PL uzasadnić
volume_up
{verbe}

Gdzie terroryści cytują wersy z Koranu, żeby uzasadnić potworne czyny.
Where terrorists cite Quranic verses to justify their atrocities.
Czy możemy uzasadnić tak znaczące przedłużenie okresu ochrony?
Can we justify an extension that increases the term of protection so dramatically?
Niewątpliwie podane przykłady powinny uzasadnić nie zwiększenie lecz zmniejszenie budżetu.
All these examples should certainly justify not a budget increase but a budget reduction.
uzasadnić (aussi: uzasadniać)
volume_up
to explain away {v} (attitude, result)
W tym kontekście monitoring stanowi uzasadniony instrument parlamentarny.
Monitoring is a legitimate parliamentary instrument in this regard.
Istnieją uzasadnione obawy w związku z urządzeniami prześwietlającymi pasażerów.
There are legitimate concerns about body scanners.
Co się tyczy elektrowni jądrowej Fukuszima, niepokój Europy jest uzasadniony.
As regards the Fukushima power station, European unease is legitimate.
volume_up
to legitimise {v.t.} [Brit.]
Dopuszczanie i legitymizowanie zanieczyszczeń wtedy, gdy są ekonomicznie uzasadnione dla przedsiębiorstwa, nie jest właściwą drogą do zrównoważonego rozwoju.
Authorising and legitimising pollution if it is economically viable for the company is not a path to sustainability.
Aby uzasadnić naszą prośbę, chcielibyśmy zaprosić państwa do odbycia wycieczki do fabryki wyrobów włókienniczych.
To substantiate our request, we would like to invite you to take a tour of a textile factory.
Czyż nie stawia pan tezy, której nie potrafi uzasadnić?
You are making an assumption that you cannot substantiate are you not?
W celu uzasadnienia powyższego nie wymaga się dostarczenia dalszych danych.
No further clinical data are needed to substantiate.
uzasadnić (aussi: potwierdzić, potwierdzać, uzasadniać)
volume_up
to validate {v} (theory, conclusion, claim)

Synonymes polonais de « uzasadnić »

uzasadnić

Exemples d'usage pour « uzasadnić » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishChciałem uzasadnić moje głosowanie przeciwko temu sprawozdaniu.
(PL) Madam President, I would like to state my reasons for voting against this report.
PolishByłby to ruch w kierunku instytucjonalizacji niewydolności, a tego nie da się uzasadnić.
This move will be institutionalising inefficiency and there is no justification for it.
PolishJedynie w ten sposób możecie uzasadnić swoje twierdzenia o popieraniu pokojowych protestów.
Only then can your claims of support for peaceful protests be substantiated.
PolishKto tak naprawdę myśli, że politykę UE w odniesieniu do odrzutów da się uzasadnić?
Who really thinks that the EU's discard policy is justifiable?
PolishKazałem poukładać je od najważniejszego do najmniej ważnego i uzasadnić wybór.
And I said, just arrange these, from what's important to you and what's not, and then tell me why.
PolishNie da się naukowo uzasadnić odgórnego ograniczenia ilości stosowanych pestycydów.
An arbitrary reduction in use cannot be scientifically based.
PolishZ pewnością nie da się tego prawnie uzasadnić w bezwzględnej formie, w jakiej zostało to zaprezentowane.
It is certainly not legally tenable in the absolute form in which it is presented.
PolishTakiego braku spójności nie można nawet uzasadnić wydajnością.
This inconsistency cannot even be justified in the name of efficiency.
PolishCzy Komisja może uzasadnić swoją odpowiedź podając konkretne przyczyny?
Can the Commission back up its response with sound reasons?
PolishWydatków, jakie ponosimy w związku z tym w żaden sposób nie można uzasadnić w kategoriach wartości.
The expenditure it involves us in is not justified in terms of value.
PolishNie można uzasadnić interwencji rynkowych, kiedy ceny są wysokie.
Market intervention cannot be justified when prices are high.
PolishEwentualną odmowę przedłożenia wniosku Radzie należy uzasadnić.
If it chooses not to do so, it must provide reasons for this.
Polishprzewodniczący Komisji - Trudno w minutę uzasadnić znaczenie jednolitego rynku.
President of the Commission. - In one minute it is difficult to do justice to the importance of the internal market.
PolishMogę jedynie wezwać Federalny Instytut do wycofania się z tych mylących twierdzeń, których nie da się uzasadnić.
I can only urge the Federal Institute to withdraw this misleading and indefensible claim.
PolishChciałbym uzasadnić sposób swojego głosowania na temat sprawozdania pani de Brún.
(PL) Madam President, I would like to give reasons for the way I voted on Mrs de Brún's report.
PolishTerroryzmu nie da się w żaden sposób uzasadnić.
Terrorism can never be justified, in any way and for any reason.
PolishJaką logiką można to uzasadnić w przypadku dwunastolatka?
PolishZ zasady faktury muszą być płacone w terminie 30 dni z nielicznymi wyjątkami, i te trzeba uzasadnić.
As a matter of principle, invoices must be paid within 30 days with few exceptions, and these must be justified.
PolishJeśli Komisja Europejska ma propozycje poprawy tych standardów, powinna je przedstawić ICAO i uzasadnić.
If the Commission has proposals to improve such standards, it should present and support them in ICAO as well.
PolishBrak dowodów na wyleczenie bakteriologiczne należy uzasadnić i może on mieć wpływ na sformułowanie wskazania.
The lack of evidence of bacteriological cure should be justified and may affect the wording of the indication.