« do znaczenia » traduction en anglais

PL

« do znaczenia » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do znaczenia » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do znaczenia » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
znaczyć verbe

Exemples d'usage pour « do znaczenia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishOdniesiono się w nim konkretnie do strategicznego znaczenia projektu Nabucco.
It specifically mentions the strategic importance of the Nabucco project.
PolishZgadzam się z panią co do znaczenia opracowania i realizacji krajowych planów działania.
I agree with you on the importance of creating and implementing national action plans.
PolishNie ma żadnych wątpliwości co do znaczenia i sukcesu polityki spójności.
There can be no doubt about the importance and success of cohesion policy.
PolishSzczyt będzie okazją do ponownego podkreślenia znaczenia przystąpienia Rosji do WTO.
The summit will be an opportunity to again stress the importance of Russia's WTO accession.
PolishUdało się nam osiągnąć mocny konsensus w odniesieniu do znaczenia tej pracy.
We have built a strong new consensus on the importance of this work.
PolishJestem przekonany, że niezależny status mógłby przyczynić się do wzmocnienia znaczenia tego urzędu.
I am convinced that independent status could only reinforce the office's clout.
PolishPotrzebne jest bowiem porozumienie co do znaczenia zarządzania gospodarką.
Agreement must be reached on the meaning of economic governance.
PolishTa jedność w różnorodności będzie kluczem do rosnącego znaczenia roli Europy w świecie.
This unity in diversity will be the key to the growing importance of Europe's role in the world.
PolishSądzę, że wszyscy zgadzamy się co do znaczenia turystyki.
(FR) Mr President, Commissioner, I think we are all agreed on the importance of tourism.
PolishOświadczenie zawierało również konkretne odniesienie do znaczenia kryteriów zrównoważonego rozwoju.
The statement also included a specific reference to the importance of sustainability criteria.
PolishWszyscy zgadzamy się co do znaczenia mocnego drugiego filaru.
We are all agreed that a strong second pillar is important.
PolishChciałabym wykorzystać tę debatę do podkreślenia znaczenia wprowadzenia prawa w życie, jak powiedziała pani Thyssen.
I want to use this debate to stress the importance of enforcement, as Ms Thyssen has.
PolishMoże to tylko przyczynić się do zwiększenia jej znaczenia i wzmocnienia legitymizacji i skuteczności jej działań.
It can only emerge greater from this, and its actions will be more legitimate and effective.
PolishPodzielam pogląd posła Queiró odnośnie do znaczenia roli Parlamentu Europejskiego w tej dziedzinie.
I agree with what Mr Queiró said about the importance of the role of the European Parliament in this matter.
PolishZgadzam się co do znaczenia Valentina Inzko i pracy, jaką wykonuje w biurze wysokiej przedstawiciel.
I agree on the importance of Valentin Inzko and the work he is doing in the Office of the High Representative.
PolishStąd też odniesiono się wprost do znaczenia, jakie w tej sferze może mieć przystąpienie Islandii.
On this occasion, an explicit reference has been made to the role that Iceland's accession might play in this area.
PolishNiestety na tej Sali nie przywiązuje się wystarczającego znaczenia do kwestii związanych z kształceniem i kulturą.
Unfortunately, issues relating to education and culture are not given enough importance in this Chamber.
PolishSą więc trzy kroki do nadania obrazom znaczenia.
PolishWreszcie sprawozdanie to zawiera odniesienie do znaczenia poszanowania godności osób cierpiących na chorobę Alzheimera.
Finally, the report mentions the importance of maintaining the dignity of people suffering from Alzheimer's.
PolishWreszcie, musimy zabiegać o przyjęcie rozsądnego podejścia, na przykład, do bezpieczeństwa i znaczenia ochrony danych.
Finally, we must seek to adopt reasonable positions on, for example, security and the importance of data protection.

Autres mots

Polish
  • do znaczenia