« mój » traduction en anglais

PL

« mój » en anglais

volume_up
mój {pron.}
EN

PL mój
volume_up
{pronom}

mój
volume_up
mine {pron.}
Którzy przynosząc na ołtarz mój ofiarę splugawioną, mówicie: Czemżeśmy cię splugawili?
Ye offer polluted bread upon mine altar.
Proszę bardzo, kontrolujcie inne kraje, ale nie mój.
By all means scrutinise other countries, but not mine.
Engine's still running -- mine, not the car.
mój (aussi: swój, swoja, swoje, moje)
volume_up
my {pron.}
Mój ojciec był żołnierzem, a mój wuj rybakiem i kłusownikiem.
And my father was a soldier, and my uncle was a fisherman and also a poacher.
To mój psychoanalityk, nauczyciel, mój lekarz, mój prawnik.
He is my teacher. ~~~ He's my doctor. ~~~ He's my lawyer.
Zatem chciałabym, by świat poznał mój Jemen, mój kraj, mój naród.
So I wish that the world would know my Yemen, my country, my people.

Synonymes polonais de « mój »

mój

Exemples d'usage pour « mój » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPoza tym mój ogromny niepokój budzi proponowana ocena winy w sprawach rozwodowych.
I am also very concerned about the proposed evaluations of guilt in divorce cases.
PolishNie muszę wiele dodawać do tego, co powiedział mój przedmówca.
Mr President, I do not need to go over much of what the previous speaker has said.
PolishChciałbym zacząć od tego, co poprzednik mój tutaj mówił.
(PL) Madam President, I would like to start with what the previous speaker said here.
PolishChciałbym zakończyć mój wykład projektem, nad którym pracuję od dwóch miesięcy.
I'd like to conclude with a project I've been working on for two months.
PolishStąd mój głos za tym sprawozdaniem, który zresztą sam przygotowywałem.
This is why I voted in favour of this report, which, after all, I helped to draft.
PolishMój przedmówca ma absolutną rację. Sądzę, że odpowiedź Rady była niewystarczająca.
The speaker is absolutely right: I thought the answer from the Council was not sufficient.
PolishMój kraj, Szwecja, poszukuje obecnie nowatorskich, interesujących sposobów jej niesienia.
Our own country, Sweden, is currently looking for new and interesting paths.
PolishOdniosę się do pana apelu, ponieważ uważam, że jest słuszny, a ponadto jest to mój obowiązek.
Out of a sense of conviction and duty I will respond to what you have requested.
PolishTo mój mały protest przeciwko temu, w jaki sposób UE obchodzi się z pieniędzmi podatników.
I did so by way of a small protest against the way the EU handles taxpayers' money.
PolishTak więc każda interwencja Rady w indywidualne prawa budzi mój całkowity sprzeciw.
Thus when it is a matter of Council interference in individual rights, I object completely.
PolishMój naród dotknęła wielka tragedia, zginął prezydent, szef banku centralnego, dowódcy wojsk.
The President, the head of the Central Bank and military leaders have been killed.
PolishAzaż nie wiedzą wszyscy czyniciele nieprawości, że pożerają lud mój, jako więc chleb jedzą?
There were they in great fear; For God is in the generation of the righteous.
PolishWystarczy, że włączę drugą wiązkę i ta niższa wiązka to mój głos, tak?
All I need now is to flip on another beam, and the bottom beam is me talking, right?
PolishTak na marginesie, mój Bóg nie musi ujawniać się na bułce serowej.
You know, if God's going to show up, He's not going to show up on cheese bread.
PolishPonadto mój sprzeciw budzą te aspekty sprawozdania, które odnoszą się do obronności UE.
In addition, I have specific objections to aspects of the report dealing with EU defence.
PolishNie postrzegam tej sprawy tak, jak mój przedmówca.
Mr President, I do not see this in the same way as the previous speaker.
PolishMój komentarz formalny dotyczy tego, że najważniejszym celem musi być tworzenie miejsc pracy.
As for the substantive comment, the most important goal must be job creation.
PolishA zatem wasz Bóg i mój Bóg jest jeden, a my wszyscy czcimy tego samego Stwórcę.
Therefore, your God and our God are the same and single one and we all worship the same Creator.
PolishZgadzam się z tym, co mówił mój szanowny przedmówca, pan poseł Lebech.
I agree with what the honourable Mr Lebech, who spoke before me, stated.
PolishStąd mój głos, który wynika z mojego przekonania o konieczności poszanowania zasady pomocniczości.
I have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.