« o ile w » traduction en anglais

PL

« o ile w » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « o ile w » employé en contexte.

Traductions similaires pour « o ile w » en anglais

o adverbe
English
o préposition
o interjection
English
o! interjection
English
lecieć verbe
ile pronom
ile
English
w préposition
w pronom
English

Exemples d'usage pour « o ile w » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNie mogę poprzeć między innymi poprawek pana posła Březiny, o ile w ogóle są one dopuszczalne.
I cannot support the amendments by Mr Březina amongst others, insofar as they are admissible at all.
PolishUSA powinny wycofać wniosek ekstradycyjny i pozwolić, by osoba ta była ścigana - o ile w ogóle - w Wielkiej Brytanii.
The US should drop its extradition request and let him be prosecuted, if at all, in the UK.
PolishOd pięciu miesięcy nie ma żadnych postępów i mało prawdopodobne jest, że zostaną one poczynione wkrótce, o ile w ogóle nastąpią.
There has been no progress in 5 months, and it's unlikely we'll see any soon, if ever.
PolishWpływ na zatrudnienie w sektorze może wręcz ulec dalszemu pogorszeniu, o ile w trybie pilnym nie zostaną podjęte odpowiednie działania.
The impact on employment in the sector is liable to get even worse if appropriate action is not taken urgently.
PolishNadmierna reakcja jajników rzadko prowadzi do zespołu nadmiernej stymulacji, o ile w celu indukcji owulacji nie podano hCG.
Excessive ovarian response seldom gives rise to significant hyperstimulation unless hCG is administered to induce ovulation.
PolishNadmierna reakcja jajników rzadko prowadzi do zespołu nadmiernej stymulacji, o ile w celu indukcji owulacji nie podano hCG.
Excessive ovarian response to gonadotrophin treatment seldom gives rise to OHSS unless hCG is administered to trigger ovulation.
PolishO ile w 1970 r. mieliśmy około 200 milionów pasażerów w UE-15, to w 2000 r. liczba ta osiągnęła w przybliżeniu 600 milionów.
If in 1970 there were approximately 200 million passengers in the EU-15, in 2000 their number reached approximately 600 million.
PolishJako początkujący polityk, o ile w pełni respektuję niezależność Banku Centralnego, o tyle uważam, że mogę udzielić kilku rad.
As a newcomer to politics, while I fully respect the independence of the Central Bank, I believe I am able to offer some advice.
Polish    O ile w niniejszym Statucie nie przewidziano inaczej, decyzje Rady Gubernatorów są podejmowane większością głosów jej członków.
Save as otherwise provided in this Statute, decisions of the Board of Governors shall be taken by a majority of its members.
PolishNadmierna reakcja reakcja jajników rzadko prowadzi do zespołu nadmiernej stymulacji, o ile w celu indukcji owulacji nie podano hCG.
Excessive ovarian response to gonadotrophin treatment seldom gives rise to OHSS unless hCG is administered to trigger ovulation.
PolishWydaje się być niemożliwe, że uda nam się zawrzeć tę umowę jako szczytowe osiągnięcie, o ile w ogóle uda nam się tego dokonać.
It does not seem at all likely that we will be able to bring this agreement off as a crowning achievement, if we can bring it off at all.
PolishTo było korzystne posunięcie, ale jak dotąd udało się osiągnąć jedynie niewielki postęp, o ile w ogóle jakikolwiek postęp, na drodze do realizacji tego celu.
That was a positive step, but, to date, little, if any, real progress has been made towards meeting that goal.
PolishJedyne przestępstwo, które można mu zarzucić, o ile w ogóle można użyć tego określenia, to pomoc w rzuceniu światła na zepsute zaułki europejskiej polityki.
His only offence, if it can be so called, was to help shine a light into the rotten corners of European politics.
PolishTa niezgodność słów z czynami okaże się dla Unii Europejskiej zabójcza, o ile w naszej polityce i postawach nie nastąpią radykalne zmiany.
This mismatch between word and deed will prove fatal to the European Union unless radical changes are made to our policy and attitudes.
PolishSkomplikowany charakter tych przypadków nie pozwala na ustalenie jaką rolę w ich patogenezie odgrywała rasagilina, o ile w ogóle odgrywała jakąś rolę.
The complicated nature of these cases makes it impossible to determine what role, if any, rasagiline played in their pathogenesis.
PolishO ile w szkole byłeś kiepskim uczniem, w drużynie krykieta i piłki nożnej byłeś kapitanem, a więc, w pewien sposób, urodzonym liderem, ale też trochę – buntownikiem?
So you were kind of a -- you were a natural leader, but just a bit of a ... Were you a rebel then, or how would you ...
PolishTo, co mówimy, nie staje się tylko wydarzeniem relacjonowanym w mass mediach, o ile w ogóle tam trafi.
What we say is not just an item on the day's news if we are lucky, it is part of the democratic legislative process.
PolishMy się pod tym podpiszemy, ale proszę pamiętać, że o ile w pełni popieram założenie osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu, to nie za wszelką cenę.
We will sign off and, while I fully support the objective of first-reading agreement, please be warned that it will not be at any price.
PolishStwierdzenie braku kworum to zadanie należące do przewodniczącego posiedzenia i tylko do niego, o ile w dowolnej chwili postanowi on stwierdzić brak kworum.
It is the job of the President of the sitting, and him alone, if he decides to do so at any time, to establish that a quorum is not present.
PolishNie mają one jednak wyboru, ponieważ praca kobiet w domu oraz sprawowanie opieki nad dziećmi jest bardzo nisko, o ile w ogóle, cenione przez społeczeństwo.
They do not have the freedom to choose, however, as society places little if any value on the work of women in the home and in caring for children.

Autres mots

Polish
  • o ile w