« dwie części » traduction en anglais

PL

« dwie części » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dwie części » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dwie części » en anglais

dwie
części substantif
część substantif

Exemples d'usage pour « dwie części » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishChciałbym zwrócić uwagę na dwie części świata: po pierwsze na Azję Środkową.
I wish to draw attention to two parts of the world: firstly, Central Asia.
PolishPodzieli pani punkty równo na trzy części czy na dwie półgodzinne części?
Will you be dividing the items up equally into three parts, or into two half-hour parts?
PolishPomimo wielu starań na rzecz zjednoczenia kraju wyspa do dziś pozostaje podzielona na dwie części.
Despite numerous efforts to reunify the country, it remains divided to this day.
PolishW rzeczywistości Europa jest obecnie podzielona na dwie części: strefę euro i strefę bez euro.
In reality, Europe is now split in two: the euro zone and the non-euro zone.
Polish. ~~~ Może być podzielony na dwie części.
This is a representation of your brain, and your brain can be broken into two parts.
PolishI nasze życzenie ma dwie części: pierwsze jest marzeniem, a drugie planem.
And our wish has two parts: one is a dream and the other's a plan.
PolishJak poinformowano na stronie internetowej prezydencji portugalskiej, nasza ocena ma dwie części.
As indicated on the Portuguese Presidency's website, our assessment is in two parts.
PolishPodział kraju na dwie części jest niemożliwy do przyjęcia.
Division of the country into two parts is unacceptable.
PolishPoprawka dotycząca ustępu 4 jest podzielona na dwie części.
PolishSzkoda byłoby, gdyby decyzja Rady o rozdzieleniu tego sprawozdania na dwie części oznaczała stratę czasu.
It would be a pity if the Council's decision to split the report into two parts means that we lose time.
PolishIstnieją dwa czynniki - dwie części wyjaśnienia.
There are two things involved -- two parts to the explanation.
PolishPostanowiliśmy podzielić omawiane sprawozdanie na dwie części.
PolishNie chcę widzieć Europy podzielonej na dwie części pod względem tempa wprowadzania zmian związanych z problemami demograficznymi.
I do not want to see a two-speed Europe in relation to Europe's demographic challenge.
PolishChciałabym podzielić moją odpowiedź na dwie części.
PolishA dwie części z was wszystkich wychodzących w sabat niech trzymają straż domu Pańskiego około króla.
And the two companies of you, even all that go forth on the sabbath, shall keep the watch of the house of Jehovah about the king.
PolishTabletki można dzielić na dwie równe części.
Polish(HU) Podzielone na dwie części Niemcy stanowiły najbardziej namacalny symbol absurdu i bestialstwa w dwubiegunowym świecie.
(HU) A Germany divided in two was the most tangible symbol of the absurdity and inhumanity of a bipolar world.
PolishI rozdzielisz te łupy na dwie części, między żołnierze, którzy na wojnę wychodzili, i między wszystko zgromadzenie.
and divide the prey into two parts: between the men skilled in war, that went out to battle, and all the congregation.
PolishPonadto nie będzie już opakowań produktów leczniczych dzielonych na dwie części, jak to często miało miejsce dotychczas.
In addition, there will be no more packs of medicines which are divided in two, as frequently used to be the case.
PolishJest to przydatne, jeśli chcesz oddzielić w dokumencie dwie pojęciowo różne części, tekst lub wstawić obraz, oddzielając go od tekstu.
This is useful if you want to break up an idea, text or set an image apart from text in your document.

Autres mots

Polish
  • dwie części