« swoje » traduction en anglais

PL

« swoje » en anglais

volume_up
swój {adj. m.}

PL swoje
volume_up
{pronom}

swoje (aussi: swój, swoja, jej, )
volume_up
her {pron.}
Pobiła bydło swoje, roztworzyła wino swoje, i stół swój przygotowała;
She hath killed her beasts; She hath mingled her wine; She hath also furnished her table:
I zostawiła ona niewiasta wiadro swoje, a szła do miasta i rzekła onym ludziom:
So the woman left her waterpot, and went away into the city, and saith to the people,
Tedy ją wprowadzisz do domu swego; i ogoli głowę swoję, i obrzeże paznogcie swoje;
then thou shalt bring her home to thy house; and she shall shave her head, and pare her nails;
swoje (aussi: swój, swoja, jego, swe)
volume_up
his {pron.}
Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się go boją, a przymierze swoje oznajmuje im.
The friendship of Jehovah is with them that fear him; And he will show them his covenant.
Mąż niezbożny zatwardza twarz swoję; ale uprzejmy sam sprawuje drogę swoję.
A wicked man hardeneth his face; But as for the upright, he establisheth his ways.
Podał w niewolę moc swoję, i sławę swoję w ręce nieprzyjacielskie.
And delivered his strength into captivity, And his glory into the adversary's hand.
swoje (aussi: swój, swoja, jego, jej)
volume_up
its {pron.}
Procedura jest jaka jest i niewątpliwie ma swoje wady.
It is what it is and it doubtless has its shortcomings.
UE musi utrzymać swoje trwałe stanowisko, aby nie stracić wiarygodności.
The EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
Sterowiec widzi swoje otoczenie i może naśladować je, aby zniknąć.
So it can see its environment, and then it can mimic its environment and disappear.
swoje (aussi: swój, swoja, mój, moje)
volume_up
my {pron.}
Popatrzyła mu w oczy i powiedziała: "Oczywiście, że kocham swoje dziecko.
And she looked into her baby's eyes and she said, "Of course I love my baby.
Pamiętasz, gdy mówiłam, że powiem swoje życzenie, gdy nadejdzie czas?
Remember I said I'd tell you my wish when the time was right?
(śmiech) Nie powiedziałem sobie, żeby przesunąć swoje ramię, zmienić postawę.
(Laughter) I didn't say, "I'm going to move my shoulder over, move my body."
swoje (aussi: twój, twoje, twoja, swój)
volume_up
your {pron.}
Komisja jest jednak przeciwna takiemu działaniu i ma ku temu swoje powody.
The Commission, however, is against this, and you have your reasons.
Oto w dzień postu waszego przewodzicie wolę swoję, a wszystkie prace swoje wyciągacie.
Behold, in the day of your fast ye find [your own] pleasure, and exact all your labors.
Na swoje usprawiedliwienie powiedział: "to nie moja uwaga, uczynił ją twój mistrz Platon”.
By way of apology, he said, 'that was not my comment, it was made by your master Plato'.

Exemples d'usage pour « swoje » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishWładze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.
Customs authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.
PolishA wiele tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawając i oznajmując sprawy swoje.
Many also of them that had believed came, confessing, and declaring their deeds.
PolishW Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety.
There is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.
PolishTa kampania powinna zwiększyć poczucie odpowiedzialności rodziców za swoje dzieci.
This campaign should increase parents' sense of responsibility for their children.
PolishW związku z tym od 1 listopada Komisja będzie wykonywała swoje codzienne obowiązki.
Therefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
PolishTrybunał zawarł także swoje zalecenia, z którymi w dużym stopniu należy się zgodzić.
The report includes the Court's recommendations, which must largely be accepted.
PolishRozumiem tych obywateli, którzy całe życie ciężko pracowali na swoje oszczędności.
I understand these citizens, who have worked all their lives to have a few savings.
PolishRównież inne państwa zaczynają bardziej dobitnie artykułować swoje roszczenia.
The other States, too, are starting to articulate their claims more strongly.
PolishOczywiście chodzi o to, że Irlandia musi teraz sama rozwiązać swoje problemy.
Obviously the idea is that Ireland now just has to sort out the problems for itself.
PolishInstytucje powinny zarządzać tą sytuacją a dostawcy powinni oferować swoje usługi.
Institutions should manage this situation and suppliers should deduct their services.
PolishZ jakiego powodu rządy chcą utajniać swoje dane statystyczne i procedury budżetowe?
Why do governments have to keep their statistics and their budget procedures secret?
PolishTe dwie gałęzie, pozwólcie, że tak to określę, mają swoje własne, rdzenne instytucje.
These two sectors, let me describe to you, have their own indigenous institutions.
PolishPo pierwsze, nietolerancja i ekstremizm mają swoje źródło w zapominaniu o przeszłości.
In the first place, intolerance and extremism come from the oblivion of the past.
PolishMam ogromną nadzieję, że białoruskie społeczeństwo weźmie swój los w swoje ręce.
I hope very much for the Belarusian people that they take control of their own destiny.
PolishTo obszar, w którym Komisja i państwa członkowskie również mają swoje obowiązki.
This is an area where the Commission and the Member States also have their obligations.
PolishKażdy oszczędzający martwi się o swoje pieniądze, kiedy bank wpada w tarapaty.
Every saver worries about their money when their bank gets into difficulty.
PolishCieszę się, że dzieci powyżej 12 roku życia będą posiadały swoje oddzielne paszporty.
I am glad that children from the age of 12 years will have their own passport.
PolishNiewielkim pocieszeniem jest fakt, że ci emeryci wygraliby swoje procesy w Luksemburgu.
It is small consolation that these pensioners would win their case in Luxembourg.
PolishArmatorzy nie chcą już inwestować w swoje łodzie, więc flota się starzeje.
Fishing bosses no longer want to invest in their boats so the fleet is ageing.
PolishPrzywódcy UE wyrazili swoje poparcie dla tego celu w dniach 19-20 marca 2009 r.
EU leaders expressed their support for this goal on 19 and 20 March 2009.