« podpisać umowę » traduction en anglais

PL

« podpisać umowę » en anglais

PL podpisać umowę
volume_up
{verbe}

podpisać umowę (aussi: podpisać kontrakt)

Traductions similaires pour « podpisać umowę » en anglais

podpisać verbe
umowa substantif
umowy substantif

Exemples d'usage pour « podpisać umowę » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMożemy sami podpisać umowę dwustronną z USA, podobnie jak zrobiła to Portugalia.
We can decide ourselves to sign a bilateral agreement with the US, as Portugal has done.
PolishBardzo pilnie powinniśmy podpisać umowę o stabilizacji i stowarzyszeniu.
We should sign a stabilisation and association agreement as a matter of great urgency.
PolishCzas najwyższy, by podpisać z Ukrainą umowę o współpracy gospodarczej i strefie wolnego handlu.
It is high time we signed an agreement with Ukraine on economic cooperation, on a free trade area.
PolishPrezydencja hiszpańska postanowiła podpisać przedmiotową umowę.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the Spanish Presidency has decided to sign this agreement.
PolishJeśli chcą podpisać umowę, powinniśmy ostrzec Europejczyków, iż faktycznie podpisują czek in blanco.
If they want to achieve a major agreement, we should alert Europeans to the fact that they should be ready to hand over a blank cheque.
PolishAby można było podpisać nową umowę, Rosja musi najpierw dotrzymać swojego zobowiązania w sprawie integralności terytorialnej Gruzji.
In order for a new agreement to be signed, Russia must fulfil its commitment on Georgia's territorial integrity.
PolishPo podpisaniu planu działania, drugą ręką będziemy mogli podpisać umowę przejściową, którą mamy przed sobą.
Once we have signed this road map, with the other hand and the other pencil we will be able to sign the interim agreement that is before us.
PolishPowinniśmy rozważyć możliwość zastanowienia się nad koalicją tych spośród państw ASEAN, które, są w stanie podpisać umowę.
We need to consider the possibility of looking at a coalition of the willing and able among ASEAN who can, if you like, sign off on an agreement.
PolishNegocjacje w sprawie strefy wolnego handlu powinny rozpocząć się tak szybko, jak to możliwe, aby można było jak najszybciej podpisać ambitną umowę.
Negotiations on the free trade area should start as soon as possible so that an ambitious agreement can be signed as soon as possible.
PolishZawsze powtarza się nam, że to tylko rozmowy wyjaśniające, ale Stany Zjednoczone wydają się sądzić, iż jesteśmy już skłonni podpisać umowę.
We are always being told that these are exploratory talks, but the United States seems to think that we are already poised to sign an agreement.
PolishPrzy okazji szczytu mamy zamiar podpisać nową umowę w sprawie stali, tym samym zwiększając ilości, jakie Rosja może eksportować do Unii Europejskiej.
We shall be signing a new agreement on steel on the margins of the summit, thus increasing the quantities which Russia may export to the European Union.
PolishMam wrażenie, że poprzednik chciał podpisać i przypieczętować umowę za wszelką cenę, aby osiągnąć przynajmniej jeden sukces podczas kadencji.
I have the impression that your predecessor wanted the agreement to be signed and sealed at any price, so that she had at least one success during her period of office.
PolishSłusznie odwołał się pan do dialogu w sprawie polityki energetycznej i do faktu, że należy podpisać umowę z Turkmenistanem w sprawie współpracy w zakresie energetyki.
You rightly referred to the dialogue on energy policy and to the fact that an agreement should be concluded with Turkmenistan on cooperation in the field of energy.