« podejście » traduction en anglais

PL

« podejście » en anglais

PL podejście
volume_up
{neutre}

podejście (aussi: dojazd, nadejście, sposób, podjazd)
volume_up
approach {substantif}
Innymi słowy o wspólne podejście, kompleksowe podejście.
In other words, it is a joined-up approach and it is a comprehensive approach.
Podstawą jest międzysektorowe podejście oraz wzmocnienie znaczenia młodzieży.
It is based on an intersectoral approach and a strengthened role for young people.
Dwustronnemu podejściu musi towarzyszyć podejście regionalne.
The bilateral approach must be accompanied by a regional approach.
podejście (aussi: poza, postawa, nastawienie, stosunek)
volume_up
attitude {substantif}
Pani podejście jest bliskie przekształcenia się w niezdrowe zainteresowanie.
Your attitude is close to becoming an unhealthy preoccupation.
Ufam, że Partia Ludowa będzie w stanie utrzymać to podejście w przyszłych debatach.
I trust the People's Party will feel able to maintain this attitude in future debates.
Niefrasobliwe podejście do sprawy może przynieść tragiczne konsekwencje.
A frivolous attitude can result in tragic consequences.
podejście (aussi: próba, usiłowanie)
volume_up
attempt {substantif}
Muszę pochwalić mojego dobrego kolegę - posła Nielsa Buska za odważne podejście do kolejnego planu odnowienia zasobów dorsza.
Mr President, I have to commend my good friend Niels Busk for his brave attempt at yet another cod recovery plan.
Podjął wszelkie wysiłki, by doprowadzić do dobrego rezultatu, ale jego próby zostały zablokowane przez bezduszne podejście Rady.
He has made every effort to produce a good result, but his attempts have been blocked by the Council's hard-hearted approach.
Przyjmując łagodne podejście do ograniczenia wydatków wspólnej polityki rolnej, zastosowano bardziej radykalne podejście do zlikwidowania rabatu brytyjskiego.
While there is a modest approach to limit common agricultural policy expenditure, there is a more radical attempt to eliminate the British rebate.
podejście (aussi: wejście, wspinaczka)
volume_up
climb {substantif}
podejście (aussi: rząd, sposób, sznur, szereg)
volume_up
line {substantif}
Jednak nasze ogólne podejście powinno cechować się ufnością.
But our general line should be one of confidence.
Takie podejście jest całkowicie spójne i zgodne z duchem oraz literą traktatu lizbońskiego.
This approach is entirely coherent and in line with both the spirit and the letter of the Treaty of Lisbon.
Podejście międzyregionalne wymaga skutecznej koordynacji, która pozwoli dostosować różne struktury w różnych krajach.
An interregional approach requires effective coordination to bring the different structures in the different countries into line.

Exemples d'usage pour « podejście » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPo pierwsze, jego podejście do zła jest czymś, czego moglibyśmy się od niego uczyć.
First, I think, is his relationship to, in fact, evil is something to learn from.
PolishJeśli mielibyście do czynienia z pingwinem, mielibyście takie samo podejście.
If you had a relationship with a penguin, you'd see it in the same sort of way.
PolishWszystkie budżety powinny odzwierciedlać pewne podejście do polityki gospodarczej.
All budgets are supposed to be mirror images of some economic policy considerations.
PolishTakie podejście przenosi odpowiedzialność za ochronę na osoby indywidualne.
This is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
PolishTakie podejście należy do przeszłości, ponieważ budżet Rady uległ zasadniczym zmianom.
This is a thing of the past, as the Council budget has changed fundamentally.
PolishTo nie jest zrównoważone podejście i nie leży to w interesie ludzi i społeczeństwa.
This is not sustainable and this is not in the interests of the people and of society.
PolishUważam to za bardzo optymistyczne podejście; prawdopodobnie potrwa to nieco dłużej.
I think that that is very optimistic; it will probably be a little longer.
PolishProszę Pana o ambitne podejście do kwestii regulaminu pracowniczego.
Commissioner, I would ask you to be ambitious when presenting the Staff Regulations.
PolishAle tak naprawdę jest to podejście całkowicie inne od szkolnego modelu.
But it's fundamentally different than what's happening in classrooms right now.
PolishPrzyjmuje ona podejście chcące pokazać Timor Wschodni jako państwo, które poniosło porażkę.
In fact, it adopts a stance which seeks to present East Timor as a failed state.
PolishAktywne podejście do myślenia o prawach człowieka jest niestety w UE wybiórcze.
Proactive thinking on human rights is regrettably selective in the EU.
PolishTrzeba mieć zdrowe podejście do patriotyzmu. ~~~ To niezmiernie ważne.
So, you've got to have a healthy sense of patriotism; that's absolutely important.
PolishCo oczywiste, fundusze te powinny mieć odmienne cele i reprezentować ukierunkowane podejście.
Naturally, these funds should have different objectives and targeted approaches.
PolishPodejście tradycyjne, oparte na infrastrukturze państwowej i hydraulice, jest zbyt drogie.
Using the old thinking, of national infrastructure and pipe work, is too expensive.
PolishUważam, że wielce prawdopodobnym rozwiązaniem jest inne podejście do kwestii praw człowieka.
I believe that a different way of handling the human rights issue is on the cards.
PolishMam nadzieję, że chociażby z tego względu zmienią państwo swe podejście do sprawy.
That being the case, I hope that things will change in this regard.
PolishW rzeczywistości, było to błędne podejście zasłaniające głęboko polityczny aspekt.
In fact, it was a wrong vision blocking a deeply political aspect.
PolishTo podejście urzędu wysokiego przedstawiciela, ale gdzie jest strategia UE?
That is handling by the Office of the High Representative - but where is the EU's strategy?
PolishJeżeli o mnie chodzi nie uważam, że w tej sprawie powinniśmy przyjmować dogmatyczne podejście.
As far as I am concerned, I do not think we should be dogmatic on this matter.
PolishMam nadzieję i oczekuję, że takie podejście zyska poparcie Parlamentu Europejskiego.
I hope and expect that it will receive the support of the European Parliament in this regard.