« udział » traduction en anglais

PL

« udział » en anglais

PL

udział {masculin}

volume_up
1. général
udział (aussi: aport, wkład, składka, przyczynek)
Potrzebujemy wkładu Parlamentu - zarówno ten udział, jak i ten wkład są przez nas doceniane.
We need Parliament's contribution and we appreciate this involvement and this contribution.
Uczelnie i szkoły muszą mieć udział w tworzeniu inteligentnej Europy.
Universities and schools must make a contribution to creating a smart Europe.
Udział człowieka w emisji dwutlenku węgla wynosi zaledwie około 4%.
Human contribution to carbon emission is only around 4%.
udział (aussi: działka)
volume_up
divi {substantif} [Amer.] [fam.]
udział (aussi: działka)
volume_up
divvy {substantif} [Amer.] [fam.]
udział (aussi: część)
udział (aussi: przydział, kontyngent)
volume_up
quota {substantif}
W Luksemburgu przesunięto kwotowanie do 2014 r. juz bez naszego udziału i prawa głosu.
In Luxembourg, the quota system was extended until 2014, without our participation or right to vote.
W istocie przekroczyliśmy oczekiwania z Pittsburgha dotyczące zmiany udziałów oraz reprezentacji gospodarek wschodzących.
Indeed, we have exceeded the Pittsburgh expectations on the quota shift and on the representation of emerging economies.
Muszę podkreślić, że bardzo sceptycznie podchodzę do kwestii składowania CO2 oraz że jestem przeciwna wiążącemu celowi 10% udziału biopaliw.
I must stress that I am extremely sceptical about CO2 storage and that I am opposed to a binding 10% quota for biofuels.
2. Affaires
udział
volume_up
share {substantif}
Tamilskie Tygrysy również mają w tych swój udział w tych okropnościach.
The Tamil Tigers have their share of the responsibility for these horrors.
Ale rynek spadł o 36 procent, dosłownie zwiększyliśmy udział w rynku.
. ~~~ We literally gained market share.
Udział Europy w światowej populacji ludności wynosi 7 %, choć sto lat temu było to 25 %.
Europe's share of the world's population is 7%, down from 25% a century ago.
3. Finance
udział
Zyski można zwiększyć na krótką metę poprzez podnoszenie przez kadrę kierowniczą poziomu ryzyka w instytucjach przy pomocy mniejszej liczby udziałów.
Profits can be increased in the short term by the management raising the risk level in the companies by means of lower equity.
Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych prowadzi statystyki dotyczące obrotów akcjami, a także procentu udziałów, jakie posiadają inwestorzy.
The Federation of European Securities Exchanges keeps statistics on foreign equity trading, as well as on the percentage of shares owned by investors.
Łączna kwota tych pozycji jest obliczana po dokonaniu potrącenia kwoty równej wysokości kapitału subskrybowanego (wpłaconego bądź nie wpłaconego) z tytułu obejmowania udziałów przez Bank.
The latter aggregate amount shall be reduced by an amount equal to the amount subscribed (whether or not paid in) for any equity participation of the Bank.

Synonymes polonais de « udział »

udział

Exemples d'usage pour « udział » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishUdział przedstawicieli przemysłu w przygotowaniu tego sprawozdania jest pożądany.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
PolishBlokuje ona enzym zwany proteazą, który bierze udział w reprodukcji wirusa HIV.
It blocks an enzyme called protease, which is involved in the reproduction of HIV.
Polishwykazano, ż olanzapina był Laktacja: w badaniu z udział zdrowych kobiet karmią
In a study in lactating, healthy women, olanzapine was excreted in breast milk.
PolishPragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.
I should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
PolishGłównym enzymem CYP450 biorącym udział w przemianie telitromycyny jest CYP3A4.
The major CYP450 enzyme involved in the metabolism of telithromycin is CYP3A4.
PolishParlament weźmie udział w negocjacjach kolejnego porozumienia długoterminowego.
Parliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
PolishMyślę, że powinna być bardzo zadowolona, że w tej debacie wzięło udział 37 mówców.
I think she should be very pleased that 37 speakers contributed to the debate.
PolishCelem nie jest udział obywateli, lecz wstrzymanie dalszej integracji europejskiej.
This is not about citizen participation, but about halting further European unity.
PolishTrzeba stworzyć alternatywę dla tych, którzy w przeszłości brali udział w konflikcie.
Those who have taken part in conflict in the past must be offered alternatives.
PolishKomisja z zadowoleniem przyjmuje udział Szwajcarii w tych dwóch programach.
The Commission welcomes the participation of Switzerland in the two programmes.
PolishOznaczało to, że każdy poseł, który był zainteresowany tą kwestią, mógł wziąć udział.
This meant that every Member who was interested in this issue could take part.
PolishPragnę podziękować wszystkim posłom do PE, którzy wzięli udział w pracy nad tym celem.
I would like to thank all MEPs who participated and cooperated in this objective.
PolishJego świątobliwość poinformował nas dzisiaj, że on sam weźmie udział w tym poście.
His Holiness informed us today that he himself will take part in this fast.
PolishPamiętam, że w tym okresie razem brałyśmy udział w posiedzeniach dotyczących art.
I remember that we sat together on Article 13 hearings all that time ago.
PolishChętnie weźmie udział w burzy mózgów, podsunie podejrzanych, dostarczy szczegółów.
They're going to be willing to brainstorm, name suspects, provide details.
PolishJednak istnieją wyraźne powody, dla których wzięliśmy udział w tej rezolucji.
However, there are clear reasons why we have taken part in this resolution.
PolishW badaniu ADDRESS wzięło udział 872 pacjentów z niewydolnością wielonarządową.
The ADDRESS trial did enrol 872 patients with multiple organ dysfunction.
PolishBlokuje on enzym zwany topoizomerazą I, który bierze udział w dzieleniu DNA.
It blocks an enzyme called topoisomerase I, which is involved in the division of DNA.
PolishPonad 4 874 pacjentów brało udział w kontrolowanych badaniach klinicznych II i III Fazy.
Over 4,874 patients were studied in controlled Phase II and III clinical studies.
PolishPani komisarz Vassiliou przybyła do nas po raz pierwszy, aby wziąć udział w tej debacie.
Commissioner Vassiliou is with us for the first time to take part in this debate.