« rzecz » traduction en anglais

PL

« rzecz » en anglais

PL rzecz
volume_up
{féminin}

rzecz (aussi: przedmiot, obiekt)
volume_up
thing {substantif}
Powiedzmy sobie szczerze jedną rzecz: nie ma czegoś takiego jak gospodarki peryferyjne.
Let us be very clear about one thing: there is no such thing as peripheral economies.
Trzecia rzecz, której oczekujemy z dużym zainteresowaniem to symulacja.
A third thing we are looking at and very interested in is simulation.
Jedyna rzecz całkowicie nowa to procedura dla sfery handlu zagranicznego.
The only thing which is really new is the procedure for external trade.
rzecz (aussi: afera, sprawa, sprawunek, kwestia)
volume_up
matter {substantif}
Kiedy rzecz dotyczy pomocy państwa, naruszenia zasad należy bezwzględnie karać.
When it is a matter of State aid, breaches absolutely must be punished.
Moim zdaniem cała rzecz polega na niezależności posłów do tego Parlamentu.
I think it is all a matter of the independence of the Members of this House.
W kwestii tematu tej rezolucji pragnę powiedzieć rzecz następującą.
As regards the subject matter of this resolution, I wish to say the following.
rzecz (aussi: artykuł, produkt, element, przedmiot)
volume_up
item {substantif}
To nie jest jedyna rzecz, co do której spieramy się i będziemy nadal spierać z Radą.
This is not the only item about which we are, and will continue to be, in disagreement with the Council.
Kolejny ważny element programu prezydencji wiąże się z promowaniem strategii na rzecz Dunaju.
Another important item on the Presidency's agenda relates to the promotion of the Danube strategy.
Kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie Komisji w sprawie europejskiej akcji na rzecz ofiar terroryzmu.
The next item is the Commission statement on European Action on victims of terrorism.
rzecz (aussi: sprawa)
volume_up
thang {substantif} [argot] (altered spelling of thing)
rzecz (aussi: sprawa, cel, temat, sens)
volume_up
point {substantif}
Jaki jest pożytek w tym momencie z udzielania dotacji na rzecz bezrobotnych?
What is the use, at this point, of subsidising the unemployed?
Chciałbym więc powiedzieć bardzo prostą rzecz komisarzowi.
I would therefore like to make a very simple point to the Commissioner.
Pakt na rzecz konkurencyjności i proces jego powstawania jest tu trafnym przykładem.
The competitiveness pact and its evolution is a case in point.

Exemples d'usage pour « rzecz » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPakt na rzecz stabilności i wzrostu: jakiego rodzaju rzeczom zapewniamy rabaty?
The Stability and Growth Pact: what sort of things are we providing rebates for?
PolishMożemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.
We have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
PolishGeneralnie rzecz biorąc, faktem jest, że dzisiaj demokracja robi krok wstecz.
Generally speaking, it is a fact that democracy is today taking a backwards step.
PolishNie ma ona w sobie dość odwagi, aby nazwać rzecz po imieniu: islamski terroryzm.
It does not even have the courage to call it by its name: Islamic terrorism.
PolishJak prezentuje się ów projekt w kontekście polityki współpracy na rzecz rozwoju?
How does the proposal appear in the context of the development cooperation policies?
PolishRzecz jasna trybunał nie będzie mógł kontynuować swojej pracy w nieskończoność.
Certainly, this tribunal will not be able to continue its work indefinitely.
PolishApeluję do nowej administracji, aby nie traktowała tego poparcia za rzecz oczywistą.
I appeal to the new administration not to take this support entirely for granted.
PolishDlatego też Europejska Fundacja na rzecz Kształcenia jest niezwykle ważną agencją.
Therefore, the European Training Foundation is an extremely important agency.
PolishNasza pokojowa rewolucja nie była rzecz jasna wolna od niepowodzeń i niedociągnięć.
Of course, our peaceful revolution has had its share of failures and shortcomings.
PolishMusimy zagwarantować wsparcie finansowe na rzecz tego szczególnego sektora.
What we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
PolishBędziemy głosować nad poprawką przyjętą przez Grupę Unii na rzecz Europy Narodów.
We shall vote on the amendment adopted by the Union for Europe of the Nations Group.
PolishWkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do generalnego budżetu Unii Europejskiej.
A contribution for the Agency is entered in the general budget of the European Union.
PolishWtedy będziemy mogli działać na rzecz promowania mobilności i walki z protekcjonizmem.
Then we can also work to promote increased mobility and to combat protectionism.
PolishWiele powiedziano o planie działania na rzecz Afganistanu.
(FR) Madam President, much has been said about the action plan on Afghanistan.
PolishJednocześnie uważam, że instrument na rzecz praw człowieka potrzebuje energii.
In the same manner, I think the human rights instrument needs to have oomph.
PolishIdei partnerstwa na rzecz innowacji nie przedstawiono jak dotąd w pełni wyraźnie.
The idea of the Innovation Partnerships has not yet been completely clearly outlined.
PolishUdostępnili mu nawet najciekawszą rzecz: buchalterię, prowadzone zapisy finansów.
We got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
PolishLudzie oczekują, że współpraca na rzecz rozwoju będzie receptą na wszystko.
People expect development cooperation to be able to do anything and everything.
PolishWłaśnie przyjęliśmy, ogromną większością, strategię UE na rzecz integracji Romów.
We have just adopted by a large majority the EU strategy on Roma inclusion.
PolishZdaniem Irlandzkiego Sojuszu na rzecz Serca ten dobrowolny kod nie jest skuteczny.
According to the Irish Heart Alliance, this voluntary code is not effective.