« do zwrotu » traduction en anglais

PL

« do zwrotu » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do zwrotu » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do zwrotu » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
zwrot substantif

Exemples d'usage pour « do zwrotu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishW ostatnich latach odzyskano tylko 10 % kwot prawnie kwalifikujących się do zwrotu.
Over recent years, only 10% of legitimate recoveries were actually recovered.
PolishRządy powinny zachęcać do tego zwrotu z większą stanowczością, stosując zachęty podatkowe.
The governments should encourage this U-turn much more forcefully with tax incentives.
PolishW ostatnim punkcie mojego wystąpienia chciałabym odnieść się do zwrotu cła, który nie jest niczym nowym.
On duty drawback, my final point, this is nothing new.
PolishZasady dostępu do usług oraz zwrotu kosztów muszą być jasne i dobrze znane obywatelom państw członkowskich.
The rules of access to services and reimbursement must be clear and well-known to Member State citizens.
PolishPrawa pasażerów do informacji i zwrotu kosztów podróży
PolishNależy pamiętać, że uprawnienie do dodatkowego zwrotu kosztów nie jest uznawane w odniesieniu do Szwajcarii.
Please note that the entitlement to additional reimbursement is not recognised in relations with Switzerland.
PolishKwestia, której dotyczy dyrektywa, to kwestia zwrotu kosztów i warunków tego zwrotu, prawa do zwrotu lub jego braku.
The question the directive raises is of reimbursement and reimbursement terms, of the right or not to reimbursement.
PolishPonadto dąży się w niej do zapewnienia jasności w zakresie praw pacjentów do uzyskania zwrotu kosztów od swojego kraju zamieszkania.
Moreover, it sets out to provide clarity about a patient's right to be reimbursed by their home state.
PolishJeżeli sprzedający nie poinformuje konsumenta o prawie do zwrotu towarów, nabywca ma okres roku na dokonanie takiego zwrotu.
If the seller does not inform the consumer of the right to return goods, the purchaser has a period of one year to return them.
PolishJeśli nie uzyskasz zgody, w zasadzie nie przysługuje Ci prawo do zwrotu kosztów leczenia szpitalnego w innym państwie.
If you did not get authorisation, then in principle you are not entitled to the costs of hospital treatment received in another State.
PolishMożemy także oczekiwać dalszych opóźnień w odniesieniu do ustanowienia prawa obywateli do zwrotu kosztów leczenia szpitalnego.
We can also expect further delays as regards the establishment in law of the citizens' right to have hospital care reimbursed.
PolishCzy widzi pani jeszcze sposób rozwiania tych obaw ze strony kilku państw członkowskich, odnoszących się do zwrotu ceł?
Can you see a way that these concerns on the part of a number of Member States in respect of such refunding of duties can still be addressed?
PolishPrzy zarządzaniu nim dąży się do maksymalizacji oczekiwanego zwrotu, z zastrzeżeniem niewygenerowania straty przy określonym poziomie ufności.
The objective of its management is to maximise expected returns, subject to a no-loss constraint at a certain confidence level.
PolishSkoro gospodarowanie odpadami należy do kompetencji państw członkowskich, to jak możemy zmusić producentów i dystrybutorów do zwrotu 85 % odpadów?
Since waste management is a responsibility of the Member States, how can we force producers and distributors to recover 85%?
PolishW grudniu ubiegłego roku ich płace obniżono o 10 do 15% z zapewnieniem zwrotu potrąconych kwot do kwietnia bieżącego roku.
In December last year, they took a 10 to 15% cut in their salaries, based on reassurances that the underpayment would be made up to them by April this year.
PolishPasażerowie mający zarezerwowane loty, które następnie nie dochodzą do skutku muszą mieć prawo do zwrotu kosztów biletu, a w pewnych przypadkach do repatriacji.
Passengers with bookings that subsequently lapse must be entitled to reimbursement and, in some cases, to repatriation.
PolishMetody te odnoszą się zwłaszcza do zwrotu cła, przewagi, której nigdy dotąd nie przyznano nawet naszym rozwijającym się partnerom handlowym.
These methods relate, in particular, to duty drawback, an advantage that has never before been conceded, not even to our developing trade partners.
PolishW razie anulowania przewozu pasażer ma prawo nie tylko do zwrotu kosztów, ale w razie konieczności także do zapewnionego noclegu na maksymalnie dwie noce.
If a service is suspended, the passenger shall not only be reimbursed but, where necessary, will also be provided with overnight accommodation for up to two nights.
PolishTakie rozwiązanie dałoby im prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków jeszcze przed przyznaniem im prawa do głosowania i sądzę, że jest to niewłaściwe dla zasady.
Such a move would entitle them to claim their salaries and expenses before they are entitled to vote, and I believe, as a matter of principle, that that is wrong.
PolishKomisja podejmie odpowiednie środki, na mocy których każda spółka będzie zobowiązana do zwrotu pomocy otrzymanej z naruszeniem warunków ustanowionych w niniejszym tytule.
The Commission shall take appropriate steps requiring any company concerned to reimburse any aid granted in breach of the conditions laid down in this Title.

Autres mots

Polish
  • do zwrotu