« dwie bardzo » traduction en anglais

PL

« dwie bardzo » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dwie bardzo » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dwie bardzo » en anglais

dwie
bardzo adverbe

Exemples d'usage pour « dwie bardzo » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPragnę przedstawić dwie bardzo szybkie uwagi.
rapporteur. - (ES) Madam President, I would like to make two very rapid points.
PolishTe dwie debaty są bardzo silnie ze sobą powiązane i sądzę, że musimy być tego świadomi.
The two are very much linked and I think we need to be aware of that.
PolishZe wszystkich recenzji, jakie otrzymaliśmy, dwie były bardzo negatywne.
There are really two kinds of negative reviews that we've received.
PolishSprawozdawca podnosi dwie bardzo ważne kwestie - jedna to płodozmian.
The rapporteur says two very important things - one is crop rotation.
PolishDodam jeszcze tylko dwie rzeczy. Ludzie są bardzo wdzięczni za te działania.
Having said that, there are just two points I want to make.
PolishChciałbym tylko zwrócić uwagę na dwie bardzo istotne kwestie.
I would just like to highlight two absolutely essential aspects.
PolishCzasami trudno jest rozróżnić dwie rzeczywiste firmy o bardzo podobnych informacjach.
Here are some actions you can take to help differentiate your business:Use unique phone numbers for each location.
PolishZnów rzecz w tym, że są dwie bardzo różne metody radzenia sobie z HIV i AIDS.
Again, what this does and what it focuses on is saying there are two very different ways that we can deal with HIV/AIDS.
PolishOkreśliliśmy tutaj jedną lub dwie bardzo ważne zasady.
PolishTe dwie rzeczy bardzo się od siebie różnią.
There are very big differences between these two things.
PolishJednak w międzyczasie robimy dużo więcej, planując dwie naprawdę bardzo dokładne i szczegółowe analizy porównawcze.
But we are doing something much more in preparation, and this is to have two really very thorough studies, comparative studies.
PolishPewność prawa oraz nowe ramy prawne to dwie bardzo ważne kwestie, na których skupiamy się w naszych wnioskach.
Legal certainty and a new legal framework have been two very important issues on which we have been focusing in preparing our proposals.
PolishMogłabym kontynuować omawianie tej długiej listy, ale aby nie przedłużać, chciałabym położyć nacisk na dwie bardzo ważne kwestie.
I could continue down this long list, but in the interest of time I would like to emphasise two very important considerations.
PolishDwie bardzo konkretne odpowiedzi.
Polish(PL) Szczerze gratuluję wszystkim sprawozdawcom odpowiedzialnym za te sprawozdania dlatego, że mają one dwie bardzo ważne cechy.
(PL) I warmly congratulate all the rapporteurs, because the reports for which they are responsible have two very important features.
PolishW nawiązaniu do ustnego pytania w sprawie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych chcę przedstawić dwie bardzo konkretne uwagi.
I want to make two specific points in the context of the oral question on the use of information and communication technologies.
PolishGodne ubolewania jest to, że te dwie bardzo ważne wspólnotowe polityki zostały pominięte we wcześniejszych materiałach, których dostarczyła Komisja.
It is regrettable that these two very important Community policies were omitted from the earlier material provided by the Commission.
PolishW Unii Europejskiej czysto opisowy termin "kobiety w niepewnej sytuacji zawodowej” wciąż obejmuje dwie formy dyskryminacji, obie bardzo ciężkie.
Within the European Union, a merely descriptive term such as 'precarious women workers' still contains two forms of discrimination, both of them very serious.
PolishPo drugie, ubolewam, że pojawił się nieco sztuczny sprzeciw wobec podatku od transakcji finansowych i że zgłoszono dwie bardzo podobne poprawki.
Secondly, I regret that a slightly artificial opposition has emerged on the issue of a tax on financial transactions and that there are two very similar amendments.
PolishDziękuję bardzo, to był mój wykład, dziękuję. ~~~ (Brawa)
Ah, damn, I wanted to end exactly on time, but I got eight, seven, six, five, four, three, two -- so thank you very much. ~~~ That's my talk, thank you. (Applause)

Autres mots

Polish
  • dwie bardzo