« o inne » traduction en anglais

PL

« o inne » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « o inne » employé en contexte.

Traductions similaires pour « o inne » en anglais

o adverbe
English
o préposition
o interjection
English
o! interjection
English
lecieć verbe
inny adjectif
inny pronom
English

Exemples d'usage pour « o inne » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNiestety sprawozdanie jest dwuznaczne i nawet niebezpieczne, jeśli chodzi o inne kwestie.
Unfortunately the report remains more ambiguous and even dangerous on other points.
Polish- (LT) Chciałabym zapytać o inne środki ochrony młodych ludzi przed nałogami.
- (LT) I would like to enquire about other measures to protect young people from addiction.
PolishRównocześnie mogą być podawane inne leki o działaniu przeciw parkinsonizmowi.
You may also use other antiparkinsonian medicines at the same time.
PolishPonadto należy zapytać lekarza o inne metody ochrony przed słońcem.
In addition, ask your doctor for advice on other appropriate sun protection methods.
PolishPo Monterrey Unia Europejska również osiągnęła postępy, jeśli chodzi o inne zobowiązania.
Since Monterrey, the European Union has also achieved progress on its other commitments.
PolishPonieważ tedy i najmniejszej rzeczy nie przemożecie, czemuż się o inne troszczycie?
If then ye are not able to do even that which is least, why are ye anxious concerning the rest?
PolishJeśli chodzi o inne, to ufam, że w zakresie prawodawstwa wspólnotowego jesteśmy na dobrej drodze.
As for the rest, I hope that we are on track as regards Community legislation.
PolishJeśli chodzi o inne aspekty sprawozdania pani Morgan, uważam, że jest ono bardzo zadowalające.
As for everything else in the Morgan report, I find it very satisfactory.
PolishCzy teraz pan poseł Daul zamierza apelować o nałożenie sankcji na inne państwa członkowskie?
Is Mr Daul now going to call for sanctions against other Member States?
PolishJeśli pora na analizy, możemy cofnąć się trochę i poprosić o inne rozmieszczenie.
And then if it's time for analysis, we can pull back a little bit and ask for a different distribution.
PolishAle czy mogę poruszyć inne zagadnienie, o którym jeszcze nie mówiono?
But can I address another issue which has not been raised here yet?
PolishJeśli chodzi o inne sprawy, chciałbym wspomnieć o loteriach, o których często jest mowa.
Of the other issues, I would like to mention the question of lotteries, which is very often cited.
PolishJeśli chodzi o budżet na "inne sekcje” istotna jest indywidualna ocena każdej instytucji.
What is important for the budget for 'other sections' is to assess each institution individually.
PolishZapalenie wątroby o podłożu autoimmunologicznym lub inne choroby autoimmunologiczne w
Autoimmune hepatitis or a history of autoimmune disease;
PolishAle pojawiło się też inne pytanie, o to czy rozważamy sankcje.
But there was another question: whether we are considering sanctions.
PolishJednakże jeżeli chodzi o inne kwestie, uważam, że dokonamy postępu w ramach trwających obecnie rozmów.
However, as regards other matters, I think that we will make progress in the ongoing talks.
PolishJeśli chodzi o inne instytucje, traktat nie reguluje kwestii absolutorium.
For all others, namely the other institutions, the matter of discharge has not been regulated in the treaty.
PolishOczywiście błędem było tutaj przetrzymywanie osób podejrzanych o terroryzm lub inne przestępstwa.
What was wrong here, of course, was the detention of those suspected of terrorism or other crimes.
PolishUE zaproponowała, że podejmie się ograniczyć emisje o 30%, jeżeli inne państwa przyjmą podobne zobowiązania.
The EU has offered to take up a 30% reduction target if others make comparable commitments.
PolishW razie potrzeby możesz wybrać inne informacje o firmie w polu Uwzględnij.Kliknij przycisk Wyślij.
When you click Link, you'll see the following fields: ~~~  

Autres mots

Polish
  • o inne