PL tłumić
volume_up
[tłumię|tłumiłbym] {verbe}

W obozach Romów na przedmieściach Neapolu miały miejsce przypadki podpaleń, podczas gdy tłum ludzi blokował dostęp służb przeciwpożarowych do miejsca zdarzeń.
There have been arson attacks on Roma camps in the suburbs of Naples, with the mob preventing fire services getting in to extinguish the fires.
tłumić (aussi: stłumić)
volume_up
to mute [muted|muted] {v.t.} (enthusiasm, resistance)
Korea Południowa uporczywie tłumi prawa związkowe.
South Korea persists in repressing trade union rights.
(FR) Panie przewodniczący! Zamieszki w autonomicznym regionie Sinkiang są okrutnie tłumione przez chiński rząd.
(FR) Mr President, the outbreak of violence in the autonomous region of Xinjiang is being severely repressed by the Chinese Government.
Po wyborach prezydenckich z czerwca 2009 roku krwawo i systematycznie tłumi się wszelkie formy demonstracji.
Since the presidential elections of June 2009, any form of demonstration has been bloodily and systematically repressed.
We wszystkich tych krajach siłowo tłumione są demonstracje ludzi domagających się demokratycznych przemian.
In all of these countries, force has been used to suppress demonstrations being made by people who are demanding democratic change.
Przed uzyskaniem niepodległości konflikty były tłumione przez kolonialistów.
Before independence, the conflicts were suppressed by the colonial powers.
Oba te typy reżimu dyktatorskiego tłumiły wolność, prawa człowieka i kościoły.
Both types of dictatorial regime suppressed freedom, human rights and churches.

Exemples d'usage pour « tłumić » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishRepresyjne rządy na całym świecie wciąż posiłkują się technologią, aby tłumić wolność słowa.
Repressive regimes across the world continue to use technologies to silence free speech.
PolishW XXI wieku musimy promować, a nie tłumić konkurencję ze strony firm detalicznych działających on-line.
In the 21st century, we must encourage, not stifle, competition from online retailers.
PolishU takich pacjentów leki opioidowe mogą tłumić czynność ośrodka oddechowego i zwiększać opór w drogach oddechowych.
In such patients, opioids may decrease respiratory drive and increase airway resistance.
PolishZwłaszcza ta instytucja, poprzez wkraczanie na teren uniwersytetów, będzie tłumić przedsiębiorczość, a nie ją promować.
Especially this one, by encroaching on universities, will stifle enterprise, not promote it.
PolishStarałem się ją tłumić, gdziekolwiek mogłem.
PolishRząd Turcji próbuje tłumić krytykę w zarodku, stosując środki odwetowe wobec wrogich dziennikarzy i organizacji medialnych.
The Turkish Government is attempting to nip criticism in the bud by taking reprisals against hostile journalists and media organisations.
PolishChciałabym powiedzieć jeszcze jedno, panie przewodniczący: jesteśmy prawdopodobnie jedynym parlamentem na świecie, któremu udaje się tłumić dobre wiadomości.
Allow me to make one final point, Mr President: we are perhaps the only parliament in the world which manages to stifle good news.
PolishMusimy przekazać przesłanie, że demokracji nie można narzucać siłą i że nie można tłumić demonstracji wysyłając armię z rozkazem strzelania bez ostrzeżenia.
The message we must convey is that democracy cannot be imposed by force, and that it is not acceptable to quash demonstrations by sending in the army with orders to shoot on sight.