« odbierać » traduction en anglais

PL

« odbierać » en anglais

volume_up
odbierać {v. imper.}

PL odbierać
volume_up
[odbieram|odbierałbym] {verbe imperfectif}

1. général

Państwom członkowskim nie wolno w drodze przyznawania niezliczonych odstępstw i rozszerzania zakresu odbierać wyłącznej kompetencji Wspólnoty.
The Member States must not, by granting countless derogations and broadening the scope, end up reclaiming what is an exclusive Community competence.
Imigranci mogą w Niemczech odbierać programy w swych językach ojczystych przez satelitę.
Immigrants to Germany can receive programmes in their native tongues via satellite.
It's very uncomfortable to be on the receiving end of that kind of language.
. - (HU) Czy UE jest naprawdę w stanie odbierać dane wywiadowcze, które napływają ze Stanów Zjednoczonych?
. - (HU) Is the EU truly able to receive the intelligence data arriving from the United States?

2. "komuś coś"

volume_up
to divest [divested|divested] {v} [form.] (sb of sth)

3. "telefon"

Even though you never answer, you always have your phone with you.
And can't you answer the phone?
Oznacza to, że użytkownicy bezprzewodowych zestawów słuchawkowych mogą odbierać i kończyć połączenia za pomocą telefonu programowego, będąc w zasięgu do 150 metrów od biurka.
This means that users with a wireless headset can answer and end calls on their softphone up to 150 metres away from their desk.

4. Informatique

odbierać

Exemples d'usage pour « odbierać » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNie można odbierać ludziom ich kosmitów, jeśli chcemy ich przyjaźni.
You cannot take people's aliens away from them and expect to be anybody's friends.
PolishPowinniśmy zawsze dawać nadzieję a nie odwrotnie, tj. ją odbierać.
We must always provide hope, and not do the opposite, namely take hope away from them.
PolishUważam, że należy go odbierać - jak powiedziała pani poseł Göncz - jako zniechęcenie do imigracji.
I think it should be perceived, as Mrs Göncz mentioned, as a disincentive to immigration.
PolishNie powinniśmy dawać jedną ręką, a odbierać drugą.
We should not give something with one hand while taking it away with the other.
PolishNiewygodnie jest odbierać taki rodzaj języka.
It's very uncomfortable to be on the receiving end of that kind of language.
PolishNie chcemy odbierać konsumentom prawa wyboru.
We do not want to take away the consumers' right to choose for themselves.
PolishW związku z tym nie należy jej odbierać jako oznaki akceptacji przez UE reżimu politycznego Wysp Fidżi.
Bearing that in mind, it should not be seen as a sign of EU acceptance of the political regime in Fiji.
PolishJeżeli tak się nie stanie, nasi obywatele nadal będą odbierać Europę jako twór skomplikowany i zbyt odległy.
If that does not happen, our citizens will continue to see Europe as complicated and overly remote.
PolishPłacą składki na zabezpieczenie społeczne w innym miejscu niż to, gdzie będą odbierać korzyści później.
They pay their social security contributions in another place than where they will reap the benefits later.
PolishDlaczego mamy odbierać państwom członkowskim możliwość wyboru odpowiednich mechanizmów rozwiązywania sporów.
Why take away the possibility of choice for Member States keeping different dispute-solving mechanisms?
PolishRodzice, zapracowani i zabiegani, chcieliby odbierać dzieci nieco później.
Meanwhile, the parents -- perhaps a little busy at work, running late, running errands -- want a little slack to pick the kids up late.
PolishPowiedziałbym nawet, że każde życie jest święte i nikt nie może odbierać życia innej osobie - odbierać jej praw człowieka.
I would even say that every life is sacred, and nobody can take another person's life - take away their human rights.
PolishPo kilku godzinach rzeczywiście zaczęli odbierać sygnał, ponieważ Sowieci zrobili Sputnika, który był łatwy do namierzenia.
And after a couple of hours, they actually start picking up the signal, because the Soviets made Sputnik very easy to track.
PolishZgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi, aby móc odbierać płatności, aktywne konta muszą osiągnąć próg weryfikacji.
According to our Terms and Conditions, active accounts need to reach the payment threshold in order to qualify for a payment.
PolishNie powinniśmy odbierać nikomu prawa do wolności wypowiedzi w tej kwestii, nawet jeśli zupełnie nie zgadzamy się z tym, co osoba ta ma do powiedzenia.
We should not take away the right of free speech on this issue, even if I do not agree at all with what he has to say.
PolishPaństwom członkowskim nie wolno w drodze przyznawania niezliczonych odstępstw i rozszerzania zakresu odbierać wyłącznej kompetencji Wspólnoty.
The Member States must not, by granting countless derogations and broadening the scope, end up reclaiming what is an exclusive Community competence.
PolishKomisja musi wszczynać dochodzenia, a nawet odbierać preferencje, jeżeli pojawia się szereg sygnałów świadczących, że konwencje nie są realizowane.
The Commission must launch investigations, or even remove preferences if there are a number of signs leading it to believe that conventions are not being implemented.
PolishNTDTV jest największym niezależnym nadawcą telewizyjnym w języku chińskim, a przed 16 czerwca był jedyną stacją, jaką można było odbierać w postaci niecenzurowanej na terytorium Chin.
NTDTV is the largest independent TV broadcaster in Chinese and, before 16 June, the only one which could be received in uncensored form in China.
PolishNależy szanować różnice kulturowe i religijne występujące w Unii Europejskiej i w żadnym razie nie odbierać państwom możliwości podejmowania decyzji w tej sprawie.
The cultural and religious differences among the European Union should be respected, and under no circumstances should this matter be taken out of the hands of the Member States.
PolishMoże myślisz, że to jego telefon, że to niewłaściwe, by mu go odbierać, ponieważ on jest niezależną osobą, a więc posiada swoje prawa i godność osobistą i nie możemy w to ingerować.
Maybe you think, it's his phone. ~~~ It's wrong to take his phone because he's a person and he has rights and he has dignity, and we can't just interfere with that.