« o istnieniu » traduction en anglais

PL

« o istnieniu » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « o istnieniu » employé en contexte.

Traductions similaires pour « o istnieniu » en anglais

o adverbe
English
o préposition
o interjection
English
o! interjection
English
lecieć verbe
istnieć verbe
istnienie substantif

Exemples d'usage pour « o istnieniu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNależy poinformowac lekarza lub farmaceutę o istnieniu ciąży lub o podejrzeniu ciąży.
Tell your doctor or pharmacist if you are pregnant or think you may be pregnant.
Polish(Śmiech) "Dziękuję za zabranie mnie do miejsca, o którego istnieniu nie wiedziałem.
(Laughter) "Thank you for taking me to a place that I didn't know existed.
PolishWielu naszych obywateli i drobnych przedsiębiorców nie wie o istnieniu takiej sieci.
Many of our citizens and small businesses are unaware of such a network.
PolishOsoby składające pieniądze w bankach wiedzą o istnieniu gwarancji depozytów bankowych.
People depositing money in banks know that there are deposit guarantees.
PolishProszę nie zapominać w Pittsburgu o istnieniu Europy.
Furthermore, Commissioner, Minister, please do not forget in Pittsburgh that Europe exists.
PolishPonownie władze stwierdziły, że nie wiedziały o istnieniu takiego rejestru.
Once again, the authorities have claimed that they were not aware of the existence of such files.
PolishNie wiem, czy państwo wiedzą o istnieniu organizacji pod nazwą Krąg Rodziców.
I do not know if fellow Members know of the existence of an organisation called the Parents Circle.
PolishI po trzecie, teraz karzemy psa za złamanie zasad, o których istnieniu nie miał pojęcia.
And then number three, now we can punish the dog for breaking rules he didn't even know existed.
PolishPróbują połączyć światy, o których istnieniu wcześniej nie wiedzieli.
They've tried to connect worlds they didn't know existed before.
PolishPrzede wszystkim wyszukiwarki są informowane o istnieniu rzeczywistej strony pod tym adresem URL.
Firstly, it tells search engines that there’s a real page at that URL.
PolishMoim zdaniem, różnice opinii, jakie tu dziś prezentujemy, świadczą o istnieniu takich zakłóceń.
It is my opinion that, due to the differences in opinion we have, there is a distortion already.
PolishWiększość rodziców nie wie o istnieniu takich filtrów i o tym, że ma możliwość je stosować.
Most parents do not know that filters exist and that they have the possibility to use these filters.
PolishTrudno uwierzyć, żeby pracownicy konsulatów nie wiedzieli o istnieniu wiz kategorii "C” i "D”.
The fact that consular staff are not aware of the visa categories 'D' and 'C' seems rather strange.
PolishMyślę, że powinno się uczyć o istnieniu takich umiejętności.
And I think this whole notion of these skills should be taught.
PolishNiech ten niebieski bąbel przypomina o jej istnieniu. ~~~ Niech ten niebieski bąbel przypomina o jej istnieniu.
I'm just putting this big, blue blob on there, OK, to try to remind you that it's there.
PolishByć może jest to jedna z dróg, którą warto wziąć pod uwagę, ale musimy pamiętać o istnieniu tego ryzyka.
That is perhaps one avenue to be explored, but we must bear in mind the existence of that risk.
PolishDane te świadczą o istnieniu poważnego zagrożenia nie tylko dla pacjentów, ale również dla europejskich producentów.
These data constitute a serious threat not only to patients but also to European producers.
PolishWiemy o tym, ponieważ te społeczeństwa w dramatyczny sposób dały znać o swoim istnieniu, czym zaskoczyły wszystkich.
We know this because these societies re-emerged dramatically and took everybody by surprise.
PolishJednak większość badaczy malarii nie wie o ich istnieniu.
PolishRezolucja Parlamentu wysyła jedynie informację o istnieniu konfliktowych czy krwawych diamentów.
This resolution by Parliament sends out the message that conflict diamonds, or blood diamonds, are all there is to it.

Autres mots

Polish
  • o istnieniu