« wysłać » traduction en anglais

PL

« wysłać » en anglais

PL wysłać
volume_up
{verbe perfectif}

1. général

W szczególności powinniśmy wysłać misję obserwacyjną na przyszłe wybory.
In particular, we should send a team of observers to the next elections.
Musimy również wysłać jasny sygnał do azjatyckich gospodarek wschodzących.
We must also send a clear signal to emerging industries in Asia.
Czy tak wygląda prawdziwy sygnał, który chcą państwo wysłać społeczeństwu europejskiemu?
Is this the real message that you want to send to the people of Europe?
wysłać
Oba warianty wymagają wysłania żołnierzy, ale pierwszy z nich jest nakierowany na ludzi, a drugi wiedzie ku wojnie, za czym czai się ryzyko katastrofy.
Both options require the despatch of troops, but the first is oriented towards the people, and the second towards the war with, in the background, the risk of a catastrophe.
Grupa została wysłana na miejsce trzęsienia ziemi 18 kwietnia.
The team was despatched to the site of the earthquake on 18 April.
Jak wiemy Unia Europejska wyśle pełną misję obserwacji wyborów.
As we know, the European Union will dispatch a full election observation mission.
Centrala Skycar, wysłać pojazd ratunkowy do San Francisco.
Video: Skycar dispatched, launch rescue vehicle for San Francisco.
Wyraziliśmy również gotowość do ponownego wysłania naszych służb monitorujących do punktu granicznego w Rafah, zgodnie z porozumieniem podpisanym przez nas w 2005 roku.
We also stated our readiness to re-dispatch our monitors to the Rafah crossing point, in accordance with the agreement that we signed in 2005.
wysłać (aussi: wysyłać)
Można założyć ją na dwa tygodnie i wysłać pocztą.
You can put it on for two weeks and send it in the mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość e-mail z Twoim nowym hasłem do.
We have sent you an e-mail with your new password to .
(Śmiech) Wysłaliśmy tę pracę, ale została zwrócona.
(Laughter) And we sent it off, and by return mail it came back.
wysłać
Wcześniej, aby wysłać nasze próbki, musieliśmy posiadać suchy lód.
Early on, in order to ship our specimens, we had to have dry ice.
Należy pilnie wysłać Haitańczykom nadwyżki europejskiej żywności.
European food surpluses must be shipped out to the Haitian people as a matter of urgency.
W każdym państwie dokładnie jedna osoba będzie decydowała, dokąd wysłać zagrożony statek.
There will be just one person in each state who decides where a ship in difficulties can go.

2. "do czegoś"

wysłać (aussi: wysyłać, przesyłać, przesłać)
volume_up
to output {v} (to sth)

3. Commerce

wysłać (aussi: wysyłać, przewieźć, przewozić)
volume_up
to freight {v.t.} (goods)

4. Informatique

wysłać (aussi: wysyłać)

Synonymes polonais de « wysłać »

wysłać

Exemples d'usage pour « wysłać » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPo drugie, należy wysłać do Gruzji prawdziwą wielonarodową misję pokojową.
Secondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
PolishTaki sygnał chciał wysłać ten Parlament, a ja popieram to stanowisko.
This is the message that Parliament wanted to convey and I support this position.
PolishMożesz zbudować własną sondę i wysłać ją w kosmos za 8 000 dolarów.
You could build your own satellite and get it into space for like 8,000 dollars.
PolishZastanawiam się ile czasu i pieniędzy pochłonęły badania NASA aby wysłać satelity w kosmos.
Think how much money and how many years it took NASA to get satellites into space.
Polish. ~~~ Powiedziałem: "Powinniście wysłać do Iraku 50 000 sił pokojowych.
I was in China in August, I said, "You should have 50,000 peace keepers in Iraq.
PolishPoprzez tę rezolucję Parlament pragnie wysłać dwa niezależne komunikaty.
With this resolution, Parliament is sending out two separate messages.
PolishNa przykład, mogę wysłać teraz tweeta-- napiszę, że mam wykład na TED.
So, for instance, I may Twitter right now that I'm giving a talk at TED.
PolishPrzed kontrolą należy wysłać do nich stosowne zawiadomienie.
When inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
PolishNależy pilnie wysłać Haitańczykom nadwyżki europejskiej żywności.
European food surpluses must be shipped out to the Haitian people as a matter of urgency.
PolishJednak wczoraj sam w ramach testu próbowałem wysłać skargę za pośrednictwem strony internetowej rzecznika.
However, I myself made a trial attempt to post a complaint on your website yesterday.
PolishMożna taki sam impuls wysłać do RTPJ, by sprawdzić, czy możemy zmienić osądy moralne.
And we can use that same pulse, now applied to the RTPJ, to ask if we can change people's moral judgments.
PolishUnia Europejska powinna wysłać Turcji i pozostałym krajom głośny, wyraźny i skuteczny przekaz.
The European Union's message to Turkey - and to other countries - must be loud, clear and effective.
PolishCzy jest to sygnał, jaki Parlament chce wysłać naszym obywatelom?
Is this the signal this House wants to give to our citizens?
PolishCentrala Skycar, wysłać pojazd ratunkowy do San Francisco.
Video: Skycar dispatched, launch rescue vehicle for San Francisco.
PolishNależy wysłać bardzo czytelny sygnał, że jest to wyłudzenie.
A very clear message should go out that this is extortionist.
PolishPośród wielu zalet płyt DVD jest to, że są one małe, możesz wsadzić je w kopertę i tanio wysłać.
Among the DVD's many assets is that it's very small; you can stick it in the mailer and post it cheaply.
PolishCzy można wysłać informację dokładnie tam, gdzie chcemy ?
Could we dial-in information precisely where we want it to go?
PolishParlament mógł jednak wysłać silniejszy sygnał; rezolucja jest zbyt słaba w kilku punktach.
Nevertheless, Parliament could have sent out a stronger signal; the resolution remains too weak on some points.
PolishW dniu 3 kwietnia 2006 r. należy wysłać pismo informacyjne skierowane do pracowników służby zdrowia.
A Dear Healthcare professional letter should be sent to relevant Healthcare professionals on 3 April 2006.
PolishPowinniśmy wysłać do nich realistycznie brzmiące sygnały nadziei.