« zainstalować » traduction en anglais

PL

« zainstalować » en anglais

PL zainstalować
volume_up
{verbe perfectif}

zainstalować (aussi: instalować, montować, wgrać)
Błąd 7 oznacza, że aktualizacja została pobrana, ale nie udało się jej prawidłowo zainstalować.
Error 7 means the update was downloaded successfully, but it failed to install properly.
Użytkownicy iOS4+ mogą zainstalować tę aplikację na swoich urządzeniach.
Users with iOS4+ are able to install the Google Mail iOS app on their device.
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować aplikację Dokumenty Google w swoim urządzeniu z Androidem:.
Follow these steps to install the Google Docs app on your Android device:
Od 2005 roku funkcjonuje kilka linii, na których zainstalowano system ERTMS.
Since 2005, several ERTMS equipped lines have been put into service.
On był taki szybki? ~~~ Pamiętam jak interfejs z Apple Mac zainstalowano na Apple II.
I remember when they took the Apple Mac interface and they put it back on the Apple II.
A on zainstalował tam dwa mosty - to wszystko powstało podczas wymiany faksowej trwającej kilka tygodni.
And so then he put two bridges -- this all happened on the fax, going back and forth over a couple of weeks' period.

Exemples d'usage pour « zainstalować » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishJednocześnie wszystkie jednostki, w tym statki rybackie, będą musiały zainstalować automatyczny system rozpoznawania.
At the same time, all vessels, including fishing vessels, will need to fit an automatic recognition system.
PolishMożesz również zainstalować najnowszą wersję Internet Explorera , aby mieć pewność, że dysponujesz najnowszymi aktualizacjami i poprawkami.
You can also reinstall the latest version of IE to confirm you have the most recent updates and fixes.
PolishAXIS P1214 można łatwo zainstalować za każdą ścianą z niewielkim otworem na obiektyw lub z całym obiektywem wystającym ze ściany.
AXIS P1214 can easily be mounted behind any wall, with just a small opening for the lens, or with the whole lens protruding from the wall.
PolishMożesz utworzyć nowy profil i ponownie zainstalować pasek narzędzi Toolbar , aby sprawdzić, czy występuje konflikt między paskiem narzędzi Toolbar a innym dodatkiem przeglądarki Firefox.
You can create a new profile then reinstall Toolbar to determine whether there's a conflict between Toolbar and another Firefox add-on.
PolishMożesz łatwo zainstalować wideo, gdziekolwiek jest potrzebne, z dnia na dzień, a kamery mogą być aktualizowane z inteligentnymi wtyczkami aby rozszerzyć ich funkcjonalność.
You can easily route your video to wherever you need it from day to day, and cameras can be upgraded with intelligent plugins to extend functionality.
PolishOprogramowanie AXIS Camera Station dla systemu Windows można zainstalować na dowolnym komputerze, co umożliwia zdalny podgląd jednego lub kilku obiektów z dowolnego miejsca.
The Windows client of AXIS Camera Station can be installed on any PC, enabling remote viewing and control of one or several video surveillance sites from anywhere.