« irytować » traduction en anglais

PL

« irytować » en anglais

volume_up
irytować {v. imper.}

PL irytować
volume_up
[irytuję|irytowałbym] {verbe imperfectif}

1. général

Cóż, nie będzie cię to irytować do 23. 00, bo wtedy dopiero pojawię się na przyjęciu.
It won't get irritating until 11: 00...... because that's when I'm showing up for your little party.
Sądzę, że działania te irytują naszych obywateli, bo to podatnik musi zapłacić - i to dużo - za nasze wojaże.
I believe that we irritate our citizens with these activities, because taxpayers have to finance our trips, and it costs them a great deal of money.
Jeśli wolno mi poczynić szczególną uwagę na temat czegoś, co bardzo mnie irytuje: w UE 30% żywności ogółem jest w istocie marnotrawione.
If I can be allowed to make particular mention of something which irritates me greatly: in the EU 30% of all food is actually wasted.
(DE) Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu Dalli! Zgadzam się, że irytujące jest to, iż musimy przeskakiwać z tematu na temat.
(DE) Mr President, Commissioner Dalli, I agree that it is exasperating that we are having to keep switching between two topics.
Trzecią jest dotkliwość kryzysu i wyzwań, jakie się z nim wiążą, i panujące mimo tego irytująca powolność reakcji i mechanizmy decyzyjne typowe dla Unii Europejskiej.
The third is the virulence of the crisis and its challenges and, despite this, the exasperating slowness of the response and decision-making mechanisms that are typical of the European Union.
I myślę, że wszyscy przeżyliśmy to, równocześnie otwierające oczy, jak i bardzo irytujące doświadczenie.
And I think we all found it, simultaneously, an eye-opening and a very frustrating experience.
Uważam, że przyjęcie poprawki 42 będzie dla grup i posłów irytujące i trzeba będzie ostatecznie podchodzić do tej kwestii z większą elastycznością.
I think that, if we pass Amendment 42, then the groups and Members will find it frustrating, and it will require, in the end, greater flexibility.
Jedną z rzeczy, jaka mnie irytuje jako badacza głębin jest fakt, jak wiele dotąd nie poznanych zwierząt kryje się w oceanach tylko dzięki naszym sposobom badania głębin.
Because one of the things that's frustrated me as a deep-sea explorer is how many animals there probably are in the ocean that we know nothing about because of the way we explore the ocean.
irytować (aussi: zirytować)
Ograniczenie o 9 % doprowadzi do zniszczenia tego sektora, co jest szczególnie irytujące ze względu na fakt, że zgodnie z tegoroczną wiedzą Komisja mogłaby dokonać kumulacji.
This 9% cut will be devastating, and it is particularly galling since the science this year should have allowed the Commission to have a roll-over.
Irytujące jest, że my, posłowie do Parlamentu Europejskiego, ciągle słyszymy pytania na temat procesu bolońskiego.
The galling thing is that we Members of Parliament are constantly being asked out there about this Bologna Process.
Uważam to za nieco irytujące, ponieważ powiedział on coś, co uważam za niewiarygodne: że terroryści nie mają takich samych podstawowych praw człowieka, jak wszyscy inni.
I find that rather galling because he said something that I view as quite incredible: he said that terrorists do not have the same basic human rights as everyone else.
irytować (aussi: drażnić)
Najbardziej mnie dziwił i irytował jego sposób używania telefonu.
And the situation that irked me and mystified me the most was his use of a landline telephone.
Pani przewodnicząca! Myślę, że jest to historyczny dzień, gdyż w końcu zabieramy się za tę irytującą kwestię i anomalia na wewnętrznym rynku.
Madam President, I think this is a historic day, as we are finally going to deal with this vexed question and this anomaly in the internal market.
Why should we annoy them even more?
Twoi użytkownicy dbają o swoją społeczność, a spam irytuje ich tak samo jak Ciebie.
Your users care about your community and are annoyed by spam too.
Irytuje mnie również, gdy projekty finansowane są ze środków UE w sytuacji, gdy nie są one bezwzględnie konieczne.
It also annoys me when projects are funded with EU money which are not absolutely necessary.
irytować (aussi: denerwować, wściekać)

2. "kogoś"

irytować
volume_up
to tee off {v} [Amer.] [fam.] (tee sb off with sth)

Exemples d'usage pour « irytować » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishCóż, nie będzie cię to irytować do 23. 00, bo wtedy dopiero pojawię się na przyjęciu.
It won't get irritating until 11: 00...... because that's when I'm showing up for your little party.
PolishNie ma powodu, żeby się irytować.
Ladies and gentlemen, there is no reason to get worked up.
PolishJest to całkowita i absolutna nieprawda, ale tak mówił pan w wywiadzie dla Il Messaggero, proszę się więc nie irytować, kiedy się o tym panu wspomina.
That is completely and utterly wrong, but that is what you said in the interview with Il Messaggero, so do not get into a huff when it is pointed out to you.
PolishUnijne wsparcie dla Ukrainy zwykle okazywało się dla Ukraińców niejednoznaczne i nieprzekonywające, gdyż często podszyte było strachem, aby nie irytować Rosji.
The EU's support of Ukraine has proved to be mostly ambiguous and not convincing to the Ukrainians as it has often been dominated by a fear of irritating Russia.
PolishI wreszcie sprawa, która powoli zaczyna mnie naprawdę irytować: od dawna wzywamy Komisję Europejską do wprowadzenia systemu powództw zbiorowych na szczeblu europejskim.
Finally, and now I am slowly starting to get really annoyed, we have been calling on the European Commission for a long time to introduce a system for class actions at a European level.