« oczywiście » traduction en anglais

PL

« oczywiście » en anglais

PL oczywiście
volume_up
{adverbe}

oczywiście (aussi: jasne, rozumie się)
Oczywiście powinniśmy zachować czujność i oczywiście powinniśmy ciąć koszty.
Of course we should be vigilant, and of course we should cut costs.
Oczywiście jesteśmy dopiero na początku międzyinstytucjonalnych negocjacji.
Of course we are only at the beginning here of the interinstitutional negotiations.
Oczywiście jesteśmy zainteresowani edukacją. ~~~ Oczywiście jesteśmy zainteresowani edukacją.
And, of course, we're interested in participating with education.
oczywiście (aussi: jak wiadomo)
Oczywiście - sytuacja wewnętrzna, oczywiście - wybory.
Obviously it must be the domestic situation, and obviously it must be the elections.
A ponieważ mają charakter globalny, potrzebujemy oczywiście globalnych rozwiązań.
As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.
Oczywiście wysiłki te zostaną podjęte z wykorzystaniem zestawu różnych instrumentów.
These efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
Oczywiście nie mamy żadnego mandatu, żeby coś takiego zrobić.
Of course we have absolutely no mandate for doing anything of the sort.
(Audience: Absolutely.)
That is, of course, absolutely right.
oczywiście (aussi: podobno, widocznie, pozornie, najwyraźniej)
Apparently, we need more analysis.
Odpowiedź polega oczywiście na przedstawieniu szerokiego katalogu wydarzeń z dziedziny kultury, gospodarki i techniki oraz inżynierii społecznej.
The answer, apparently, is to offer a vast catalogue of cultural, economic, technical developments and social engineering provision.
Oczywiście byłoby to absurdalne i nikt w Unii Europejskiej by tego nie zaakceptował, a jednak najwidoczniej Turcja może robić, co chce.
Of course that would be absurd, and nobody in the European Union would accept something like that, and yet apparently Turkey can do what it wants.
oczywiście (aussi: na pewno, z pewnością, przecież, owszem)
Te oczywiście są i dla rolników jest to taki element, na który mogą liczyć.
That is certainly in place, and that is accountable for the farmers.
Oczywiście musimy uwzględniać kompetencje państw członkowskich w tym zakresie.
We must certainly take into account the competences of Member States in that regard.
Oczywiście liczymy, że umowa końcowa zostanie odpowiednio wynegocjowana.
We certainly hope that the final agreement will be properly negotiated.
oczywiście
Oczywiście kluczowym czynnikiem osiągnięcia sukcesu będzie stabilność polityczna.
Evidently, political stability will be essential for success.
Stabilna i stała demokracja to oczywiście wstępny warunek ewentualnego członkostwa Turcji w UE.
Evidently, a stable and permanent democracy is a precondition for eventual membership of the EU.
Oczywiście są tutaj tylko wygrani i pan komisarz także zasługuje na gratulacje w tym względzie.
Evidently, there are only winners here, and the Commissioner, too, deserves our congratulations for this.

Exemples d'usage pour « oczywiście » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishOczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.
Clearly, this means radical change in the production and consumption of energy.
PolishRozwój międzynarodowych sieci tranzytu kolejowego oczywiście jest priorytetem.
Development of international transit rail networks is understandably a priority.
PolishJest on oczywiście powiązany z Morzem Bałtyckim, lecz nie stanowi części strategii.
Naturally it is related to the Baltic Sea, but it is not part of the strategy.
PolishOczywiście istnieje wiele produktów, które zaliczają się do zdrowego jedzenia.
does not tempt us to say that there are no truths to be known about human nutrition.
PolishOto pytania, które oczywiście wymagają odpowiedzi, na otrzymanie których liczę.
These are questions that naturally require answers, which I am counting on receiving.
PolishOczywiście mamy nadzieję, że problem rozwiąże przede wszystkim mediacja afrykańska.
Clearly what is now hoped for is that it can primarily be African mediation.
PolishOczywiście jest tu również miejsce na stworzenie obiektywnych komisji dochodzeniowych.
The establishment of objective investigatory commissions clearly has a place here.
PolishOczywiście nie wszystko na raz. ~~~ No ale wiecie, musiał to wszystko umieć.
Not all at the same time -- but he had to, you know, do all of those things.
PolishPrzekształci naukę biologii w sposób oczywiście korzystny dla ludzkości.
It will transform the science of biology in ways of obvious benefit to humanity.
PolishNależy do naszej rodziny, ale oczywiście potrzeba dokładniejszej analizy.
You don't see that in chimpanzees, and you don't see this very projecting canine.
PolishOczywiście rozwiązanie jest również konieczne dla samego narodu cypryjskiego.
Naturally a solution is also necessary for the people of Cyprus themselves.
PolishTest może być przeprowadzony na wiele sposobów i oczywiście nie zawsze jest idealny.
The test can be applied in different ways, and no, it is not always perfect.
PolishOczywiście termin ich zamknięcia jest uzależniony od negocjacji i wysiłków Chorwacji.
When they are closed naturally depends on the negotiations and on Croatia's efforts.
PolishOczywiście mamy nadzieję na wsparcie ze strony Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.
Naturally, we are hoping for the support of the European Parliament in this matter.
PolishOczywiście dziękuję również Komisji Europejskiej i Radzie za wniesiony przez nie wkład.
Naturally I also thank the Commission and the Council for their contributions.
PolishOczywiście zareagowaliśmy na potrzeby humanitarne społeczeństwa kenijskiego.
Naturally, we responded to the humanitarian needs of the Kenyan population.
PolishOczywiście należy też oczekiwać większej solidarności oraz lepszej koordynacji.
And naturally, a higher degree of solidarity and better coordination should be expected.
PolishSą też oczywiście kwestie otwarte, na przykład unijna strategia na rzecz Romów.
Naturally, there are still open questions, such as the EU Roma strategy.
PolishOczywiście te kwestie powinny zostać lepiej ocenione i wcześniej zbadane.
Surely these questions should have been better assessed and researched in advance.
PolishPytanie dotyczące odpowiedzialności za ten stan rzeczy oczywiście pominę milczeniem.
Clearly, I shall pass over the question of the responsibility for all this.