« zahamować » traduction en anglais

PL

« zahamować » en anglais

PL

zahamować {verbe perfectif}

volume_up
1. général
Tak znaczące wydłużenie okresu ochrony uderzy jedynie w indywidualnych konsumentów i zahamuje produkcję nowej muzyki.
Such a long extension to the term of protection for copyright will only hit individual consumers and it will inhibit the production of new music.
Dlatego też, leczenie indynawirem należy rozpoczynać w dawce zalecanej tak, aby zwiększyć hamowanie replikacji wirusa i w ten sposób zahamować powstawanie opornych szczepów wirusa.
Therefore, therapy with indinavir should be initiated at the recommended dose to increase suppression of viral replication and therefore inhibit the emergence of resistant virus.
zahamować (aussi: dusić, zdławić)
zahamować (aussi: hamować, powstrzymywać)
volume_up
to stanch {v} [Amer.] [fig.]
Zatem jest to jedyna droga naprzód, która nie zahamuje rozwoju państw członkowskich, natomiast otworzy przed nami nowe alternatywy.
Thus, this is one way ahead that will not strangle the Member States, instead opening up new alternatives for us all.
2. Économie
zahamować (aussi: hamować)

Synonymes polonais de « zahamować »

zahamować

Exemples d'usage pour « zahamować » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMusimy podjąć zdecydowane działania, aby ograniczyć poziom emisji i zahamować zmiany klimatu.
Key decisions have to be taken to slash our emissions and curb climate change.
PolishWzrostu ekstremizmu nie da się zahamować bez ustępstw obydwu stron.
The rising tides of extremism cannot be stemmed without concessions from both sides.
PolishTo z kolei może spowodować wzrost cen dla konsumentów, ograniczyć wybór i zahamować innowacje.
This in turn can drive up prices for consumers, reduce choice and hamper innovation.
PolishMoże to zahamować właściwe działanie leku lub może spowodować nasilenie działań nepożądanych.
This may stop the medicines from working properly, or may make any side effects worse.
PolishLek może spowolnić lub zahamować rozrost komórek raka, lub może je zniszczyć.
It may slow or stop cancer cells from growing, or may kill them.
PolishUnia Europejska musi wdrożyć polityki innowacyjne, aby pomóc zahamować wzrost cen ropy.
The European Union must put in place innovative policies to help stem the rise of oil prices.
Polishmoże to zahamować właściwe działanie leku Agenerase (patrz Stosowanie leku Agenerase z innymi lekami).
this may stop Agenerase from working properly (see Taking/using other medicines).
PolishDochody podatkowe mogłyby zahamować płatności, jakie obecnie państwa członkowskie wnoszą do budżetu UE.
The tax revenues could moderate payments EU Member States currently make to the EU budget.
Polishmoże to zahamować właściwe działanie leku Agenerase (patrz Stosowanie leku Agenerase z innymi lekami).
if you are currently taking any products containing St John’s wort (Hypericum perforatum) as
PolishMusimy zahamować tę grabież surowców i wesprzeć Afrykę na drodze do niezależności gospodarczej.
We must put a stop to the plundering of raw materials and help Africa to become economically independent.
Polishpomagają zahamować naturalne mechanizmy obronne organizmu Pr
PolishOdnieśliśmy sukces, ponieważ nasza decyzja ma szansę zahamować faworyzowanie większych i lepszych, praktykowane przez Parlament.
It is a success because it would halt Parliament's request show, its 'cherry-picking'.
PolishOdkryta będzie nagość twoja, a hańba twoja widziana będzie; wezmę pomstę z ciebie, a nie dam się nikomu zahamować.
Thy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen: I will take vengeance, and will spare no man.
PolishWięc nie mozna zahamować bardzo szybko.
PolishAby zahamować rozwój zakażenia, lek Kaletra należy stosować codziennie, dwa razy na dobę, nawet wtedy, gdy pacjent czuje się już lepiej.
Kaletra should be taken twice every day to help control your HIV, no matter how much better you feel.
PolishCzy nie uważa pan, że wczesne drastyczne cięcia wydatków publicznych mogą zahamować początki ożywienia gospodarczego?
Do you not think that early, drastic cuts in public expenditure could stop the small beginnings of recovery in their tracks?
PolishZasadnicze znaczenie ma szybkie podjęcie decyzji na szczeblu światowym, która może pomóc zahamować najgorsze skutki zmian klimatu.
It is vital that there is a worldwide decision made quickly that may help stem the worst results of climate change.
PolishWszyscy chcemy zahamować utratę różnorodności biologicznej, ale w rzeczywistym świecie owo polowanie na zasoby udaremnia nasze dążenia.
We all want to stop the loss of biodiversity, but in the real world, this hunt for resources is frustrating our goals.
PolishSerbia potrzebuje podnieść swoją kulturę polityczną, ponieważ jej dotychczasowe wyniki w tym obszarze mogą zahamować proces akcesji.
Serbia needs to improve its political culture, because its record hitherto on that score might impede the accession process.
PolishZachęcam przedstawicieli UE, aby podjęli dyskusję w sprawie realnego obniżenia emisji wyrażonego w procentach, które pozwoli zahamować efekt cieplarniany.
I encourage EU representatives to discuss a real reduction percentage for actually putting an end to global warming.