« dzielić z » traduction en anglais

PL

« dzielić z » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dzielić z » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « dzielić z » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishLepiej jest być uniżonego ducha z pokornymi, niżeli dzielić korzyści z pysznymi.
Better it is to be of a lowly spirit with the poor, Than to divide the spoil with the proud.
PolishJesteśmy zaszczycone być tutaj dzisiaj na TEDWomen, i dzielić się z wami naszą muzyką.
We are so honored to be here at TEDWomen, sharing our music with you.
PolishMieliśmy przenieść się do biura i dzielić przestrzeń z centrum nauczania.
We were going to move it into an office, and we were going to actually share space with a tutoring center.
PolishPacjenci, dzięki własnemu doświadczeniu, są ekspertami i mogą się dzielić swoim doświadczeniem z innymi.
Patients are experts on their own experience, and they can share that experience with others.
PolishChciałem dzielić z tobą ' la force ', a ty wszystko popsułeś.
I wanted to share la force with you, and you ruined it.
PolishPaństwa członkowskie powinny dobrowolnie, możliwie jak najszybciej dzielić się tymi informacjami z Komisją.
Member States should voluntarily share this information with the Commission as quickly as possible.
PolishKiedy już wiesz, łatwiej dzielić się z innymi.
When you know where things are, it becomes easier to share them.
PolishDlatego należy dzielić się nimi z krajami rozwijającymi się w ramach istniejącej współpracy.
As such, they definitely need to be shared with the developing countries within the framework of existing cooperation.
PolishRobimy to również, aby dzielić się z innymi.
PolishTą muzyką można się dzielić z przyjaciółmi.
PolishNasza Unia musi dzielić swe łoże z niedźwiedziem.
PolishPowinniśmy przyjąć to stanowisko jutro i dzielić się satysfakcją z rezultatu z Radą, Komisją i sprawozdawcą.
We should accept that position tomorrow and share the satisfaction of the Council, the Commission and the rapporteur with the outcome.
PolishPrzed wszystkim jednak stanowi to zagrożenie dla pieszych i rowerzystów, którzy muszą dzielić z samochodami tę skąpą przestrzeń publiczną.
Primarily, however, it is a danger to pedestrians and cyclists, who have to share scarce public space with cars.
PolishPragnę dzielić z tobą mą miłość...
(Music) My love ... There's only you in my life ... The only thing that's bright ... My first love ... You're every breath that I take ... You're every step I make ...
PolishNowe państwa członkowskie znajdują się na uprzywilejowanej pozycji, mogąc dzielić się swymi doświadczeniami z okresu transformacji z innymi krajami świata.
The new Member States are in the advantageous position of being able to share the experience of the transitional period with other regions of the world.
PolishUważam, że nasza Unia musi nie tylko dużo się nauczyć, ale też musi w dużym stopniu dzielić się z resztą świata, abyśmy mogli zapewnić wartość dodaną w tej dziedzinie.
I believe that our Union has much to learn, but also much to share with the rest of the world, and that we can provide added value in this area.
PolishTrzeba jednak pamiętać, że dialog taki możliwy jest wówczas, gdy strony mają silne poczucie kulturowej tożsamości i chcą się tym bogactwem dzielić z innymi.
It should be remembered, though, that such dialogue is possible only when the parties have a strong sense of cultural identity and wish to share this wealth with others.
PolishTego w istocie chciała prezydencja francuska, innymi słowy, dzielić współprzewodnictwo z państwami śródziemnomorskimi - jak już mówiłam - oraz pracować razem.
This, in fact, is what the French Presidency wanted, in other words, to share the copresidency with the Mediterranean countries - as I said before - and to work together.
PolishSą kraje, które chcą korzystać z dobrodziejstw euro, ale nie chcą dzielić obciążeń z nim związanych; kraje, które nie potrafią utrzymać porządku w swoich finansach publicznych.
There are countries that want to enjoy the joys of the euro, but do not want to share the burden, countries which are failing to keep their finances in order.

Autres mots

Polish
  • dzielić z