« dodać do tego » traduction en anglais

PL

« dodać do tego » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dodać do tego » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dodać do tego » en anglais

dodać verbe
do substantif
English
do préposition
do
tego adverbe
tego pronom
English
ty pronom

Exemples d'usage pour « dodać do tego » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishCo do wyborów w Gruzji nie mogę już nic dodać do tego, co powiedzieli moi koledzy.
On the Georgian elections, I have nothing to add to what my colleagues have already said.
PolishChciałabym coś dodać do tego, co właśnie powiedział pan poseł Jarzembowski.
(ES) Mr President, I would just like to add something to what Mr Jarzembowski has just said.
PolishWięc cóż możemy powiedzieć i dodać do tego, co już powiedziano?
So what can we say and add to what has already been said?
PolishNastępnie musimy dodać do tego ukierunkowane działania polityczne.
PolishDodać do tego należy, że różnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn nadal pozostaje bardzo duża.
Added to that is the fact that the average pay gap between women and men persists at a very high level.
PolishChciałbym dodać do tego podtytuł: "Europa zasad”.
PolishByć może pan komisarz mógłby jedynie dodać do tego swoje uwagi w tej sprawie w związku ze zbliżającymi się negocjacjami.
Perhaps the Commissioner could just add his comments on that, because it is coming up for negotiations.
PolishProszę dodać do tego wszystko, co zostało osiągnięte poprzez artykuł 49 i dzięki czemu również nasza Unia ma wysoką pozycję na świecie.
Add to this all that has been achieved by Article 49 and it also makes our Union stand taller in the world.
PolishPonadto chciałabym także dodać do tego propozycję przyjęcia parlamentarnych lub sądowych metod zapewnienia bieżącej kontroli opłat.
In addition, I would also like to add to this the proposal to accept parliamentary or judicial methods of ensuring the current rates.
PolishChciałem dodać do tego, co koledzy tutaj przedstawili, że sprawa Zimbabwe dla nas nie może być obojętna.
(PL) Mr President, I would like to add to what my fellow Members have said today about the issue of Zimbabwe being one that we cannot ignore.
PolishNależy dodać do tego problemy w zakresie podaży spowodowane wpływem zmian klimatycznych i mamy tutaj pewne składniki obecnego kryzysu.
Add to this the problems on the supply side caused by the impact of climate change, and we have some of the ingredients for the current crisis right there.
PolishNależy dodać do tego koszty środowiskowe, obok finansowych.
First of all, there is the issue of the three sites, raised by the rapporteur, for which the environmental cost should also be added to the financial cost.
PolishChcemy dodać do tego ustępu następującą część zdania, która dotyczy działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii w Hadze:
We should like to add the following phrase to this paragraph, which concerns the work of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in The Hague:
PolishPrezydent Ilves stwierdził, iż preambuła, którą Parlament estoński zdecydował się dodać do tego dokumentu, a którego Duma Państwowa następnie nie ratyfikowała, była zbędna.
President Ilves stated that the preamble that the Estonian Parliament decided to add to the document, which the State Duma subsequently did not ratify, was unnecessary.

Autres mots

Polish
  • dodać do tego