączamy nasze własne wartości, systemy poglądów, w wyniku tego, obraz z nami współbrzmi.
We bring to each image our own values, our own belief systems, and as a result of that, the image resonates with us.
PolishWkładałeś własne zdjęcia do archiwum.
Polish. ~~~ gdzie każdy może przesłać zdjęcia do publikacji.
Last year, we added a section to our website called "Your Shot," where anyone can submit photographs for possible publication.
PolishFiolki 20 ml ze szkła I klasy czystości z szarymi uszczelkami z gumy butylowej oraz aluminiowymi plombami z łatwymi do zdjęcia plastikowymi kapturkami.
ml type I clear glass vials with grey butyl rubber stopper and aluminium seals with plastic flip-off caps.
PolishMoże też pozować do zdjęcia.
PolishNależy podjąć działania w celu uzyskania większych dochodów z tego sektora i przyczynienia się do zdjęcia ciężaru podatkowego z osób pracujących.
Measures must be implemented to raise more from this sector and contribute to shifting the burden of taxation away from working people.
PolishWiększość użytkowników należy do sieci społecznościowych, publikuje zdjęcia, pisze blogi, wypowiada się w serwisie Tweeter bądź prowadzi własne strony prywatne lub firmowe.
Most people belong to social networks, post photographs, write blogs, tweet, or have personal or professional sites.
PolishZ jakiegoś powodu fotograf, który robił zdjęcia do tego projektu, umieszczał na wielu z nich swojego psa. ~~~ Dlatego zobaczycie go jeszcze wiele razy.
Now, the photographer who took the pictures for this project for some reason posed his dog in a lot of them, so that's why you're going to see this recurring character.
PolishŻart była w tym że ta osoba wcale nie jest tyranem: on jest taki słodki i kochający że pozwala mi żebym go ubierała i wstawiała jego zdjęcia do internetu.
Because the joke in this is that this person is not a tyrant: this person is so loving and so sweet that he lets me dress him up and post pictures of him to my blog.
PolishKiedy wykazaliśmy, że jesteśmy w stanie wykryć małe guzy, dołączyliśmy te zdjęcia do wniosku o stypendium z Fundacji Susan G.
Our big break came in 2004. ~~~ After we had demonstrated that we could find small tumors, we used these images to submit a grant to the Susan G. Komen Foundation.
PolishFirma Google oferuje możliwość dokupienia dodatkowej przestrzeni dyskowej dzielonej między Gmailem, Dokumentami Google i usługą Picasa Web Albums (co obejmuje zdjęcia przesłane do Bloggera).
Google offers a way to purchase additional storage space shared across Gmail, Google Docs, and Picasa Web Albums (which includes photos uploaded to Blogger).
PolishZostaną otwarte ustawienia udostępniania, gdzie możesz wprowadzić adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić element, i wysłać powiadomienia umożliwiające dostęp do zdjęcia lub filmu.
This will open the sharing settings, where you can enter email addresses of those people you'd like to share with, and send them a notification to access the image or video.
Polish. ~~~ Dlatego, że efekty ich pracy są bardzo łatwe do przesłania cyfrowo - zdjęcia, utwory muzyczne, programy.
But what's key here is, the reason these groups have been able to connect is because their work output is of the type that can be easily shared digitally -- a picture, a music file, software.

Autres mots

Polish
  • do zdjęcia