« jak » traduction en anglais

PL

« jak » en anglais

EN
volume_up
jak {prép.}
EN
volume_up
jak? {interj.}
EN
PL

jak {masculin}

volume_up
1. Zoologie
jak
volume_up
yak {substantif}
Szłam więc i podróżowałam konno, na jaku, ciężarówką i autostopem przez irańską granicę, aż na skraj Korytarza Wachańskiego.
So I have been walking and traveling, by horses, by yak, by truck, by hitchhiking, from Iran's border to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.

Exemples d'usage pour « jak » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishJest jednak prawdą, że, jak państwo podkreślili, trzeba także uspokoić obywateli.
However, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.
PolishJak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.
As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
PolishGlimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.
Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.
PolishZmiana farmakokinetyki abakawiru, jak się uważa, nie ma znaczenia klinicznego.
The changes in abacavir pharmacokinetics are not considered clinically relevant.
PolishJak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
PolishUsłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.
We have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
PolishZarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
Both Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
PolishJak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
PolishWidzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
PolishTak jak hawajka, która mnie wychowała, przewidziała - - świat jest w tarapatach.
Just as the women in Hawaii that raised me predicted, the world is in trouble.
PolishOczywiście system prawa karnego traktuje ich jak zwykłych staromodnych rabusiów.
Of course, the criminal justice system treats them as common old garden criminals.
PolishJak przed chwilą usłyszeliśmy Komisja oczekuje negatywnych skutków dla wzrostu.
The Commission - we have just heard - is expecting a negative impact on growth.
PolishFarmakokinetyka efawirenzu u dzieci i młodzieży jest podobna jak u dorosłych.
The pharmacokinetics of efavirenz in paediatric patients were similar to adults.
PolishPo drugie, jak pani zauważyła, na froncie handlowym mamy historyczne powiązania.
Secondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.
PolishOd wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
We have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
PolishŻywię taką samą obawę, jak wyraził poseł sprawozdawca.
(ES) Mr President, I had the same concern as that expressed by the rapporteur.
PolishJak już powiedzieliśmy, handel ludźmi jest bodaj najgorszą formą przestępczości.
As we have said already, human trafficking is perhaps the very worst form of crime.
PolishBędziemy monitorować ogólne budżety państw, jak również skuteczność inwestowania.
We will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
PolishOznacza to, że zarówno Parlament, jak i Rada będą miały tylko pojedyncze czytania.
This means that both Parliament and the Council will only have single readings.
PolishJak słyszeliśmy wcześniej, ruch jest bardzo ważny w tego rodzaju żywych systemach.
As we heard earlier, movement is very important in these kinds of living systems.