« dogodne warunki » traduction en anglais

PL

« dogodne warunki » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dogodne warunki » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dogodne warunki » en anglais

dogodny adjectif
warunki substantif

Exemples d'usage pour « dogodne warunki » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMogą za to stworzyć dogodne warunki, aby pomóc młodym ludziom w osiąganiu tych celów.
What it can do, though, is create favourable conditions to help young people achieve these things.
PolishMusimy stworzyć dogodne warunki dla prawdziwej i uczciwej konkurencyjności oraz utworzenia prawdziwego jednolitego rynku.
Favourable conditions need to be created for genuine and fair competition and the creation of a real single market.
PolishUnia Europejska i państwa członkowskie mogą wspierać ten proces, stwarzając odpowiednie warunki i dogodne podstawy dla konkurencji.
The EU and Member States can contribute to this by helping to create appropriate conditions and suitable prerequisites for competition.
PolishAle musimy sobie uświadomić, że inwestując w kobiety, stwarzając im dogodne warunki, skłaniamy je do decyzji o macierzyństwie.
Yet we must realise that in investing in women and creating favourable conditions for them, we are encouraging them to decide to have children.
PolishBez istotnych mechanizmów równoważących przedmiotowa dyrektywa stanie się instrumentem, który w gruncie rzeczy stwarza dogodne warunki dla dyskryminacji.
Without essential balancing mechanisms, this directive will become an instrument which in fact creates discrimination.
PolishPo stronie czynników wewnętrznych zarówno utrzymujące się dogodne warunki finansowania, jak i wysoka dynamika zysków przedsiębiorstw powinny sprzyjać inwestycjom.
On the domestic side, investment should benefit both from continuously favourable financing conditions and from the robust growth of corporate earnings.
PolishPo stronie czynników wewnętrznych bardzo dogodne warunki finansowania, wysoka dynamika zysków przedsiębiorstw oraz trwająca poprawa ich efektywności powinny sprzyjać inwestycjom.
On the domestic side, investment should benefit from very favourable financing conditions, the robust growth of corporate earnings and ongoing improvements in corporate efficiency.

Autres mots

Polish
  • dogodne warunki