« do zdrowia » traduction en anglais

PL

« do zdrowia » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zdrowia » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zdrowia » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zdrowie substantif

Exemples d'usage pour « do zdrowia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishRezolucja wzywa jednak również do poparcia dla zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
However, the resolution also calls for support for sexual and reproductive health.
PolishIstnieje wiele problemów, do których przynależy problem zdrowia macierzyńskiego.
There are many problems to which the problem of mothers' health belongs.
PolishNależy zwrócić się do lekarza/ pracownika służby zdrowia, gdy potrzebna jest rada lub
If you have any further questions, ask your doctor/health care professional.
PolishW tym przypadku szczepienie zostanie odroczone do chwili powrotu do zdrowia.
In these cases, the vaccination will be postponed until you have recovered.
PolishNależy utrzymywać ścisły nadzór i obserwację aż do czasu powrotu pacjenta do zdrowia.
Close supervision and monitoring should continue until the patient recovers.
PolishPrzedstawia sobą nowatorskie podejście do międzynarodowego finansowania zdrowia.
It represents an innovative approach to international health financing.
PolishBez prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego nie ma równości płci.
Without the right to sexual and reproductive health, there is no gender equality.
PolishWszystkim tym grupom należy zagwarantować prawo do zdrowia i niezbędną opiekę.
They must all be guaranteed the right to health and the necessary care.
PolishPodczas wykonywania wstrzyknięcia należy stosować się do zaleceń pracowników służby zdrowia.
Follow the injection procedure as instructed by your health care professional.
PolishDochodzenie do zdrowia po zawale serca w domu jest niebezpieczne dla pacjentów.
It is dangerous for patients to recover from heart attacks at home.
PolishWykonał on ogromną pracę i mam szczerą nadzieję, że niedługo wróci do zdrowia.
He has done terrific work and I sincerely hope he gets well soon.
PolishJednak w odniesieniu do zagadnień e-zdrowia przestrzegam, by zachować ostrożność.
But, with regard to e-health, I should sound a note of caution.
PolishUznano, że zagadnienia te wywołują poważne obawy w odniesieniu do zdrowia publicznego.
These issues were considered to be of serious public health concern.
PolishNastępnie w związku z decyzją dotyczącą tak zwanego prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
Also, the decision regarding the so-called right to sexual and reproductive health.
PolishKolejnym ważnym pytaniem było to, jak wygląda proces powrotu do zdrowia?
The next obvious question to ask: What is the process of recovery?
Polishpismo informacyjne skierowane do pracowników służby zdrowia należy przesłać wszystkim
A direct healthcare professional communication (DHPC) must be sent to all healthcare professionals
PolishŚcisła kontrola lekarska oraz monitorowanie powinny trwać do całkowitego powrotu pacjenta do zdrowia.
Close medical supervision and monitoring should continue until the patient recovers.
PolishNie tylko jest to szkodliwe dla pracowników, ale także prowadzi do nierówności pod względem zdrowia.
Not only is this harmful to employees, but it would also lead to health inequalities.
PolishWiększość dzieci z biegunką spowodowaną rotawirusem sama wraca do zdrowia.
Most children with rotavirus diarrhoea recover on their own.
PolishKroki te mogłyby doprowadzić do długoterminowej poprawy zdrowia Europy i jej obywateli.
These steps could result in a healthier nation, and a healthier Europe and society in the long term.

Autres mots

Polish
  • do zdrowia