PL

udać się {verbe pronominal perfectif}

volume_up
2. familier

Traductions similaires pour « udać się » en anglais

udać verbe
się pronom

Exemples d'usage pour « udać się » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishRekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
The recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
PolishPowinno nam udać się dojść do porozumienia z Radą w czasie pierwszego czytania.
It should be possible for us to reach agreement with the Council at the first reading.
PolishMusi nam się udać ograniczyć transport żywych zwierząt przeznaczonych na ubój.
We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
PolishMoże nam się udać rozwiązać problem w jednym miejscu, ale spowodować inny w drugim.
We might solve a problem in one place and create another elsewhere.
PolishPowinno udać się ograniczyć istniejące obecnie 60 bloków i centrów kontroli do 15-20.
It should be possible to reduce the current 60 blocks and control centres to between 15 and 20.
PolishNie możemy udać się na konferencję w Meksyku z tym niesprecyzowanym i zniechęcającym porozumieniem.
We cannot be driven to Mexico by the vague and disheartening Copenhagen agreement.
PolishMyślę, że może nam się udać, a to głównie dzięki ludziom.
I think we can make it, and the reason we can make it is because of the people.
Polishjeśli występują bardzo poważne problemy z nerkami, należy udać się do lekarza,
If you have very severe kidney problems, see your doctor.
Polishjeśli wystąpi ogólne pogorszenie stanu zdrowia, należy udać się do lekarza.
If your overall condition becomes worse, see your doctor.
PolishUdało nam się to w związku z programem "Młodzież” i musi się udać także teraz w związku z Erasmusem.
We succeeded in this with the 'Youth' programme, and we must also do so here with Erasmus.
PolishJeśli w okresie dwóch tygodni nie widać poprawy, należy udać się
If you do not see any improvement after two weeks, see your doctor about other possible treatments.
PolishJeżeli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po badaniu lekarskim, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice
PolishMa się udać za pierwszym razem, czy mam celowo spudłować?
Should I do it on the first try or should I miss once on purpose?
PolishNo, może być z tym ciężko, ale naprawdę są podstawy by sądzić, że to się może udać.
So that's kind of a tough day, but I said, "There really is some basis for thinking why you might want to do this."
PolishSkoro udało się w ich przypadku, musiało się też udać w moim.
If they could do it for them, surely they could do it for me.
PolishA to było nawet gorsze niż to, co się stało na wiele sposobów, ponieważ nie mogło się nie udać.
And that was even worse than actually what had just happened in many ways, because it couldn't not work.
PolishI myślę, że naprawdę -- (śmiech) naprawdę mogłoby się udać.
And I thought that really -- (Laughter) I thought that would really work, to give that another shot.
PolishZebrałam mały zespół, dla którego hasło "To nie może się udać" było nieodpartym wyzwaniem.
I gathered around me a small team of people for whom the label "It can't be done" was an irresistible challenge.
PolishJeżeli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po badaniu lekarskim, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after medical examination, seek medical advice again.
PolishJeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.
If pain persists for more than 12 hours after examination, seek medical advice again.