« praca » traduction en anglais

PL

« praca » en anglais

PL praca
volume_up
{féminin}

praca (aussi: zakład, wytwór, wyrób, utwór)
volume_up
work {substantif}
W przeciwnym bowiem razie Komisja Kontroli Budżetowej zostanie zawalona pracą.
Otherwise, the Committee on Budgetary Control will be inundated with work.
Praca rzecznika jest bez wątpienia zasadniczo dobra.
(DE) Madam President, the Ombudsman's work is undoubtedly fundamentally good.
Następnie zdefiniował termin "taka sama praca” jako pracę takiej samej wartości.
Then it defined 'equal work' as being work of equivalent value.
praca (aussi: posada, zadanie, zawód, profesja)
volume_up
job {substantif}
Których pracą jest być opiekunami swojego społeczeństwa.
Those who've been trained, whose job it is to be the guardians of their society.
This is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
To była moja najważniejsza praca, ponad wszystkim, co równocześnie robiłam.
And it was the only job, even though I was doing other jobs.
volume_up
labour {substantif} [Brit.]
Musimy się bronić przed pirackimi gospodarkami napędzanymi pracą niewolniczą.
We must protect our economies from piratical and slave-labour economies.
Kapitał i praca muszą ze sobą współpracować, na zasadzie równości.
Capital and labour must be able to speak to one another again on an equal footing.
Praca dzieci jest jednak zarówno przyczyną, jak i skutkiem ubóstwa.
However, child labour is both a cause and an effect of poverty.
praca
volume_up
assigned job {substantif}
volume_up
labor {substantif} [Amer.]
Po czwarte, że praca jest nieproporcjonalnie droższa od materiałów.
The fourth thing is labor is disproportionately more expensive than materials.
I learned that manual labor really sucks.
W każdej pracy bywa pożytek; ale gołe słowo warg tylko do nędzy służy.
In all labor there is profit; But the talk of the lips [tendeth] only to penury.
volume_up
occupation {substantif}
Freedom to choose an occupation and right to engage in work
W ramach tego projektu dawano zatrudnienie osobom mającym trudności z uczeniem się przy takich pracach jak sortowanie puszek lub butelek do recyklingu.
It has provided occupation for people with learning difficulties, in sorting cans and bottles for recycling.
praca
volume_up
place of work {substantif}
Jesteśmy odpowiedzialni za takie nieudolności w każdym miejscu pracy.
We are responsible for such inadequacies in every place of work.
Parlament Europejski powinien mieć jedną siedzibę i jedno miejsce pracy.
The European Parliament should have a single seat and a single place of work.
Dom to jest pierwsze miejsce, praca to jest drugie miejsce, a trzecie miejsce, to tam, gdzie się spędza czas wolny i tworzy społeczność.
If home is the first place and work is the second place, the third place is where you go to hang out and build community.
praca (aussi: zawód, profesja, fach)
volume_up
profession {substantif}
Inaczej mówiąc, nasza praca to radosne poszukiwanie piękna.
Well, to describe our profession otherwise, we are actually concerned with the playful search for beauty.
Ponieważ nikt nie płaci za samą możliwość pracy, chcemy po prostu, aby mogli utrzymać się z zajęcia, które wykonują.
As nobody pays to work, quite simply we want to enable them to make a living from their profession.
Pani poseł Bauer odnotowała, że w tak zwanych męskich zawodach praca kobiet jest rutynowo niedoszacowana bez obiektywnego powodu.
Mrs Bauer has noted that in the so-called male professions the work of women is routinely undervalued for no objective reason.
praca (aussi: zadanie)
volume_up
task {substantif}
Być może zadaniem trzeciego aktu jest dokończenie pracy nad samym sobą.
Perhaps the task of the third act is to finish up the task of finishing ourselves.
Raising a child is an enormous task.
Wreszcie ważnym zadaniem jest praca nad celami i wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020.
Finally, a further important task is work on the objectives and the multiannual financial frameworks for 2014-2020.
praca
Są też tacy, którzy nie uczestniczą w ani w pracach Parlamentu ani w pracach komisji ani w posiedzeniach plenarnych.
There are others who do not participate in the workings of Parliament, either in committee or in plenary.
Prezydent Roza Otunbajewa przez krótki czas sprawowała stanowisko ambasadora w Wielkiej Brytanii, zatem jest dobrze obeznana w sposobach pracy Unii Europejskiej.
President Roza Otunbayeva served briefly as Ambassador to the United Kingdom, so she knows the workings of the European Union well.
W szczególności odnosi się to do procedur dotyczących obywateli i ich praw, a także do pracy instytucji, a zrozumienie tego, jak wszyscy wiemy, nie zawsze jest proste.
This is particularly the case for procedures which concern citizens and their rights and for the workings of the institutions, which we all know are sometimes not so easy to understand.

