« zahamowany » traduction en anglais

PL

« zahamowany » en anglais

PL zahamowany
volume_up
{adjectif masculin}

Metotreksat Nerkowy transport cewkowy metotreksatu może zostać zahamowany przy jednoczesnym podawaniu cyprofloksacyny, co może spowodować zwiększenie stężenia metotreksatu w osoczu.
Methotrexate Renal tubular transport of methotrexate may be inhibited by concomitant administration of ciprofloxacin potentially leading to increased plasma levels of methotrexate.

Synonymes polonais de « zahamować »

zahamować

Exemples d'usage pour « zahamowany » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishPonadto wzrost cen towarów został w pewien sposób zahamowany przez mocną walutę.
In addition, increases in commodity prices have been slowed down somewhat by the strong currency.
PolishWiem, że wszystko możesz, i nie może być zahamowany zamysł twój.
I know that thou canst do all things, And that no purpose of thine can be restrained.
PolishW miarę dalszego narastania kryzysu, rozwój omawianego sektora niechybnie zostanie w pewnym stopniu zahamowany.
Inevitably, this sector will decline somewhat in the short term as the economic crisis continues to set in.
PolishWierzymy, że proces ujednolicania Europy zahamowany na szczeblu instytucjonalnym może być kontynuowany na szczeblu obywatelskim.
We believe that the process of European unification can continue at citizen level when it has been slowed down at institutional level.
PolishRozwój ruchowy jest często całkowicie zahamowany lub, jeżeli zostały osiągnięte umiejętności ruchowe przewidziane dla wieku, następuje stopniowa regresja.
Motor development is often completely arrested, or if motor milestones are achieved, they are subsequently lost.
PolishMuszą przestrzegać i szanować prawa obywatelskie i polityczne swoich obywateli: w przeciwnym razie rozwój tego kraju zostanie ostatecznie zahamowany.
It must respect and promote respect for the civil and political rights of its citizens: if it does not, its own development will eventually be hindered.
PolishOsiągnięcie milenijnych celów rozwoju jest obecnie zagrożone, ponieważ postęp, jakiego dokonano w tych krajach w ostatnim dziesięcioleciu został zahamowany.
The achievement of Millennium Development Goals is now at stake because the progress that has been made in those counties over the last decade has stalled.
PolishW odniesieniu do czasu dyżuru, chcę powiedzieć, że byliśmy bardzo bliscy kompromisu, ale został on zahamowany w ostatnim momencie przez Radę z niezrozumiałych powodów.
With regard to on-call time, I want to say that we were very close to a compromise but that, at the last moment, the Council inexplicably back-pedalled.