PL

osłabiać [osłabiam|osłabiałbym] {verbe imperfectif}

volume_up
1. général
Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.
Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.
Dyrektywa w sprawie oddelegowania powinna wzmacniać prawa pracowników, a nie osłabiać je.
The posting directive should reinforce workers' rights and not help to weaken them.
Dlatego też zgodnie z naszym zamiarem nie będziemy osłabiać WZP.
Therefore, our intention is not to weaken the JPA.
Hydrochlorotiazyd może natomiast osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych.
Hydrochlorothiazide may attenuate the effect of antidiabetic medicines.
Zgłaszano, że szczepionki monowalentne zawierające żywe, atenuowane wirusy odry, świnki, różyczki mogą osłabiać reakcję na tuberkulinę.
It has been reported that live attenuated measles, mumps and rubella virus vaccines given individually may result in a temporary depression of tuberculin skin sensitivity.
Zgłaszano, że szczepionki jednoskładnikowe zawierające żywe, atenuowane wirusy odry, świnki, różyczki mogą osłabiać reakcję na tuberkulinę.
It has been reported that live attenuated measles, mumps and rubella virus vaccines given individually may result in a temporary depression of tuberculin skin sensitivity.
Hydrochlorotiazyd może natomiast osłabiać działanie leków przeciwcukrzycowych.
Hydrochlorothiazide may attenuate the effect of antidiabetic medicines.
Zgłaszano, że szczepionki monowalentne zawierające żywe, atenuowane wirusy odry, świnki, różyczki mogą osłabiać reakcję na tuberkulinę.
It has been reported that live attenuated measles, mumps and rubella virus vaccines given individually may result in a temporary depression of tuberculin skin sensitivity.
Zgłaszano, że szczepionki jednoskładnikowe zawierające żywe, atenuowane wirusy odry, świnki, różyczki mogą osłabiać reakcję na tuberkulinę.
It has been reported that live attenuated measles, mumps and rubella virus vaccines given individually may result in a temporary depression of tuberculin skin sensitivity.
osłabiać (aussi: osłabić)
osłabiać (aussi: osłabić, podkopywać, podkopać)
volume_up
to eviscerate [eviscerated|eviscerated] {v.t.} [fig.] (forces, government)
Polityka handlowa nie powinna osłabiać dynamiki rolnictwa UE.
Trade policy should not undermine the dynamic of the EU agricultural sector.
Oczywiście ważne jest, aby nie osłabiać konkurencyjności europejskiego przemysłu rolno-spożywczego.
Of course, it is important not to undermine the competitiveness of Europe's agri-food industry.
Musimy wzmocnić nasze przepisy, a nie je osłabiać.
We need to strengthen our rules, not to undermine them.

Exemples d'usage pour « osłabiać » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNiemniej jednak w żadnym razie nie wolno osłabiać jej potencjału eksportowego.
Nevertheless, under no circumstances must its export strength be weakened.
PolishDlatego nie należy osłabiać polityki spójności, lecz ją raczej wzmacniać.
Therefore, cohesion policy should not be weakened, but strengthened instead.
PolishLeki sympatykomimetyczne mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów ACE.
Sympathomimetics may reduce the antihypertensive effects of ACE inhibitors.
PolishPowinniśmy inwestować we wzmacnianie przybrzeżnego transportu morskiego, a nie osłabiać go.
We should invest in strengthening coastal maritime transport, not weakening it.
PolishNLPZ mogą osłabiać działanie diuretyków i leków obniżających ciśnienie.
NSAIDs may reduce the effect of diuretics and antihypertensive drugs.
PolishBeta- adrenolityki mogą osłabiać objawy ostrzegawcze hipoglikemii albo całkowicie je maskować. cz
Alcohol may increase the action of insulin and cause low blood sugar levels.
PolishMuszą osłabiać tradycję, która kiedyś ich uciszała, aby oddać głos nowym aspiracjom.
They have to subvert tradition that once silenced them in order to give voice to new aspirations.
PolishW społeczeństwach demokratycznych należy nieustannie domagać się swych praw, a nie osłabiać je.
In democratic societies, rights must be clamoured for unstintingly and not undermined.
PolishNie powinniśmy osłabiać dyskusji naukowej przesądzając, które metody mogą być lepsze od innych.
We should not prejudice the scientific debate by prejudging which methods may be better than others.
PolishNiektóre leki mogą osłabiać działanie leku Stalevo.
The effects of Stalevo may be weakened by certain medicines.
PolishPrzeciwciała mogą osłabiać skuteczność leku.
Antibodies may reduce the therapeutic effectiveness of the product.
PolishPokarm i (lub) napoje zwiększają wydzielanie kwasu w żołądku, co może osłabiać działanie szczepionki.
Food and/ or drink will increase acid production in the stomach and the effect of the vaccine may be impaired.
PolishW związku z tym należymy do grona tych, którzy uważają, że nie należy go osłabiać, lecz utrzymać i wzmocnić.
We are therefore among those who believe that it should not be weakened, but rather preserved and strengthened.
PolishMyślimy, że w takich państwach UE powinna wspierać rozwój miejscowego rolnictwa, a nie osłabiać tamtejszych rolników.
We think that the EU should be encouraging local agriculture in these countries, not undermining farmers there.
PolishLek INVEGA może osłabiać działanie leków stosowanych w chorobie Parkinsona i zespole niespokojnych nóg (np.: lewodopy).
INVEGA can reduce the effect of medicines against Parkinson's disease and restless legs syndrome (e. g., levodopa).
PolishNie możemy osłabiać euro, skoro dotknięte kraje stoją na stanowisku, że euro raczej je chroni, a nie osłabia.
We must not make the euro weaker, if those countries which are affected feel that the euro protects rather than weakens them.
PolishJednakże Rosja musi także zrozumieć, że jeżeli się do nas nie przyłączy, będzie w ten sposób osłabiać swoje własne interesy.
However, Russia must also understand that if it does not come on board, it will be undermining its own interests.
PolishTeofilina Lansoprazol może osłabiać oczekiwaną skuteczność kliniczną teofiliny, ponieważ powoduje zmniejszenie jej stężenia w osoczu.
Lansoprazole reduces the plasma concentration of theophylline, which may decrease the expected clinical effect at the dose.
PolishNie należy jej dalej osłabiać.
PolishStwierdzono, iż otyłość (definiowana jako BMI ≥30 kg/ m2) może osłabiać odpowiedź immunologiczną na szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.
Obesity (defined as BMI ≥ 30 kg/ m2) has been observed to reduce the immune response to hepatitis A vaccines.