PL

stłumić {verbe}

volume_up
1. général
Wręcz przeciwnie jednak widzimy świat podzielony pomiędzy podmioty przestrzegające praw człowieka i podmioty chcące brutalnie je stłumić.
In contrast, we are seeing the world divided between those who uphold human rights and those who want to brutally extinguish them.
w 1950 próbowano jak najskuteczniej stłumić ten dźwięk przełącznikami rtęciowymi i cichymi pokrętłami.
In the 1950s they tried their best to muffle this sound with mercury switches and silent knob controls.
"O, umiłowany dentysto, Twe gumowe palce w mych ustach... twój głos tak miękki, stłumiony... Opuść maskę, drogi dentysto, opuść maskę."
"Oh beloved dentist: Your rubber fingers in my mouth ... your voice so soft and muffled ... Lower the mask, dear dentist, lower the mask."
stłumić (aussi: tłumić)
volume_up
to mute {v.t.} (enthusiasm, resistance)
ale czy nie byłoby łatwiejsze ustawić włącznik na ścianie tak aby włączał stłumiony dźwięk statku parowego?
But wouldn't it be an easy matter to wire a wall switch so that it triggers the muted horn of a steam ship?
Oznacza to, że idee i uczucia, które ktoś chce stłumić, w końcu przenikają, tak jak woda, do świadomości całego społeczeństwa.
This means that the ideas and feelings that people want to repress end up seeping into the consciousness of the whole of society, like water.
Dlatego też demonstracja, która została krwawo stłumiona 28 grudnia, miała jeden cel: nakłonienie junty do poszanowania podjętych przez nią zobowiązań.
Thus, the demonstration that was bloodily repressed on 28 September was aimed precisely at calling on the junta to honour its commitments.
Przerażony, że jakaś stłumiona część mnie może wymknąć się spod kontroli, na zawsze mnie zniewolić
I was afraid some repressed part of myself would go out of control, and I'd be forever entrapped
Tak można stłumić zjawisko energetyczne widoczne w aktywnych jądrach galaktycznych.
Because that is the way to suppress the energetic phenomena that we see in active galactic nuclei.
A ponieważ stłumiliśmy nasze dziewczęce cząstki, i stłumiliśmy naszą dziewczęcość, nie czujemy co się dzieje.
And because we have suppressed our girl cells and suppressed our girl-ship, we do not feel what is going on.
Komisja z arogancją przekroczyła swoje rzeczywiste kompetencje i stłumiła zasadę zależności i równości członków Unii.
The Commission has arrogantly overstepped its factual competences and suppressed the principle of subsidiarity and equality of the members of the Union.
Rząd chiński całkiem słusznie wysłał policję i wojsko aby stłumić zamieszki i powstrzymać ludność Han od ataków odwetowych na Ujgurów.
The Chinese Government quite properly deployed police and military personnel to quell the violence and stop the retaliatory attacks by the Han population on the Uighurs.
Aby stłumić niezadowolenie wywołane obraźliwymi, antydemokratycznymi działaniami rząd dokonał zakupu sprzętu do tłumienia zamieszek za kwotę 10 milionów euro.
With the aim of quelling the discontent against abusive, antidemocratic measures, the government has arranged the purchase of anti-riot equipment, amounting to EUR 10 million.

Exemples d'usage pour « stłumić » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishWyglądało to, jakby branża starała się stłumić debatę na temat bezpieczeństwa nanomateriałów.
It is as though the industry has tried to stifle the debate on the safety of nanomaterials.
PolishCzas, by stłumić tę tendencję w zarodku: powstrzymać ją ab ovo.
It is time to nip this tendency in the bud: to stop it ab ovo.
PolishNiepewne otoczenie biznesowe oraz niekorzystne ramy legislacyjne mogą stłumić twórczego ducha obywateli.
An uncertain entrepreneurial environment and an unfavourable legislative framework can dampen citizens' creative spirit.
PolishBezprecedensowa fala represji ze strony państwa próbuje stłumić tych, którzy walczą o demokratyczne reformy w Iranie.
An unprecedented wave of state repression is trying to silence those who are fighting for democratic reforms in Iran.
PolishOsłabiają ją tylko politycznie decydenci realizujący politykę, która ma na krótką metę stłumić debatę w poszczególnych krajach.
It is only being made politically weaker by policy makers who are implementing policies aimed at damping down national debate in the short term.
PolishW Syrii wreszcie, opozycja nie ma właściwe pola manewru, a reżim wydaje się gotowy podjąć wszelkie działania, aby stłumić protesty.
Finally, in Syria, the opposition has virtually no room for manoeuvre and the regime seems prepared to go to any lengths to put down the protests.
PolishFakt, że prezydent Michaił Saakaszwili ogłosił stan nadzwyczajny, by stłumić rozruchy i przeprowadził brutalną pacyfikację jest wielce niepokojący.
The fact that President Mikhail Saakashvili declared a state of emergency to overcome the riots and conducted a violent crackdown is highly alarming.
PolishDyskryminowanie dużych gospodarstw wskutek wprowadzenia pułapów może stworzyć zagrożenie dla miejsc pracy w obszarach wiejskich oraz stłumić potencjał innowacji.
The discrimination against large undertakings resulting from capping may put jobs in rural areas at risk, and stifle innovative potential.
PolishPrzede wszystkim, obecny reżim próbował stłumić legalny protest polityczny studentów i dziennikarzy poprzez arbitralne aresztowania i zatrzymania.
After all, we have seen the present regime attempting to silence the legitimate political protest of students and journalists through arbitrary arrests and detentions.
PolishJak można sądzić, że ktokolwiek na Węgrzech lub w jakimkolwiek innym kraju europejskim byłby w stanie stłumić wolność wyrażania opinii w erze Internetu?
How can you possibly believe that anyone in Hungary, or in any other European country, would be capable of suppressing the freedom of opinion in the age of the Internet?
PolishAby stłumić niezadowolenie wywołane obraźliwymi, antydemokratycznymi działaniami rząd dokonał zakupu sprzętu do tłumienia zamieszek za kwotę 10 milionów euro.
With the aim of quelling the discontent against abusive, antidemocratic measures, the government has arranged the purchase of anti-riot equipment, amounting to EUR 10 million.
PolishPo 11-dniowym proteście przeciwko wynikom wyborów ze strony ruchu opozycyjnego pod przywództwem dotychczasowej głowy państwa Lewona Ter-Petrosiana, policja próbowała stłumić demonstracje.
After 11 days of protest against the election results by the opposition movement under former head of state Levon Ter-Petrosian, police tried to disperse the demonstrators.