« o języku » traduction en anglais

PL

« o języku » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « o języku » employé en contexte.

Traductions similaires pour « o języku » en anglais

o adverbe
English
o préposition
o interjection
English
o! interjection
English
lecieć verbe
język substantif

Exemples d'usage pour « o języku » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPoprawka do ustawy o języku narodowym utrudnia jeszcze bardziej tę sytuację.
The amendment of the national language law has made the situation even more difficult.
PolishInny zasadniczy problem polega na tym, że ustawa o języku państwowym przewiduje również sankcje.
Another fundamental problem is that the State language law also includes sanctions.
PolishOto co mam na myśli, mówiąc o obowiązującym tu "podwójnym języku”.
This is what I mean when I talk about the 'doublespeak' that rules here.
PolishKażdy, kto tak myśli o swoim języku musi szanować język wszystkich innych społeczności.
Anyone who thinks this of their own language must respect the language of every other community.
PolishNie zostanie dokonana zmiana w sposobie zapisu w języku oryginalnym, o czym wszyscy mówili.
There will be no change to the record, in the original language, of what everybody has said.
PolishWięcej informacji o CCBM (w języku angielskim) www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ccbm.
For more on CCBM, see www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ccbm.
PolishTeraz gdy myślę o improwizacji i o języku, co jest następne?
Now when I think about improvisation and the language, well what's next?
PolishWięcej informacji o obszarze SEPA (w języku angielskim) www.ecb.europa.eu/paym/sepa.
PolishMyślę tutaj na przykład o języku niderlandzkim we flandryjskiej prowincji Brabancja Flamandzka.
I am thinking, for instance, of the Dutch language in the province of Flemish Brabant in Flanders.
PolishTak, musimy podnieść kwestię słowackiej ustawy o języku.
Yes, we must bring up the matter of the Slovak language law.
PolishMówiąc prosto - na Węgrzech Ruch na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik) również krytykował ustawę o języku.
To put it simply, in Hungary, the Jobbik Movement for a Better Hungary also criticised the language law.
Polish(HU) Poruszę kwestię ustawy o języku słowackim, która wzbudza poważne obawy od czasu jej przyjęcia.
(HU) I would like to mention the Slovak language law, which has raised grave concerns ever since its approval.
PolishNiepoinformowanie konsumenta o języku używanym podczas kursu można uznać za praktykę wprowadzającą w błąd.
Omitting to inform the consumer of the language used for the courses can be considered a misleading practice.
PolishW ich własnym języku zostaną o nich poinformowani, a jeżeli będą mieli jakiś problem, to otrzymają odpowiedź.
They will be told in their own language what their rights are and, where they have a problem, they will get an answer.
PolishGdzie byli ci, którzy teraz udają obrońców praw, gdzie byliście, gdy wprowadzano słowacką ustawę o języku?
Where were those who now fancy themselves as protectors of rights, where were you when the Slovak language law was introduced?
PolishSłowacka ustawa o języku jest w pełni zgodna ze wszystkimi prawami człowieka i prawami chroniącymi języki mniejszości.
The Slovak language law fully complies with all the human rights issues and with the rights protecting minority languages.
PolishInformacje (w języku angielskim) o sposobie pomiaru inflacji w strefie euro można znaleźć na stronie www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp.
For information about how inflation is measured in the euro area, see www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp
PolishTakże z tego względu zbyteczna jest nowa ustawa o języku narodowym, jako że język słowacki nie jest w Słowacji zagrożony.
For this reason, too, the new Law on the state language is superfluous, as the Slovak language is not under threat in Slovakia.
PolishTo dlatego zabiegam o wymóg informowania osób ubiegających się o azyl w języku, który rozumieją i w żadnym innym.
That is why I am asking for a requirement for asylum seekers to be informed in a language that they understand, and not in any other language.
PolishSS: Zwykle mówię o języku.

Autres mots

Polish
  • o języku