« odebrać » traduction en anglais

PL

« odebrać » en anglais

PL odebrać
volume_up
{verbe perfectif}

1. général

Percepcja ludzka nie potrafi odebrać pieśni tej długości.
It's beyond our human perception to pick up a song of that duration.
(HU) Często powtarzane jest pytanie, które kiedyś zadał Henry Kissinger - kto odbierze telefon?
(HU) The question, once asked by Kissinger, is often repeated - who will pick up the phone?
Gdybyśmy odebrali Wielki Wybuch, brzmiałby jakoś tak.
If it was the Big Bang we were going to pick up, it would sound like this.
Nie dążymy do odebrania tych kompetencji państwom członkowskim.
We do not seek to take away this authority, this competence, from the Member States.
Odebranie zatrudnienia rybakom wszystkich przyszłych pokoleń, jest tylko (jeśli w ogóle czymkolwiek jest) złą oceną warunków społeczno-gospodarczych.
To take away the jobs of the fishermen of all future generations, that is, if anything, a poor socioeconomic assessment.
Podkreślali, że likwidacja dwóch z trzech pochylni Stoczni Gdańskiej wykluczy ją z tej konkurencji i odbierze jej szansę na przetrwanie.
They emphasised that closure of two of the three slipways at Gdańsk Shipyard would rule it out of this competition and take away its chance of survival.
Kod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.
Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.
Ponieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.
Since he is in prison, however, he was unable to receive it in person.
Wałęsa też nie mógł pojechać odebrać Nobla, ale i tak ten Nobel był dla nas Polaków nadzieją na wolność.
Wałęsa, too, was not able to receive his Nobel Peace Prize in person, but even so, that prize was the hope of liberty to us Poles.

2. "komuś coś"

volume_up
to divest {v} [form.] (sb of sth)

3. "telefon"

Natomiast, gdy na telefon przyjdzie połączenie, możesz odebrać je bezpośrednio przy użyciu zestawu Jabra Drive.
And when a call comes in, you can answer it directly from Jabra Drive.
Powiedz im, właściwie, dobra, odbierz. ~~~ Odbierz, odbierz!
Tell them -- actually here's the thing, answer it, answer it, answer it.

4. "bagaż"

odebrać
volume_up
to collect {v} (luggage)
Niestety 20 lat temu nie mogła odebrać tej nagrody osobiście.
However, she was unable to collect it in person 20 years ago.
Wciąż mamy nadzieję, że w dniu 10 grudnia będzie on mógł osobiście odebrać Pokojową Nagrodę Nobla.
We carry on hoping that he will be able to collect the Nobel Peace Prize in person on 10 December.
To "Damy w Bieli” nie mogą odebrać nagrody, bo nie są wypuszczane z Hawany.
It is the 'Ladies in White' who cannot collect the prize, because they are not being allowed to leave Havana.

Exemples d'usage pour « odebrać » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishW jaki sposób firmy mają odebrać sygnał, że powinny inwestować w ekologiczne technologie?
How are companies to get the message that they should invest in green technology?
PolishZa pomocą jakich konkretnych kroków należy odebrać prawa Kaddafiemu?
What are the specific steps needed to de-legitimise Gaddafi?
PolishPrzestępczość komputerowa może nam to wszystko odebrać.
Online crime is the one thing that might take these things away from us.
PolishWrócę żeby je odebrać około piątej, jeśli to nie problem.
So I'll be back to pick them up around five, if that's OK with you.
PolishWszedłem na scenę, żeby odebrać nagrodę Webby.
And I went onstage to accept a Webby award for Best Blog.
PolishAle ponieważ ta osoba nie ma receptorów zdolnych odebrać ten testosteron, organizm na niego nie reaguje.
But because this individual lacks receptors to hear that testosterone, the body doesn't react to the testosterone.
PolishPrzemysłu próbuje to odebrać. Nie jest to raczej dobra sytuacja.
PolishRząd chiński planuje odebrać Tybetańczykom to prawo podstawowe, co grozi utratą ich tożsamości.
The Chinese Government is planning to withdraw this fundamental right from the Tibetans, threatening them with a loss of identity.
PolishOczywiście musieliśmy również odebrać wargacze.
PolishNikt nie chce odebrać gminom i władzom lokalnym czy regionalnym prawa do określania warunków ruchu drogowego.
No one wants to take the right to configure traffic conditions away from the municipalities or the local or regional authorities.
PolishŁatwo jest odebrać dziecko zubożałym rodzicom, ale jednocześnie jest to najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić dziecku.
It is simple to take a child away from impoverished parents, but at the same time, it is the worst thing we can do to a child.
PolishZamierza więc odebrać brytyjskim podatnikom pieniądze, aby indoktrynować ich i przekonywać do swojej wersji jedynej słusznej drogi.
So it intends to remove money from UK taxpayers to indoctrinate them into its version of the path of true righteousness.
PolishZamierzam odebrać sobie życie.
PolishWpadłem odebrać pieniądze.
Polishodebrać komuś dech w piersiach
PolishProszę odebrać na linii 3.
PolishMogą odebrać komuś życie.
Polishodebrać sobie życie
Polish. - W odniesieniu do części 2 poprawki 22 uważam, że osobom, które podejmują niezgodne z prawem działania w Internecie, należałoby odebrać tę usługę.
in writing. - On part 2 of Amendment 22, I believe that people that act illegally on the Internet should have that service withdrawn.