« ponieść koszty » traduction en anglais

PL

« ponieść koszty » en anglais

PL ponieść koszty
volume_up
{verbe}

1. "czegoś", figuré

ponieść koszty
Parlament uważa, że to państwa członkowskie powinny ponieść koszty wdrożenia bardziej rygorystycznych środków.
Parliament believes that the Member States should foot the bill for implementing stricter measures.
Z pewnością nie jest słuszne, że Trybunał Sprawiedliwości musi ponieść koszty, ale nie ma wpływu na negocjowanie kontraktu i udzielanie zamówienia publicznego.
It surely cannot be right that the Court of Justice has to foot the bill but is not involved in formulating the contract and putting it out to tender.

Traductions similaires pour « ponieść koszty » en anglais

ponieść verbe
koszty substantif
English

Exemples d'usage pour « ponieść koszty » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishW niektórych przypadkach państwa członkowskie muszą ponieść koszty przekraczające milion euro.
In some cases, Member States have to bear costs in excess of EUR 1 million.
PolishCo więcej, również przedsiębiorstwa musiałyby ponieść te dodatkowe koszty, co jest niemożliwe.
What is more, businesses would have to bear these additional costs, which is impossible.
PolishJeżeli w związku z tym pojawią się problemy, to kto powinien ponieść koszty?
I worry about moving from cost-sharing to cost-shifting if our concern is the budget we have to spend.
PolishObywatele musieliby najpierw ponieść koszty postępowania sądowego w Stanach Zjednoczonych!
Citizens would first have to cope with the cost of instituting legal proceedings in the United States!
PolishByłoby niedopuszczalne, gdyby te kraje miały ponieść koszty kiepskiej polityki handlu międzynarodowego.
It would be unacceptable if these countries were to pay the price for poor international trade policy.
PolishSzkody dla środowiska były ogromne, a ich koszty musieli ponieść podatnicy - a nie sprawcy zanieczyszczenia.
The ecological damage has been enormous and taxpayers have had to bear the cost, not the polluters.
PolishKoszty powinni ponieść ci międzynarodowi spekulanci, którzy osiągnęli ogromne zyski z deregulacji rynków finansowych.
Those international speculators who profited massively from the deregulation of the financial markets must pay.
PolishKiedy wydarza się taka awaria powinniśmy, oczywiście, zastanowić się, czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie ponieść koszty.
When such disasters occur, we should, of course, consider whether individual companies are in a position to bear the costs.
PolishBardzo łatwo jest głosować "socjalnie” w tej Izbie, ale to nie my będziemy musieli ponieść koszty tego "socjalnego” głosowania.
It is all very well to vote 'socially' in this House, but we are not the ones who have to carry the burden of social voting.
PolishPrzekonaliśmy się, jakie koszty musiała ponieść Europa, żeby nastąpiło rozszerzenie bez uwzględnienia jej pogłębienia; nie wolno nam znów popełnić tego błędu.
We have seen how much it has cost Europe to enlarge without considering deepening; we must not make the same mistakes again.
PolishWiadomo też, że im później podejmiemy działania, tym większe będą szkody, zajdą tym bardziej nieodwracalne procesy i tym większe będziemy musieli ponieść koszty.
We also know that the later we take action, the greater will be the damage, the more irreversible the processes, and the more we will have to pay.
PolishKiedyś nie było dowodów na szkodliwość azbestu, a gdy się znalazły, trzeba było ponieść ogromne wielomiliardowe koszty na jego usuwanie.
There was a time when there was no evidence of the harmful nature of asbestos, and when the evidence did emerge the cost was enormous. Billions had to be spent on removing the asbestos.
PolishNie zagłosowałem za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ istnieje ryzyko, że obywatele będą zmuszeni ponieść dodatkowe koszty, nie uzyskując żadnych namacalnych korzyści.
I did not vote in favour of the report, as there is a danger that additional costs will be incurred by citizens without there being any tangible benefits.
PolishZ wyjątkiem transportu morskiego i lotniczego, które zostaną objęte systemem handlu emisjami, również pozostali przewoźnicy będą musieli ponieść powodowane przez siebie koszty zewnętrzne.
With the exception of maritime and air transport, which will be covered by the Emissions Trading Scheme, these hauliers too must pay their external costs.
PolishNależy odłożyć na bok rzeczywistość gospodarczą i geograficzną, a obywatele europejscy muszą ponieść koszty ewentualnego przystąpienia do UE kraju, który nawet nie leży w Europie.
The economic and geographical reality must now be pushed to one side and European citizens have to pay through the nose for the potential accession of a country which is not even European.
PolishAby Unia Europejska mogła bez hipokryzji mówić, że jest oddana sprawie praw człowieka, powinna zaakceptować to, że musi również ponieść koszty gospodarcze i ekonomiczne.
The only way in which the European Union can be consistent when it says that it is committed to human rights is by accepting that it must also bear a cost in terms of business and in economic terms.