Exemples d'usage pour « praca » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishBrytyjska symulacja w sektorze bankowym pokazała, że tele-praca może pomóc.
At a minimum the British banking plan showed that telecommuting can be helpful.
PolishNawet praca z indywidualnymi firmami to prawdopodobnie za mało dla osiągnięcia celu.
Even working with individual companies is not probably going to get us there.
PolishOto praca wykonana z metalu i ogniw łańcucha w Santa Monica - małe centrum handlowe.
And then more metal and some chain link in Santa Monica -- a little shopping center.
PolishPraca ta pozwoli nam utrzymać integrację Romów wśród naszych priorytetów politycznych.
This will help us, Ms Járóka, to keep Roma inclusion high on the political agenda.
PolishNa początku chcę powiedzieć, że praca z państwem była dla mnie wyjątkowym doświadczeniem.
I would like to start with that because it has been a unique experience for me.
PolishRolnicy są dzisiaj obciążeni biurokracją, pracą papierkową oraz stałym monitorowaniem.
Farmers today are burdened with red tape, paperwork and constant monitoring.
PolishWolontariat to praca świadczona bezpłatnie, szczodrze i bez zobowiązań.
It is offered without charge, and it is generous, freely given and without strings.
PolishAle było to dla mnie bardzo trudne poniewż to jest moja praca artystycza.
But it was a difficulty for me -- because this is my artwork; should I do advertising?
PolishPraca w przedmiotowym sektorze niesie z sobą wiele wymagań, do tego często bywa nisko opłacana.
Working in this sector demands a great deal from workers, and is often underpaid.
PolishPoznaj swoje prawa i możliwości związane z pracą w Rumunii lub za granicą.
Learn about your rights and options for working in Romania or abroad.
PolishNie nadążałem z pracą w firmie i skończyłem z 25-letnią przerwą.
I wasn't able to keep up with the business, and I ended up with a 25-year detour.
PolishProblemy i zagrożenia związane z pracą z nowymi substancjami chemicznymi są oczywiste.
The problems and hazards involved in working with new chemical substances are self-evident.
PolishTo ważna praca, bowiem podatnicy chcą wiedzieć, czy ich pieniądze są właściwie wydatkowane.
It is an important one, because taxpayers want to know that their money is well spent.
PolishPraca komisji parlamentarnych wymaga lepszej koordynacji i potrzebny jest nam stały sprawozdawca.
We need the committees to be more joined up and we need a permanent rapporteur.
PolishTrzema priorytetami prezydencji są stabilność, praca i wzrost gospodarczy.
Stability, jobs and growth are the Presidency’s three priorities.
PolishMam nadzieję, że praca ta zostanie doceniona podczas jutrzejszego głosowania.
I hope that it will find confirmation during tomorrow's votes.
Polishnieregularna praca serca (arytmia komorowa), nieprawidłowości w zapisie EKG, zagrażające
irregular heart beat (ventricular arrhythmia), abnormal electrocardiogram heart tracing, life-
PolishSłyszymy, że więcej osób znalazło pracę, ale nie mówi się nam, jaka to praca.
We are told that more people have found jobs, but we are not told what kind of jobs have increased.
PolishLato to szaleńcze łowy i praca przez wiele godzin, wielka aktywność.
And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.
PolishTa praca jedynie... dla mnie, mówiła po prostu o ponętności oleju.
And it's really, just sort of -- for me, it was just really about the lusciousness of oil.