« przejść przez » traduction en anglais

PL

« przejść przez » en anglais

PL

przejść przez {verbe}

volume_up
przejść przez (aussi: iść przez)

Exemples d'usage pour « przejść przez » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishTo zawsze nieodzowne, by przejść przez nie wszystkie w należytej kolejności.
It is always necessary to go through everything in order.
PolishMożna przez to przejść, nam się udało, ale jest to niebezpieczne.
You can pull through, we have pulled through, but it's dangerous.
PolishŚwiatło emitowane przez fluorescencję potrafi przejść przez tkankę.
The light that the fluorescence emits can go through tissue.
PolishSpółki zależne muszą również przejść przez procedurę rejestracji prawnej w kraju, w którym otwierają siedzibę.
Subsidiaries must also go through the legal registration procedures in their host country.
PolishTeraz możecie przejść przez rafę koralową suchą stopą.
And so now you can walk through a coral reef without getting wet.
PolishPlanował przejść do drugiego biura przez ścianę.
As frightening as the prospect was, he was going into the next office.
PolishSnadniej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wnijść do królestwa Bożego.
It is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
PolishTak więc mogli oni przejść przez Park Narodowy Okapi.
So they might go through, pass through the Okapi Faunal Reserve.
PolishZapewnijcie proszę, aby wszystkie europejskie akty prawne musiały przejść przez ten parlament w głosowaniu jawnym.
Please ensure that all European laws have to pass through this Parliament in a public vote.
PolishAby przejść przez ten kryzys, który ma również wymiar egzystencjalny, musimy najpierw mieć odwagę kwestionowania.
In order to get through what is also an existential crisis, we first have to dare to question.
PolishMają rację, lecz musimy najpierw przejść przez ten etap.
They are right, but we must go through that stage first.
PolishJeśli nic się nie stanie, wtedy przynajmniej ogień olimpijski nie powinien przejść przez terytorium Tybetu.
If nothing happens, then at the very least the Olympic flame should not pass through Tibetan territory.
PolishBYETTA hamuje opróżnianie żołądka i może wpływać na wchłanianie leków, które powinny szybko przejść przez żołądek.
BYETTA slows stomach emptying and can affect medicines that need to pass through the stomach quickly.
PolishMoże dlatego, że pozwala im to przejść jakoś przez dzień.
PolishCzy powinniśmy przejść przez obowiązkowy system parytetu?
PolishAlbowiem łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wnijść do królestwa Bożego.
For it is easier for a camel to enter in through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
PolishSą to narzędzia, którymi dysponujemy, aby pomóc Europie przejść przez kryzys gospodarczy, z którym mamy obecnie do czynienia.
They are the tools at our disposal to help Europe through the economic crisis that we currently face.
PolishTeraz wyobraźcie sobie, że musie przejść przez ulicę.
PolishMusimy przejść przez fazę drugą i trzecią.
PolishJest ich pięć żeby dostać się do tych naprawdę głębokich, znaczących, musisz przejść przez wcześniejsze.
There's five of them, and in order to get to the really deep ones, the really meaningful ones, you have to go through the early ones.