« do zgłoszenia » traduction en anglais

PL

« do zgłoszenia » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zgłoszenia » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zgłoszenia » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zgłoszenia substantif
zgłosić verbe

Exemples d'usage pour « do zgłoszenia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishW razie nie zgłoszenia się do lekarza w wyznaczonym terminie należy poradzić się lekarza.
If you forget to go back to your doctor at the scheduled time, ask your doctor for advice.
PolishMam do zgłoszenia poprawkę ustną, która jest w tekście.
Mr President, I have an oral amendment but it is in the text.
PolishCieszę się również bardzo z wezwania nas do zgłoszenia uwag w sprawie konsekwencji polityki.
I am very pleased that we have also been called upon to comment on the implications of policies.
PolishNajświeższe wiadomości skłoniły nas do zgłoszenia pięciu poprawek w celu wzięcia pod uwagę ostatnich zmian.
The most recent news has led us to table five amendments to take account of recent developments.
PolishPacjentka powinna zostać poinformowana o potrzebie zgłoszenia się do lekarza, w przypadku zauważenia objawów ciąży.
Patients should be instructed to consult their physician immediately should pregnancy occur.
PolishChociaż uważam przedmiotową rezolucję ogólnie za korzystną, to mam kilka poważnych uwag do zgłoszenia.
Even though I consider this resolution to be on the whole positive, I have a few serious comments to make:
Polishkierunku występowania tego rodzaju zaburzeń oraz natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza w razie ich wystąpienia. wa
If psychiatric illness is diagnosed during rimonabant therapy, treatment must be stopped. du
PolishW związku z tym mam do zgłoszenia kilka uwag.
I should like to point out the following in this connection:
PolishDo zgłoszenia pobytu wystarczy paszport.
PolishNa przykład w rezolucji zaleca się, aby obywatele mogli wykorzystać Internet do zgłoszenia się jako "chętni dawcy”.
The resolution suggests, for example, that citizens ought to be able to use the Internet to declare themselves 'willing donors'.
PolishNależy pouczyć pacjentów o konieczności zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia bólów lub sztywności stawów lub trudności w poruszaniu się.
Patients should be advised to seek medical advice if they experience joint aches and pain, joint stiffness or difficulty in movement.
PolishObejrzyj film wideo na temat przyczyn, dla których Twoja witryna może nie osiągać wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania oraz sposobu zgłoszenia jej do ponownego rozpatrzenia.
Watch a video on why your site may not be performing well in search results and how to get it reconsidered.
PolishNIE – aby mieszkać tam z Tobą przez mniej niż trzy miesiące, nie musi rejestrować się w urzędzie, chociaż może zostać wezwana do zgłoszenia pobytu.
NO – To live with you there for less than 3 months, she does not need to register with the authorities, though she might be asked to report her presence.
PolishMilion podpisów wymaganych do zgłoszenia inicjatywy musi pochodzić przynajmniej z jednej czwartej państw członkowskich i musi zostać zebrany w ciągu 12 miesięcy.
The million signatures that are required must come from at least one quarter of the EU Member States and must be gathered within 12 months.
PolishTo zależy od długości Twojego pobytu – jeśli jest krótszy niż trzy miesiące, nie musisz się rejestrować, ale możesz zostać wezwana do zgłoszenia pobytu w urzędzie.
It depends how long you stay – less than 3 months and you don't have to register, but may be asked to report your presence to the authorities.
PolishChociaż nie wszystkie zgłoszenia prowadzą do podjęcia przez nas działań, liczymy na to, że użytkownicy będą nas informować o materiałach, które mogą naruszać nasze zasady.
Although not all reports will result in action, we do rely on our users to tell us about materials that may be violating our policies.
PolishStartując w wyborach europejskich, musisz dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie z kraju ojczystego, że nie odebrano Ci prawa do startowania w wyborach.
When standing in European elections, your application must be supported by an attestation from your home country certifying you are not disqualified from standing.
PolishNiestety, do czasu kolejnego zgłoszenia, będzie obowiązywał stary Fundusz, który w obecnej formie funkcjonuje od września 2002 roku, a który został sporządzony w tamtym czasie naprędce.
Unfortunately, until further notice we only have the old Fund, which has been in existence in its present form since September 2002 and which was cobbled together hurriedly at the time.

Autres mots

Polish
  • do zgłoszenia