« lądowanie » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous ładowanie, ładować
PL

« lądowanie » en anglais

PL

lądowanie {neutre}

volume_up
lądowanie (aussi: podest, desant)
I właśnie dlatego zaproponowałam to "miękkie lądowanie”.
This is exactly why I have proposed this soft landing.
. ~~~ Dosyć wiernie przedstawia lądowanie sprzed czterech lat.
By the way, this video is pretty accurate of how the landing took place, you know, about four years ago.
You see how it was a precision landing.
lądowanie

Synonymes polonais de « lądowanie »

lądowanie
lądować

Exemples d'usage pour « lądowanie » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishWspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (debata)
Common rules for the allocation of slots at Community airports (debate)
PolishWspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (
Common rules for the allocation of slots at Community airports (
PolishKwestia przydziałów czasu na start i lądowanie to nie wyłącznie problem Europy.
PolishNiekontrolowane ładowanie pieniędzy w dziurę bez dna bez dodatkowych środków może być niebezpieczne.
Putting money into a bottomless pit at will without accompanying measures can be dangerous.
PolishYR: Lądowanie utrudniają niestabilne wiatry, duże zmiany temperatury i wysokości.
PolishMam jeszcze jedną uwagę dotyczącą nowej, zasadniczej rewizji dyrektywy w sprawie przydziału czasu na start lub lądowanie.
I have one other comment on the new, fundamental revision of the Slots Directive.
PolishPodjęte działania zapewniły "miękkie lądowanie”.
In fact, there was a real cushion effect on the measures taken.
PolishŁadowanie w okamgnieniu tego przenośnego zestawu słuchawkowego, który oferuje wyjątkową konstrukcję i doskonałą jakość dźwięku.
Recharge in a flash with this portable headset that offers exceptional design and superior sound.
PolishWiemy o tłoczących się w powietrzu samolotach, krążących w oczekiwaniu na lądowanie, i obecnie kładziemy o wiele większy nacisk na emisje.
We know about the stacking and congestion in the skies and nowadays we are putting far more emphasis on emissions.
Polishautomatyczne ładowanie czcionek
PolishŁadowanie tam pieniędzy jeszcze bardziej opóźni obiecane finansowanie 10 nowych wschodnich członków UE - tę obietnicę dopiero trzeba spełnić.
Pumping money in now will only further delay the promised funding of the 10 new eastern EU members - a promise yet to be kept.
PolishTrwa końcowe ładowanie.
Polish(RO) Przydzielanie czasu na start lub lądowanie to kwestia bezpośrednio związana z niewystarczającą pojemnością lotnisk, zwłaszcza tych dużych.
(RO) The allocation of slots is an issue directly linked to the insufficient capacity available at airports, especially large ones.
PolishRozwiązaniem tego problemu mogłaby być optymalizacja istniejącej przepustowości lub ewentualnie zmiana przepisów dotyczących przydziałów czasu na start i lądowanie.
The solutions range from optimising the use of existing capacity to perhaps revising the regulations on slots.
PolishPo drugie, ważne jest, aby Komisja monitorowała wprowadzanie wspólnych zasad przydzielaniem czasu na start i lądowanie przez poszczególne kraje.
Secondly, it is important for the Commission to follow up on countries' implementation of the common rules for the allocation of slots.
PolishZasada dotycząca korzystania z czasu na start lub lądowanie była już w przeszłości dwukrotnie zawieszana po to, by zaradzić kryzysowi.
The rule on the use of slots has already been suspended twice in the past in order to tackle crises.
PolishUważam, że na podstawie tej dokumentacji możemy dojść do wniosku, iż w obecnym prawodawstwie dotyczącym przydziałów czasu na start i lądowanie jest coś nie tak.
In this dossier, I think we have to conclude that there is something wrong with the current legislation relating to airport slots.
Polish. - (FR) Niezmiernie się cieszę, że osiągnęliśmy porozumienie w sprawie tego tekstu, co pozwoli na zamrożenie przydziałów czasu na start i lądowanie w ciągu sezonu letniego.
I am delighted that an agreement has been reached on this text to allow a freeze on flight slots during the summer season.
PolishDlaczego, skoro mówimy o publicznym prawie do przydziału czasu na start i lądowanie, nie zaczniemy uczyć Alitalii, Air France i innych linii, jak należy pracować?
Why, since we are talking about the public right to flight slots, do we not start to teach Alitalia, Air France and many other airlines to work?
PolishNie wszyscy użytkownicy posługują się językiem zastosowanym w witrynie, umieść więc czytelny symbol, informujący podczas wyświetlania reklamy, że nadal trwa ładowanie gry.
Not all of your users will speak the language of your site, so be sure to include a clear visual clue that the game is still loading while ads are showing.