« zaistniały » traduction en anglais

PL

« zaistniały » en anglais

EN

PL zaistniały
volume_up
{adjectif masculin}

zaistniały (aussi: następny, powstały, wynikły)

Synonymes polonais de « zaistnieć »

zaistnieć

Exemples d'usage pour « zaistniały » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishZaistniały odpowiednie warunki i opinii publicznej bardzo zależało na wykryciu prawdy.
This has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
PolishJeszcze raz dziękuję za zwrócenie naszej uwagi na zaistniały problem.
Mr Ouzký, many thanks once again for bringing this to our attention.
PolishCzy wezwie rząd do przyjęcia większej odpowiedzialności za zaistniały kryzys?
Will it call on the Government to shoulder its responsibilities in the crisis to a greater extent?
PolishZaistniały także obawy, czy EXULETT można wytwarzać z zachowaniem ciągłej wysokiej jakości.
There were also concerns over whether EXULETT could be manufactured with consistent good quality.
PolishPrzytłaczająca większość gatunków i cywilizacji, które zaistniały są już dziś historią.
The overwhelming majority of all species and all civilizations that have ever existed are now history.
PolishDotyczą one perspektywicznie dłuższej odpowiedzi na zaistniały kryzys.
These concern longer-term answers to the present crisis.
PolishOkoliczności, jakie zaistniały w Kosowie, mają charakter wyjątkowy.
The circumstances in the case of Kosovo are exceptional.
PolishAle te zjawiska nie zaistniały wskutek oddziaływania jakichś tajemniczych ruchów tektonicznych leżących poza naszą kontrolą.
But these things did not happen because of some tectonic forces beyond our control.
PolishWe wszystkich krajach, które doświadczają kryzysu, zaistniały prawdziwe problemy.
(DE) Mr President, in all of the countries that are experiencing a crisis, there have been genuine problems.
PolishNie wszystkie problemy zaistniały z ich winy, choć za część niewątpliwie ponoszą współodpowiedzialność.
Economic problems, for some of which they are not to blame, but of course for some of which they are also partly responsible.
PolishTo dźwignia historii, nieunikniony produkt systemu, zaistniały wskutek barbarzyństwa i wyzysku człowieka przez człowieka.
It is an historic lever, the inevitable product of the system, born of barbarity and of the exploitation of man by man.
PolishDlatego wzywam Parlament Europejski do zastosowania art. 7 Traktatu UE, jeżeli uważa, że zaistniały wystarczające przesłanki.
So I call on the European Parliament, if it really thinks there is sufficient proof, to activate Article 7 of the EU Treaty.
PolishTeraz, po zakończeniu tych negocjacji, zaistniały trzy nowe okoliczności, które wymagają od nas przeprowadzenia oceny programu.
Following those negotiations, we now have three new elements, which require us to turn our attention to the evaluation of the programme.
PolishPo drugie, naszym zdaniem nie ulega wątpliwości, że w przy tych wyborach zaistniały problemy.
Secondly, there is no question that in our view, there were problems with these elections; in some cases, serious problems.
PolishU Eve Ensler, którą usłyszycie później, zaistniały te warunki, zadziwiająco, przez różne fale cierpienia, które przeszła.
Eve Ensler, whom you'll hear later, has had that condition activated amazingly in her through the various waters of suffering that she has been through.
PolishNawet jeśli w Radzie zaistniały problemy natury formalnej, i potrzebny jest również udział Parlamentu, jesteśmy tu po to, aby znaleźć rozwiązania tych problemów.
Even if there are formal problems on the part of the Council and Parliament also needs to be involved, we are here to find solutions.
PolishDlatego konieczne jest, aby promować inicjatywy i polityki, które mierzą się z tymi wyzwaniami, tak aby skutecznie zaistniały równe szanse dla obu płci.
It is therefore necessary to promote initiatives and policies that tackle these challenges so that there might be effective equal opportunities.
PolishOznacza to, iż ustanawia się w nim zasady, których państwa członkowskie muszą przestrzegać, jeżeli chcą, aby ich wyroby zaistniały na rynku Unii Europejskiej.
That is, it establishes the rules that the Member States must observe in order for their products to come onto the market in the European Union.
PolishPrzedmiotowe przepisy pozwolą, aby w przyszłości po raz pierwszy zaistniały ujednolicone uregulowania dla homologowania pojazdów napędzanych wodorem w Europie.
The present regulation will, in the future, provide harmonised technical regulations for the approval of hydrogen powered vehicles throughout Europe for the first time.
PolishSprzedawca odpowiada przed konsumentem za każdy brak zgodności zaistniały w momencie dostawy towarów oraz gdy uwidoczni się w ciągu 2 lat od daty dostawy.
The seller is liable to the consumer for any lack of conformity which exists when the goods are delivered to the consumer and which arises within a period of two years from delivery.